Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Atodiad 1

No Comments Profion Cadernid

A1
Profion Gweithdrefnol
P1 mae wedi ei baratoi yn unol â'r Cytundeb Cyflenwi gan gynnwys y Strategaeth Cynnwys Cymunedau
P2 mae'r cynllun a'i bolisïau wedi bod yn destun arfarniad o gynaliadwyedd gan gynnwys asesiad amgylcheddol strategol
Profion Cysondeb
C1 mae'n gynllun defnydd tir sydd wedi ystyried cynlluniau, polisïau a strategaethau perthnasol eraill sy'n ymwneud â'r ardal neu ag ardaloedd cyfagos
C2 mae'n ystyried polisi cenedlaethol
C3 mae'n ystyried Cynllun Gofodol Cymru
C4 mae'n ystyried y strategaeth/au cymunedol perthnasol
Profion Cydlyniad ac Effeithiolrwydd
CE1 mae'r cynllun yn nodi strategaeth gydlynol y mae ei bolisïau a'i ddyraniadau yn deillio'n rhesymol ohoni a lle bo materion trawsffiniol yn berthnasol, mae'n gydnaws â'r cynlluniau datblygu a baratowyd gan awdurdodau cyfagos
CE2 mae'r strategaeth, y polisïau a'r dyraniadau yn realistig ac yn briodol ac maent wedi ystyried y dewisiadau amgen perthnasol ac yn seiliedig ar sylfaen dystiolaeth gadarn
CE3 mae mecanweithiau clir ar gyfer gweithredu a monitro
CE4 mae'n rhesymol hyblyg i'w alluogi i ddelio ag amgylchiadau sy'n newid

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult