Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

No Comments Atodiad 6

Atodiad 6

Gallir gweld copi o'r Cynllun Rheoli Traethlin (SMP 2), sydd yn dangos lleoliad yr ardaloedd arfordirol a effeithir yn

(http://www.westofwalessmp.org/content.asp?nav=23&parent_directory_id=10&language=CYM&pagetype=&keyword=).

SMP2 Ffiniau Polisi

Polisiau a ffafrir

PDZ

MAN

PU

Enw Polisi

Sylwadau Polisi

2025

2055

11

22

PU11.4

Arfordir Ro Wen

Byddai hyn yn golygu adleoli

perchenogion eiddo a busnesau o'r Friog.

HTL

MR

PU11.5

Tafod Ro Wen

MR

MR

PU11.6

Arglawdd y Friog

HTL

MR

24

PU11.15

Gogledd y Bermo

Gall hyn gynnwys adleoli eiddo

HTL

MR

12

27

PU12.10

Pont Briwet & Cheunant Dwyryd

Cynnal y dollffordd a'r rheilffordd

NAI

NAI

PU12.11

Aber Dwyryd Uchod

Rheoli amddiffynfeydd lleol i gynnal y priffyrdd

MR

NAI

PU12.12

Pentir Penrhyndeudraeth

Efallai na fydd hyn yn rhwystro rheoli amddiffynfeydd lleol yn breifat yn amodol ar gymeradwyaeth arferol

NAI

NAI

28

PU12.15

Bae Samson

NAI

NAI

PU12.16

Morfa Bychan

Cynnal amddiffynfa dwyni naturiol gyda rheoli mynediad. Datblygu cynllun rheoli hirdymor ar gyfer addasu yn ardal y Parc Gwyliau ac efallai gofyniad i reoli perygl llifogydd i'r pentref yn y dyfodol.

MR

MR

29

PU12.17

Traethellau Criccieth

Ystyried posibilrwydd symud y rheilffordd

HTL

MR

PU12.19

Pentir y Castell

NAI

NAI

PU12.21

Y Dryll

NAI

NAI

PU12.22

Dwyfor

Ystyried yr effaith ar y rheilffordd

MR

NAI

PU12.23

Clogwyni Glanllynnau

Cynnal amlygiad daearegol

NAI

NAI

PU12.24

Afon Wen

Pryderon ynglyn a chynaliadwyedd hirdymor. Ystyried symud y rheilffordd tua'r tir.

HTL

MR

PU12.25

Dwyrain Penychain

Efallai na fydd hyn yn rhwystro rheoli amddiffynfeydd lleol yn breifat yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

NAI

NAI

13

31

PU13.1

Penychain a rhan orllewinol y bae

NAI

NAI

PU13.2

Abererch

Yn amodol ar ystyriaeth genedlaethol o'r rheilffordd

HTL

MR

PU13.7

Y Cwrs Golff

Astudiaeth fanwl i ganiatau trawsnewidiad rhwng
Traeth Crugan a Thraeth y De

HTL

MR

PU13.8

Traeth Crugan

Bwriad i greu ceg aber newydd i Afon Penrhos a rheoli amddiffynfa newydd i graidd Pwllheli

HTL

MR

PU13.9

Llanbedrog

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli ardal y llithrfa'n lleol.

NAI

NAI

32

PU13.10

Mynydd Tir Cwmwd

NAI

NAI

PU13.11

Y Warren

Rheoli dilyniadol o'r draethlin yn cilio er mwyn cynnal y traeth

HTL

MR

PU13.12

Abersoch

Ystyried agor
Afon Soch i ligogydd llanwol a chynllunio defnydd o'r geg yn y dyfodol

HTL

MR

PU13.14

Canol Borth Fawr

Cyfle i addasu

HTL

MR

PU13.15

Machroes

Ni fydd hyn yn rhwystro rheoli'r ffordd yn lleol.

HTL

MR

33

PU13.16

Pentir Machroes

NAI

NAI

PU13.17

Ynysoedd Tudwal

NAI

NAI

PU13.18

Porth Ceiriad

NAI

NAI

PU13.19

Pentir Cilan

NAI

NAI

14

34

PU14.1

Gorllewin Mynydd Cilan

NAI

NAI

PU14.2

Dwyrain Porth Neigwl

Ailaddasu lleol a rheoli'r twyni

NAI

NAI

PU14.3

Canol Porth Neigwl

NAI

NAI

PU14.4

Gogled Porth Neigwl

Adlinio neu golli'r ffordd yn y dyfodol road

NAI

NAI

PU14.5

Rhiw

NAI

NAI

35

PU14.6

Ysgo

NAI

NAI

36

PU14.7

Dwyrain Aberdaron

Ystyried sut i reoli'r trawsnewid rhwng galn mor pentref Aberdaron a'r uned hon i ganiatau addasu

NAI

NAI

PU14.8

Pentref Aberdaron a'r llethr arfordirol

Datblygu Adlunio Rheoledig mewn fframwaith ar gyfer datblygu'r pentref yn gynaliadwy. Rhoi sylw i faterion cludiant.

HTL

MR

PU14.9

Uwchmynydd

NAI

NAI

37

PU14.10

Ynys Enlli

Ystyried addasu'r lanfa

NAI

NAI

38

PU14.11

Gogledd- orllewin Llyn

Ni fyddai rheoli lleol yn cael ei rwystro i ganiatau addasu defnydd o fewn egwyddor o ganiatau datblygiad naturiol yr arfordir

NAI

NAI

15

39

PU15.1

Carreg Ddu i
Trwyn y Tal

Polisi trawsfwol i osod y gwaelodlin ar gyfer y parth

NAI

NAI

PU15.2

Porth Dinllaen,
gan gynnwys Morfa
Nefyn

Bydd hyn angen cynllunio manwl ar gyfer addasu ym Mhorth Dinllaen a yn y fynedfa i
Morfa Nefyn

HTL

MR

40

PU15.4

Trwyn y Tal iTrwyn Maen
Dylan

Polisi trawsfwol i osod y gwaelodlin ar gyfer y parth.

NAI

NAI

PU15.5

Trefor

Byddai angen cynllun lleol i gynnal gwerth mwynderol yr ardal.

MR

MR

PU15.6

Aberdesach

Rheolaeth lleol o'r estyllen a allyriadau afon er mwyn cynnal amddiffynfa naturiol yr ardal.

MR

MR

16

41

PU16.1

Pontllyfni

Ni fyddai hyn yn gwahardd cynnal amddiffynfa preifat yn ystod y cyfnod polisi cyntaf. Adolygu'r bygythiad llifogydd i'r briffordd a gwaith trin dwr budr

NAI

NAI

PU16.2

Pontllyfni i Dinas Dinlle

Cynnal y cyflenwad gwaddod i'r gogledd

NAI

NAI

PU16.3

Dinas Dinlle

Rheoli'r trobwynt rhwng Penrhyn Dinas
Dinlle a'r arfordir agored gyda'r bwriad o reoli perygl llifogydd yn y pentref ar dir uwch.

HTL

MR

PU16.4

Morfa Dinlle

Datblygu rheolaeth i lan hunangynhaliol y twni. Ni fyddai hyn yn benodol y natal rhag rheoli'r cylch lleol yng Nghaer Belan yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

MR

MR

PU16.5

Y Foryd

Rheoli amddiffynfeydd rhag llifogydd i ddechrau gyda'r bwriad o ddychwelyd y bae i gyfundrefn sy'n gweithredu'n lleol.

HTL

MR

PU16.6

Traeth Abermenai

Byddai hyn yn cynnwys archwilio mwy ar berygl llifogydd a allai fod yn Nwyran gyda'r bwriad o ddarparu amddiffynfa.

NAI

NAI

PU16.7

Tafod Abermenai a Thraeth
Llanddwyn

Dileu'r coedwigaeth er mwyn cael lled i'r arfordir addasu.

NAI

NAI

42

PU16.8

Coedwig Niwbwrch

NAI

NAI

PU16.10

Clogwyni Bodowen

NAI

NAI

43

PU16.13

Waterloo Port i Lan y Mor -Y
Felinheli

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli lleol trwy gyllid preifat yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

NAI

NAI

PU16.15

Glan-y-mor
Lodge i'r Bont

NAI

NAI

PU16.16

O'r Bont i Barras

NAI

NAI

PU16.17

O'r Barras i Dafarn y Forwyn

Bwriad i gynnal mynediad ond gydag angen i addasu i fwy o berygl llifogydd yn y dyfodol.

HTL

MR

44

PU16.18

Bae Llanfair

NAI

NAI

PU16.20

Pont Cadnant i Benrhyn Safnas

Ni fyddai hyn yn rhwystro gwaith preifat yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

NAI

NAI

PU16.23

Drymlin

NAI

NAI

PU16.25

Llanfaes i BenmonPenmon

Efallai bydd angen symud y lon

NAI

NAI

45

PU16.26

O'r Bont i'r Garth

NAI

NAI

PU16.30

Trwyn Penrhyn

NAI

NAI

46

PU16.31

Afon Ogwen i
Madryn

NAI

NAI

PU16.32

Afon Aber

Addasu amddiffynfeydd i gynnal drift gwaddod naturiol gyda bwriad hirdymor o warchod llwybr cludiant rhag llifogydd.

MR

MR

17

47

PU17.1

Pentir Trwyn y Parc

NAI

NAI

PU17.2

Traeth Mawr

Cynnal gweithrediad naturiol y gyfundrefn twyni a'r aber

NAI

NAI

PU17.3

Aberffraw

Addasu'r ffordd a'r cei i gynnal gweithrediad naturiol yr aber

HTL

MR

PU17.4

Clogwyni Aberffraw

Efallai na fydd hyn yn rhwystro rheolaeth briodol o'r ffordd ym Mhorth Trecastell

NAI

NAI

48

PU17.5

Porth Trecastell i Rhosneigr

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli amddiffynfeydd yng Ngherrig Defaid yn y ddau gyfnod cyntaf.

MR

MR

PU17.8

Traeth Crigyll
a Thraeth
Cymyran

Adleoli cyfleusterau i RAF Valley

NAI

NAI

49

PU17.9

Polisi cyffredinol i'r De-orllewin

Caiff rheolaeth baeau lleol eu diffinio isod.

MR

MR

PU17.10

Borthwen

Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfa breifat leol yn amodol ar gymeradwyaeth arferol

MR

MR

PU17.14

Arfordir Gogledd-orllewin

NAI

NAI

50

PU17.16

Bae Penrhos

Archwilio tebygolrwydd perygl llifogydd

MR

MR

PU17.17

Pentir Penrhos

Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfa breifat leol yn amodol ar gymeradwyaeth arferol

NAI

NAI

51

PU17.19

Polisi cyffredinol i'r y Mor Mewndirol

Amddiffynfa leol i gynnal Pontrhydybont ac amddiffynfa leol rhag llifogydd yn y gefnwlad

MR

MR

52

PU17.21

Newlands

Agwedd gydgysyyltiedig at arafu erydiad

MR

MR

PU17.22

Afon Alaw

Cynllunio hirdymor i leihau perygl llifogydd gweddilliol

MR

MR

PU17.23

Traeth Gribin i Drwyn Cliperau

Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfa breifat leol yn amodol ar gymeradwyaeth arferol

MR

MR

18

53

PU18.1

Twyn Cliperau
i Bentir Wylfa

Polisi trosfwaol ar gyfer ardal gyfan, gyda pholisi lleol isod

NAI

NAI

PU18.2

Porth Tywynmawr

Addasiad lleol

MR

NAI

PU18.3

Porth Trefadog

Addasiad lleol

MR

NAI

PU18.4

Porth Trwyn

NAI

NAI

PU18.5

Porth Swtan

NAI

NAI

PU18.6

Bae a Phentir Cemlyn

MR

NAI

54

PU18.8

Gorllewin Cemaes

NAI

NAI

PU18.12

Clogwyni Pig y Barcud

NAI

NAI

55

PU18.13

Trwyn y Parc i
Drwyn Cwmryd

Polisi trosfwaol ar gyfer ardal gyfan, gyda pholisi lleol isod

NAI

NAI

PU18.14

Gwaith Brics Borth Wen

MR

MR

PU18.16

Trwyn Costog

MR

MR

PU18.18

Porth Elian

Symud y ffordd fel bo angen

HTL

MR

56

PU19.1

Cyffredinol

Polisi trosfwaol ar gyfer ardal gyfan, gyda pholisi lleol isod

NAI

NAI

PU19.2

Portobello

Rheoli preifat lleol yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

MR

MR

PU19.3

Traeth Dulas

Caniatau datblygiad naturiol yr aber

NAI

NAI

57

PU19.4

Porth Lydan

Yn hollol benodol ni fyddai hyn yn rhwystro gwaith lleol yn amodol ar gymeradwyaeth arferol

MR

MR

PU19.6

Moelfre i Draeth Bychan

NAI

NAI

PU19.7

Canol Traeth Bychan

Rheoli lleol tuag at ganiatau datblygiad naturiol y traeth

MR

NAI

PU19.8

De Traeth Bychan

NAI

NAI

58

PU19.9

Clogwyni Borth Wen

NAI

NAI

PU19.11

Trwyn Dwlban

NAI

NAI

PU19.13

Croesfryn

NAI

NAI

PU19.14

Afon Nodwydd

Datblygu cynllun rheoli lleol

MR

MR

PU19.15

Traeth Llanddona

NAI

NAI

PU19.16

Clogwyni Trwyn Penmon

NAI

NAI

PU19.17

Ynys Seiriol

NAI

NAI

Allwedd:

PDZ = Parthau Datblygu Polisi Zones
MAN = Ardaloedd Rheoli
PU = Uned Polisi
HTL = Cadw'r linell
NAI = Dim Ymyriad Gweithredol
MR = Adlunio Rheoledig

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult