Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Atodiad 2

Gweld y Sylwadau (1) Rhestr Dogfennau Allweddol

A2

Papur Testun 1 Diweddaraiad Asesiad Safleoedd Posib (2013)
Papur Testun 2 Strategaethau a Chynlluniau Perthnasol (2013)
Papur Testun 3 Poblogaeth a Thai (2013)
Papur Testun 4 Disgrifio'r Twf Tai a Gofodol (2013)
Papur Testun 4A Disgrifio'r Twf Tai a Gofodol - diweddariad (2014)
Papur Testun 5 Datblygu'r Strategaeth Aneddleoedd (2013)
Papur Testun 6 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol (2015)
Papur Testun 7 Manwerthu (2013)
Papur Testun 8 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol (Lefel 1) (2013)
Papur Testun 9 Twristiaeth (2013)
Papur Testun 10 Iaith Gymraeg a Diwylliant (2015)
Papur Testun 10A Proffil Ieithyddol Gwynedd (2014)
Papur Testun 10B Proffil Ieithyddol Ynys Môn (2014)
Papur Testun 11 Mwynau (2015)
Papur Testun 12 Gwastraff (2015)
Papur Testun 13 Isadeiledd Cymunedol (Gwybodaeth Gwaelodling (2015)
Papur Testun 14 Asesiad Llecynnau Agored (2015)
Papur Testun 15 Trafnidiaeth (2015)
Papur Testun 16 Llety Myfyrwyr ( 2015)
Papur Testun 17 Tai Marchnad Angen Leol (2015)
Papur Testun 18 Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr (2015)
Papur Cefndir Astudiaeth Hyfwydra Tai Fforddiadwy (2013)
Papur Cefndir Astudiaeth Tir Cyflogaeth (2012)
Papur Cefndir Astudiaeth Manwerthu Gwynedd a Môn (2013)
Papur Cefndir Adolygiad o Ardaloedd Tirwedd Arbenning Gwynedd a Môn (2013)
Papur Cefndir Strategaeth Tirwedd Gwynedd (Diweddariad 2012)
Papur Cefndir Strategaeth Tirwedd Ynys Môn (Diweddariad 2011)
Papur Cefndir Sgopio Cyfleoedd am Ynni Adnewyddadwy yng Ngwynedd (2012)
Papur Cefndir Astudiaeth Capasiti Ynni Adnewyddadwy Ynys Môn (2014)
Papur Cefndir Astudiaeth Tai ac Iaith Gwynedd a Môn (2014)
Papur Cefndir Rhagolygon Poblogaeth ac Aelwydydd Gwynedd ac Ynys Môn: Rhagdybiaethau, Methodoleg a Chanlyniadau'r Senarios (2014)
Papur Cefndir Egluro'r Gwahaniaeth Rhwng Rhagolygon Llywodraeth Cymru Sail 2008 a Sail 2011 ar gyfer Gwynedd (2014)
Papur Cefndir Egluro'r Gwahaniaeth Rhwng Rhagolygon Llywodraeth Cymru Sail 2008 a Sail 2011 ar gyfer Ynys Môn (2014)

Gallwch weld copiau o'r uchod ar wefannau Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn:

https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Cyngor/Strategaethau-a-pholisïau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Cynllun-Datblygu-Lleol-ar-y-Cyd/Dogfennau-cefndirol/Dogfennau-cefndirol.aspx
http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/polisi-cynllunio/cynllun-datblygu-lleol-ar-y-cyd-ynys-mn-a-gwynedd/dogfennau-cefndirol/

Astudiaethau Eraill
Cyd- Astudiaethau Tir ar Gyfer Tai (Gwynedd) (blynyddol) https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Cyngor/Strategaethau-a-pholisïau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Cyd-astudiaeth-Argaeledd-Tir-ar-gyfer-Tai.aspx


Cyd- Astudiaethau Tir ar gyfer Tai (Ynys Môn) (blynyddol) http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/polisi-cynllunio/cyd-astudiaeth-argaeledd-tir-ar-gyfer-tai-?redirect=false

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult