Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Atodiad 8

No Comments Rhestr Polisiau

7.1 CYMUNEDAU DIOGEL, IACH, UNIGRYW A BIWIOG

Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig
PS1 Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig

Isadeiledd a Chyfraniadau Datblygwyr
PS2 Isadeiledd a Chyfraniadau Datblygwyr
ISA1 Darpariaeth Isadeiledd
ISA2 Cyfleusterau Cymunedol
ISA3 Datblygiadau Addysg Bellach ac Uwch
ISA4 Diogelu Llecynnau Agored Presennol
ISA5 Darparu Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
PS3 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd
PS4 Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd
TRA1 Datblygiadau Rhwydwaith Cludiant
TRA2 Safonau Parcio
TRA3 Diogelu Rheilffyrdd Segur
TRA4 Rheoli Ardrawiadau Cludiant

7.2 BYW'N GYNALIADWY

Datblygiad Cynaliadwy a Newid Hinsawdd
PS5 Datblygu Cynaliadwy
PS6 Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt
PCYFF1 Meini Prawf Datblygu
PCYFF2 Dylunio a Siapio Lle
PCYFF3 Dylunio a Thirweddu
PCYFF4 Rheoli Carbon
PCYFF5 Cadwraeth D?r

Technoleg Adnewyddol
PS7 Technoleg Adnewyddol
ADN1 Ynni Gwynt ar y Tir
ADN2 Technoleg Ynni Adnewyddadwy Arall

Rheoli Newid Arfordirol
ARNA1 Rheoli Newid Arfordirol

7.3 ECONOMI AC ADFYWIO

Cynigion am Brosiectau Isadeiledd Mawr
PS8 Cynigion am Brosiectau Isadeiledd Mawr
PS9 Datblygiad yn Ymwneud â Wylfa Newydd

Darparu Cyfleon ar gyfer Economi Ffyniannus
PS10 Darparu Cyfleon ar gyfer Economi Ffyniannus
CYF1 Gwarchod a Dynodi Tir ac Unedau ar gyfer Defnydd Cyflogaeth
CYF2 Defnyddiau Ategol ar Safleoedd Cyflogaeth
CYF3 Mentrau Diwydiannol neu Fusnes Newydd ar gyfer un Defnyddiwr Mawr oddi ar Safleoedd wedi eu Gwarchod neu eu Dynodi ar gyfer Cyflogaeth
CYF4 Defnyddiau Amgen ar Safleoedd Cyflogaeth
CYF5 Ailddefnyddio ac Addasu Adeiladau Gwledig neu Uned Breswyl ar gyfer Defyndd Busnes neu Adeiladu Unedau Newydd ar gyfer Busnes / Diwydiant
CYF6 Safleoedd Adfywio
CYF7 Ardal Adfywio Caergybi

Yr Economi Ymwelwyr
PS11 Yr Economi Ymwelwyr
TWR1 Atyniadau a Chyfleusterau Ymwelwyr
TWR2 Llety Gwyliau
TWR3 Safleoedd Carafannau Sefydlog a Siale a Llety Gwersylla Amgen Parhaol
TWR4 Deiliadaeth Gwyliau
TWR5 Safleoedd Carafannau Teithiol, Gwersylla a Llety Gwersylla Amgen Dros Dro

Canol Trefi a Datblygiadau Manwerthu
PS12 Canol Trefi Manwerthu
MAN1 Datblygiadau Arfaethedig mewn Canol Trefi
MAN2 Prif Ardaloedd Manwerthu (Y Craidd Manwerthu)
MAN3 Manwerthu tu allan i Ganol Trefi Diffiniedig oddi mewn y Ffiniau Datblygu
MAN4 Diogelu Siopau a Thafarndai mewn Pentrefi
MAN5 Datblygiadau Manwerthu Newydd mewn Pentrefi
MAN6 Manwerthu yng Ngefn Gwlad
MAN7 Defnyddiau Bwyd Poeth i'w Gario Allan

7.4 CYFLENWAD AC ANSAWDD TAI

Dapariaeth Tai Cytbwys
PS13 Dapariaeth Tai
TAI1 Cymysgedd Priodol o Dai
TAI2 Isrannu Eiddo Presennol i Fflatiau Hunangynhaliol a Thai Amlfeddiannaeth
TAI3 Llety Pwrpasol Newydd, Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill gyda CHyfleusterau a'u Rhennir ar gyfer Gweithwyr Adeiladu Dros Dro
TAI4 Cartrefi Gofal Preswyl, Tai Gofal Ychwanegol neu Lety Gofal Arbenigol ar gyfer yr Henoed
TAI5 Tai Marchnad Lleol
TAI6 Llety Myfyrwyr Pwrpasol
TAI7 Ail-adeiladu Tai Annedd
TAI8 Defnydd Preswyl o Garafannau, Cartrefi Symudol a mathau eraill o Lety nad ydynt yn Barhaol

Tai Fforddiadwy
PS14 Tai Fforddiadwy
TAI9 Trothwy Tai Fforddiadwy a'r Dosbarthiad
TAI10 Safleoedd Eithrio

Llety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr
TAI11 Gwarchod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
TAI12 Dyrannu Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
TAI13 Safleoedd ar gyfer Lleiniau i Sipsiwn a Theithwyr

Lleoliad Tai
PS15 Strategaeth Aneddleoedd
TAI14 Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol
TAI15 Tai mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol
TAI16 Tai mewn Pentrefi Gwasanaeth
TAI17 Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol
TAI18 Tai mewn Clystyrau
TAI19 Trosi Adeiladau yng Nghefn Gwlad Agored i defnydd Preswyl

7.5 AMGYLCHEDD NATURIOL AC ADEILEDIG

Gwarchod a Gwella'r Amgylchedd Naturiol
PS16 Gwarchod a Gwella'r Amgylchedd Naturiol
AMG1 Ardaloedd o Dirwedd Arbennig
AMG2 Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn Unigryw i Gymeriad y Dirwell Leol
AMG3 Gwarchod yr Arfordir
AMG4 Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol
AMG5 Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Leol

Diogelu a Gwella Asedau Treftadaeth
PS17 Diogelu a Gwella Asedau Treftadaeth
AT1 Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig
AT2 Datblygiad sy'n Galluogi
AT3 Asedau Treftadaeth nad ydynt wedi'u Dynodi sydd o Arwyddocâd Lleol neu Ranbarthol
AT4 Diogelu Safleoedd Archeolegol nad ydynt wedi'u Dynodi

Gwastraff
PS18 Rheoli Gwastraff
GWA1 Darparu Isadeiledd Rheoli Gwastraff ac Ailgylchu
GWA2 Rheoli Gwastraff tu allan i Ffiniau Datblygu Safleoedd Dynodedig
GWA3 Trin a Storio Gwastraff Ymbelydrol Lefel Isel ac Isel Iawn

Mwynau
PS19 Mwynau
MWYN1 Diogelu Adnoddau Mwynau
MWYN2 Cyflenwad Cynaliadwy o Adnoddau Mwynol
MWYN3 Ardaloedd Chwilio o Ffafrir
MWYN4 Datblygiadau Mwynau
MWYN5 Cerrig Adeiladu Lleol
MWYN6 Cylchfeydd Rhagod Safleoedd Mwynau
MWYN7 Cyfleusterau Terfynfeydd a Glanfeydd
MWYN8 Gweithfeydd Fforio
MWYN9 Pyllau Benthyg
MWYN10 Adfer ad Ôl-ofal

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult