Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Atodiad 9

Gweld y Sylwadau (2) Rhestr o Ganllawiau Cynllunio Atodol Arfaethedig

Mae'r tabl canlynol yn rhoi rhestr i Ganllawiau Cynllunio Atodol arfaethedig a gaiff eu paratoi ar adegau gwahanol. Gan fydd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol yn cefnogi polisïau sy'n cael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd mabwysiedig byddant yn cael eu mabwysiadu yn unol â rhaglen waith a gytunwyd ar ôl i'r Cynllun gael ei fabwysiadu.

Enw Polisiau Perthnasol yn y Cynllun Adnau Amserlen
Ymrwymiadau Cynllunio, sy'n cynnwys cyfraniadau gan ddatblygwyr ar gyfer ystod o isadeiledd PS2 a ISA1 yn ogystal â pholisïau defnydd tir perthnasol, e.e. ISA5 (llecynnau agored), TA18 (tai fforddiadwy) Bydd CCA cyfredol (Gwynedd a Mon) yn cael eu hadolygu, diweddaru a'u ymestyn. Bydd fersiwn drafft yn cael ei gyflwyno cyn/ neu adeg yr Archwiliad.
Cynnal a Chreu Cymunedau Unigryw a Chynaliadwy PS1, ISA1, PS5 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd a Môn) yn cael eu hadolygu, diweddaru a'u hymestyn. Efallai bydd angen cyflwyno fersiwn drafft yn cael ei gyflwyno cyn/ neu adeg yr Archwiliad.
Tai Fforddiadwy PS13, PS14, TAI9, TAI10 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd a Môn) yn cael eu hadolygu, diweddaru a'u hymestyn. Efallai bydd angen cyflwyno fersiwn drafft yn cael ei gyflwyno cyn/ neu adeg yr Archwiliad. Bydd materion arian cymudol yn cael eu cynnwys yn y CCA Ymrwymiadau Cynllunio.
Tai Marchnad Lleol TAI5 CCA newydd. Efallai bydd angen cyflwyno fersiwn drafft yn cael ei gyflwyno cyn/ neu adeg yr Archwiliad.
Math a Chymysgedd o Dai TAI4 CCA Newydd. I'w baratoi o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Llecynnau Agored of fewn Datblygiad Preswyl Newydd ISA5 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd) yn cael eu hadolygu, diweddaru a'u hymestyn o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun. Bydd y CCA Ymrwymiadau cynllunio yn ymdrin gyda materion Adran 106.
Datblygiad Twristiaeth - atyniadau a llety TWR2, TWR3, TWR4, TWR5 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd a Môn) yn cael eu hadolygu, diweddaru a'u hymestyn o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Dylunio, yn cynnwys rheoli carbon, hygyrchedd, safleoedd mewnlenwi, goleuo (nid yw'r rhestr yma yn un cynhwysfawr) PS5, PS6, PCYFF1, PCYFF2, PCYFF3, PCYFF4, PCYFF5 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd a Môn) yn cael eu hadolygu, diweddaru a'u hymestyn o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Briffiau Datblygu i Safleoedd / Ardaloedd Unigol TAI1, PCYFF1,CYF7 CCA Newydd. I'w baratoi o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Addasu Adeiladau i Fflatiau Hunan- gynhaliol neu Dai mewn Aml- feddiannaeth TAI2, PCYFF1, PCYFF2 CCA newydd. I'w baratoi o fewn 12 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Addasu Adeiladau yng Nghefn Gwlad TAI19, CYF5 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd) yn cael ei adolygu, ddiweddaru a'i ymestyn o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun. Bydd y CCA Dylunio yn ymdrin a materion esthetig.
Newid Defnydd Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol, Safleoedd Cyflogaeth, Unedau Manwerthu ISA2, CYF2, CYF3, MAN2, MAN4 CCA Newydd. I'w baratoi o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Bioamrywiaeth mewn Cynllunio AMG4, AMG5 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd) yn cael ei adolygu, ddiweddaru a'i ymestyn o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun. Bydd y CCA Dylunio yn ymdrin â materion Adran 106
Asedau Treftadaeth AT1 CCA Newydd. I'w baratoi o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Lleoli Datblygiad Ynni Adnewyddol ar wahân PS7, ADN1, ADN2 Bydd CCA cyfredol (Gwynedd a Môn) yn cael eu hadolygu, diweddaru a'u hymestyn o fewn 18 mis o fabwysiadu'r Cynllun.
Wylfa Newydd PS9 Ail ymweld â'r CCA cyfredol (Môn) ar ol mabwysiadu'r Cynllun. Bydd y CCA Ymrwymiadau Cynllunio yn ymdrin â materion Adran 106. Vydd CCA yn debygol o ymdrin a materion thema.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult