Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Cyflwyniad

No Comments 2.1 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru i baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer eu hardaloedd. Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd wedi penderfynu paratoi un Cynllun (y Cynllun) ar gyfer ardaloedd Awdurdodau Cynllunio Môn a Gwynedd.

No Comments 2.2 Pan gaiff y Cynllun ei fabwysiadu fe fydd yn disodli'r Cynlluniau Datblygu a welir yn y tabl canlynol. Fe fydd hefyd yn disodli Cynllun Datblygu Unedol Môn (gafodd ei stopio yn 2005) a Pholisiau Cynllunio Dros Dro, sy'n ystyriaeth cynllunio berthnasol ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan Gyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd.

Tabl 4: Rhestr o'r Cynlluniau Datblygu a gaiff eu Disodli ar ôl Mabwysiadu'r Cynllun
Ardal Awdurdod Cynllunio Môn Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd
 • Cynllun Fframwaith Gwynedd (1993)
 • Cynllun Lleol Ynys Môn (1996) (1996) (1996) (1996);(1996)</
 • Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2009)

No Comments 2.3 Unwaith y caiff y Cynllun ei fabwysiadu bydd rhan fwyaf o'r penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn ardal y ddau Awdurdod Cynllunio'n cael eu selio ar gynnwys y Cynllun.

Y Budd o Gydweithio

Gweld y Sylwadau (1) 2.4 Bydd y Cynllun yn ymdrin ag Ynys Môn a Gwynedd, ond nid yw'r rhannau o Wynedd sydd du mewn i Barc Cenedlaethol Eryri yn rhan ohono. Mae Map 1 yn dangos ardal y Cynllun. Nid yw'n isranbarth na'n ardal weinyddol ffurfiol ond, tra bod gan bob ardal ei gymeriad arbennig ei hun, mae'r ddau Gyngor yn credu bod yna berthynas swyddogaethol, economaidd, isadeiledd a pholisi trawsffiniol cryf rhyngddynt. Golyga hyn bod cydweithio ar gynllun datblygu yn gwneud synnwyr cynllunio ac economaidd.

(Darluniad yn Unig)

No Comments 2.5 Bydd cydweithio'n galluogi'r ddau Gyngor i daclo materion cymhleth gyda'i gilydd ac fe all roi llais cryfach iddynt wrth drafod materion gyda'u partneriaid. Mae adolygiad o wybodaeth sydd ar gael wedi dangos materion trawsffiniol pwysig sy'n rhoi sail gref i baratoi Cynllun ar gyfer yr ardal dan sylw. Mae'r rhain fel a ganlyn:

 • Swyddi - mae'r galw am, a'r cyflenwad o swyddi yn creu patrymau teithio cryf rhwng Ynys Môn a gogledd Gwynedd.
 • Swyddi - rhaglen dadgomisiynu Trawsfynydd (dros 650 o weithwyr) a rhaglen cynhyrchu trydan a'r gwaith dadgomisiynu yn y Wylfa (dros 600 o weithwyr) yn dod i ben yn ystod oes y Cynllun - raglenni sy'n cyflogi gweithwyr o wahanol rannau'r ardal.
 • Cynllun Gofodol Cymru (2008) - mae'n adnabod 6 Ardal a gafodd eu datblygu gan y Grwpiau Ardal drwy gydweithio ac ymchwil helaeth. Aeth pob Ardal ati mewn ffordd wahanol, sy'n adlewyrchu eu blaenoriaethau rhanbarthol y cytunwyd arnynt. Mae ardal y Cynllun yn disgyn o fewn 2 o'r 6 Ardal a cheir mwy o fanylion amdan y rhain yn Rhan 3 o'r Cynllun Adnau
 • Rhaglen Ynys Ynni Môn, sef ymdrech ar y cyd rhwng nifer o randdeiliaid yn y sector gyhoeddus a'r sector breifat (gan gynnwys Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru) i roi Ynys Môn ar y blaen o ran ymchwil a datblygu ynni, cynhyrchu a gwasanaethu, a fydd yn fodd o ddylanwadu ar ddatblygiad prosiectau isadeiledd mawr a ddaw a budd economaidd a chymdeithasol i'r Ynys a Gogledd Orllewin Cymru
 • Rhwydwaith ffyrdd a rheilffyrdd: mae elfennau pwysig o'r rhwydwaith ffordd a rheilffordd yn croesi ar draws ffiniau gweinyddol y ddwy ardal
 • Ardaloedd Marchnad Tai sydd gan ffiniau daearyddol traws-ffiniol a dylanwadau sy'n gyffredin
 • Siopa - dylanwad Bangor fel canolfan siopa isranbarthol
 • Isadeiledd - capasiti'r rhwydwaith ffyrdd, rhwydwaith trawsyriant ynni, gweithfeydd a'r rhwydwaith trin carthion, cyflenwad d?r
 • Tirwedd - y berthynas ar draws y Fenai

Beth yw pwrpas y Cynllun?

No Comments 2.6 Bydd yn dweud beth fydd y strategaeth a'r amcanion ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn ardal Awdurdodau Cynllunio Môn a Gwynedd ac yn cynnwys polisïau a ddefnyddir i weithredu nhw dros gyfnod o 15 mlynedd (2011 i 2026). Fe fydd gan y Cynllun ddylanwad arwyddocaol ar ddatblygiad yr ardal gyfan a'r cymunedau unigol. Fe fydd yn darparu arweiniad yngl?n â lle bydd tai newydd, cyfleon gyflogaeth a chyfleusterau hamdden a chymunedol yn cael eu darparu yn yr ardal. Defnyddir y Cynllun i benderfynu pa ddatblygiadau fydd yn cael caniatâd yn y dyfodol gan y Cynghorau ac yn lle.

Gweld y Sylwadau (2) 2.7 Mae gofyn bod y Cynllun yn 'gadarn', h.y. yn arddangos barn dda ac y gellir ymddiried ynddo. Fe fydd rhaid edrych ar y materion sy'n bwysig i'r ardal, ei selio ar dystiolaeth am yr economi, y gymdeithas a'r amgylchedd, ac fe fydd rhaid rhoi ystyriaeth deg i ddewisiadau amgen ymarferol. Bydd y Cynllun yn cael ei bwyso a'i fesur yn erbyn y Profion Cadernid. Mae'r rhain yn cyfeirio at gynnwys y Cynllun yn ogystal a'r prosesau ar gyfer ei gynhyrchu. Atgynhyrchir y Profion yn Atodiad 1.

Y broses o lunio'r Cynllun

Gweld y Sylwadau (1) 2.8 Dangosir y broses o baratoi'r Cynllun yn Ffigwr 2.

(Darluniad yn Unig)

No Comments 2.9 Cafodd y Cynllun ei bwyso a'i fesur yn erbyn y Profion Cadernid. Mae'r rhain yn cyfeirio at gynnwys polisi'r Cynllun yn ogystal â'r prosesau ar gyfer ei gynhyrchu.

No Comments 2.10 Mae'r Cynllun wedi datblygu dros y 3 mlynedd diwethaf. Mae'r isod yn crynhoi'r 13 cam allweddol sydd yn y broses.

No Comments 2.11 Cytundeb Cyflawni - Mae hwn yn sefydlu'r amserlen ar gyfer paratoi'r Cynllun yn ogystal a chynllun cyfranogiad cyhoeddus sy'n dweud pwy, sut a phryd fydd ymgysylltiad ac ymgynghoriad cyhoeddus yn digwydd. Cafodd yr un cyntaf ei gymeradwyo yn Rhagfyr 2011. Mae hwn bellach wedi cael ei ddiweddaru (Rhagfyr 2014) er mwyn adlewyrchu'r sefyllfa ddiweddaraf o ran paratoi'r Cynllun.

Gweld y Sylwadau (1) 2.12 Tystiolaeth - adolygu a datblygu sail tystiolaeth (proses barhaol) sy'n cynnwys gwybodaeth a thueddiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy'n rhoi sail cynhwysfawr a chadarn ar gyfer datblygu'r strategaeth, polisïau a dynodiadau.

No Comments 2.13 Cyfranogiad Cyn Adneuo ac Ymgynghori am y ddogfen Hoff Strategaeth - 'roedd y cyfnod yma'n golygu adnabod ac asesu'r prif faterion ac opsiynau strategol (2011 - 2012). Dilynwyd hynny gan gyfnod o baratoi'r ddogfen Hoff Strategaeth (2012 - 2013) cyn cyflwyno'r Hoff Strategaeth ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus (Mai 2013).

Gweld y Sylwadau (1) 2.14 Paratoi'r Cynllun Adnau ac ymgynghoriad cyhoeddus - rhoddwyd ystyriaeth i'r sylwadau am yr Hoff Strategaeth, ac adolygwyd y dystiolaeth i baratoi'r Cynllun Adnau. Mae'r Cynllun Adnau yma'n rhoi'r weledigaeth, amcanion a pholisïau strategol a manwl i dywys datblygiad tir ac adeiladau hyd at 2026. Bydd ar gael i'w weld a gwneud sylwadau arno yn ystod mis Chwefror a Mawrth 2015 (dyddiad i'w gadarnhau). Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus bydd y Cynghorau'n hysbysebu a gofyn am sylwadau am y Gofrestr Safleoedd Amgen, sef safleoedd a fydd wedi cael eu cynnig gan ddatblygwyr/ tirfeddianwyr ac ati yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus am y Cynllun Adnau.

No Comments 2.15 Cyflwyno'r Cynllun ac Archwiliad Cyhoeddus - Bydd y Cyngor yn ystyried y sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnodau ymgynghori cyhoeddus a rhoi adroddiad am yr ymgynghoriad at ei gilydd. Bydd yr adroddiad yn crynhoi'r prif faterion a godwyd. Bydd Arolygydd Cynllunio annibynnol wedyn yn dewis pa faterion fydd angen eu hystyried yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus. Pwrpas hwn fydd cynorthwyo'r Arolygydd i ddod i gasgliad ynglyn a chadernid y Cynllun gan ddefnyddio'r profion cadernid sefydledig. Rhagwelir bydd yr Archwiliad Cyhoeddus yn digwydd yn Ebrill 2016.

No Comments 2.16 Adroddiad yr Arolygydd - Bydd yr adroddiad yn dweud os fydd y Cynllun yn gadarn a'i pheidio ac fe all roi gwybodaeth am y newidiadau gorfodol a'r rhesymau amdanynt. Rhagwelir bydd yr adroddiad yma'n cael ei chyhoeddi yn ystod Hydref 2016.

No Comments 2.17 Mabwysiadu a gweithredu'r Cynllun gan y Cynghorau - Mae'n rhaid i hyn ddigwydd o fewn 8 wythnos o bryd dderbynnir Adroddiad yr Arolygydd. Rhagwelir caiff y Cynllun ei fabwysiadu yn Rhagfyr 2016. Bydd cynlluniau datblygu'r ddau Gyngor, Cynllun Datblygu Unedol Mon a gafodd ei stopio a'r Polisïau Dros Dro eu disodli adeg hynny.

No Comments 2.18 Monitro - Bydd strategaeth, amcanion a pholisiau'r Cynllun yn cael eu monitro'n flynyddol. Bydd casgliadau'r gwaith monitro mewn adroddiad blynyddol, a gaiff ei yrru i Lywodraeth Cymru a'i gyhoeddi a'i roi mewn mannau cyhoeddus cydnabyddedig.

No Comments 2.19 Adolygiad llawn - Fe gaiff y Cynllun ei adolygu'n llawn pob 4 mlynedd oni bai bod yr Adroddiad Monitro blynyddol yn dweud fel arall.

Beth sydd yn y Cynllun Adnau?

No Comments 2.20 Mae gweddill y Cynllun Adnau fel a ganlyn:

Pennod 3 - Cyd-destun Polisi (cenedlaethol, rhanbarthol a lleol)


Elfen bwysig o broses y Cynllun yw sicrhau bod y Cynllun yn ystyried, ond ddim yn ailadrodd, y cyd-destun polisi a ddarperir gan ystod o gynlluniau, strategaethau a rhaglenni lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb byr o'r dogfennau polisi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol allweddol sydd wedi dylanwadu ar y gwaith o baratoi'r Cynllun. Mae Papur Testun 2 yn rhoi mwy o wybodaeth. Mae'n nodi rhai grymoedd neu yrwyr newid sydd ynghyd a'r Proffil Gofodol wedi dylanwadu'r Weledigaeth, Amcanion a'r Strategaeth.

Pennod 4 - Proffil Gofodol


Mae'r Proffil Gofodol yn nodi materion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol allweddol yn ardal y Cynllun, gan nodi'r materion sy'n gyffredin i Ynys Môn a Gwynedd, neu faterion sy'n unigryw i naill ai Ynys Môn neu Wynedd. Nodwyd a diwygiwyd y materion trwy'r broses ymgynghori/ymgysylltu cyn-adnau, ac ymarfer cwmpasu cyfunol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol. Mae'n gorffen trwy roi'r prif nodweddion ar gyfer gweledigaeth, amcanion a strategaeth y Cynllun

Pennod 5 - Gweledigaeth ac Amcanion


Mae'r Cynllun yn darparu fframwaith defnydd tir sydd o gymorth wrth gyflenwi Cynllun Integredig Sengl a Chynlluniau Strategol pob Cyngor. Ar ôl ystyried y gweledigaethau sydd wrth wraidd y Cynlluniau hyn a'r materion sydd angen ymdrin â nhw, mae'r Cynllun Adnau yn nodi'r weledigaeth gyffredinol ar gyfer ardal y Cynllun. Datblygwyd cyfres o 18 amcan strategol a oedd yn sail ar gyfer datblygu polisi'r Cynllun. Mae'r amcanion yn ymwneud â themâu allweddol:

 • Cymunedau nodedig, bywiog, iach, a diogel
 • Byw'n gynaliadwy, gan gynnwys lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt
 • Economi ac adfywio
 • Tai
 • Yr amgylchedd naturiol ac adeiledig

Pennod 6 - Y Strategaeth


Strategaeth sy'n disgrifio'r bwriad ar gyfer datblygu. Mae'n sail ar gyfer cyfres o bolisïau strategol sydd yn eu tro'n sail ar gyfer polisïau manwl (lle mae angen nhw). Mae'n cyflwyno hierarchaeth aneddleoedd y Cynllun ac yn egluro rôl y Canolfannau Gwasanaethau, Pentrefi Gwasanaethau, Pentrefi a Chlystyrau. Mae oblygiadau gofodol y Strategaeth i'w gweld mewn Diagram Allweddol. Mae'n disgrifio'r lefel y twf tai, cyflogaeth a manwerthu, a sut mae'r rhain yn rhyngweithio â'i gilydd, gan ddarparu'r cynhwysion sydd eu hangen i greu cymunedau mwy cytbwys eu hoedran a mwy hyfyw, a fydd yn ei dro'n fodd o gynnal a chryfhau'r iaith Gymraeg a diwylliant.

Pennod 7 - Rheoli Twf a Rheoli Datblygu


Mae'r adran hon yn nodi'r Polisïau Strategol a Manwl. Maent yn anelu i sicrhau bod datblygiadau newydd yn ardal y Cynllun yn cyfrannu tuag at gyflawni Gweledigaeth, Amcanion a Strategaeth y Cynllun.

Pennod 8 - Monitro a Gweithredu


Mae'r adran hon o'r Cynllun Adnau yn darparu cyswllt gyda Papur Testun 1 ynghylch y Gofrestr Safleoedd Posib, sy'n amlinellu'r seilwaith a'r gofynion cynllunio angenrheidiol ar gyfer darparu'r cyfan o'r safleoedd tai a chyflogaeth a ddyrannwyd mewn modd effeithiol ac amserol. Yn dilyn mabwysiadu'r Cynllun, bydd gofyn i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol a fydd yn nodi os nad yw rhai polisïau yn cael eu gweithredu, y rhesymau pam, ac yn awgrymu newidiadau addas i'r Cynllun i ymdrin â'r sefyllfa. Mae'r bennod yma'n cynnwys y targedau allweddol a gwybodaeth am sut gaiff y Cynllun ei fonitro

No Comments 2.21 Mae'r Cynllun hefyd yn cynnwys:

Atodiadau
Mae'r atodiadau yn cynnwys gwybodaeth sy'n ategol i brif gorff y Cynllun Adnau, a chyfeirir atynt drwy gydol y brif ddogfen fel y bo'n briodol.

Map Cynigion
Mae'r Map Cynigion yn dangos lleoliad daearyddol ac ehangder y polisïau datblygu a gwarchod safle-benodol sydd wedi eu dyrannu neu eu dynodi yn y Cynllun Adnau.

Map Cyfyngiadau
Mae'r Map Cyfyngiadau yn dangos lleoliad daearyddol ac ehangder y cyfyngiadau i ddatblygu a grëir gan ddeddfwriaeth neu broses y tu allan i broses y cynllun datblygu.

No Comments 2.22 Mae'r sylfaen dystiolaeth sy'n sail ar gyfer y Cynllun mewn nifer o ddogfennau. Ceir rhestr ohonynt yn Atodiad 2: Rhestr o Ddogfennau Allweddol.

Sut allwch chi gymryd rhan yn yr ymgynhoriad cyhoeddus am y Cynllun Adnau?

No Comments 2.23 Bydd cyfle i chi gyflwyno sylwadau am y Cynllun Adnau yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 6 wythnos. Gellir gweld manylion am y cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn y rhybudd statudol fydd ar wefan y Cynghorau ac yn y mannau cyhoeddus lle gellir gweld y ddogfen yma.

No Comments 2.24 Mae ymgynghoriadau ar wahân yn cael eu cynnal am yr Asesiad Cynaliadwyedd (AC) a'r nodyn am yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, ochr yn ochr â'r ymgynghoriad hwn. Dylid cyflwyno sylwadau ar wahân, fel yr eglurir yn y dogfennau eu hunain.

Cyflwyno sylwadau ar lein

No Comments 2.25 Dilynwch y cyfarwyddiadau ar wefan y Cyngor i weld y fersiwn ar lein o'r ddogfen yma er mwyn gallu cynnwys eich sylwadau. Dyma yw'r ffordd sy'n cael ei ffafrio gan y Cyngor er mwyn gwneud y broses o asesu'r sylwadau yn un mor effeithiol ac effeithlon a phosib.

No Comments 2.26 Gellir cyflwyno sylwadau'n ysgrifenedig hefyd trwy ddefnyddio'r ffurflen bwrpasol a'i phostio i polisicynllunio@gwynedd.gov.uk

Os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur

No Comments 2.27 Gallwch gyflwyno eich sylwadau'n ysgrifenedig. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen sylwadau pwrpasol a'i hanfon i'r cyfeiriad isod. Gofalwch fod unrhyw sylwadau'n nodi'n glir at ba ran/ baragraff o'r Cynllun rydych chi'n cyfeirio ato, a'u bod yn cynnwys manylion cyswllt - eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn ac unrhyw fanylion e-bost, fel bod modd i ni gysylltu â chi os bydd gennym unrhyw gwestiynau. Gallwch weld copïau o'r ddogfen yn y llyfrgelloedd cyhoeddus lleol yng Ngwynedd ac Ynys Môn, Swyddfeydd y Cynghorau ym Mangor a Llangefni, Siop Gwynedd, lle gallwch hefyd dderbyn help i weld y wybodaeth a gedwir ar wefan y Cynllun.

No Comments 2.28 Os fydd angen dogfen mewn iaith wahanol, neu brint bras, neu fformat gwahanol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Sut allwch chi gysylltu gyda ni?

No Comments 2.29 Mae manylion cyswllt yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd fel a ganlyn:

Trwy e-bost: polisicynllunio@gwynedd.gov.uk

Drwy ysgrifennu: Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Môn, Llawr 1af Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Dros y ffon: 01766 771000 a gofyn am yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd

Cyfeiriad ein gwefan: www.gwynedd.gov.uk neu www.ynysmon.gov.uk

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult