Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Monitro a Gweithredu

Monitro a Gweithredu

Gweld y Sylwadau (1) 8.1 Mae monitro yn rhan bwysig o greu polisïau sail tystiolaeth er mwyn asesu os yw polisïau'r Cynllun yn cyflawni eu hamcanion ac os yw strategaeth y Cynllun yn cael ei wireddu.

No Comments 8.2 Mae angen i awdurdodau cynllunio lleol ddatblygu fframwaith fonitro i'w galluogi i gasglu gwybodaeth werthfawr am berfformiad polisïau'r Cynllun. Mae'r fframwaith a welir isod yn cynnwys cyfres o ddangosyddion, targedau a throthwyon ar gyfer gweithrediad yn gysylltiedig â phob thema a'i amcanion. Bydd yn ffurfio sail ar gyfer asesu affeithioldeb polisïau allweddol. Mae hefyd yn dangos perthynas rhwng themâu, amcanion a pholisïau'r Cynllun. Bydd hyn yn rhoi sail i'r adroddiad monitro blynyddol (AMB).

Gweld y Sylwadau (1) 8.3 Cafodd y dangosyddion eu paratoi yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru am fonitro a lle mae'n bosib mae nhw wedi cael eu selio ar ddangosyddion a gyfeirir ato yn y "Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol" yn ogystal â dangosyddion eraill sy'n cael eu hystyried fel rhai sy'n ddefnyddiol i asesu effeithiolrwydd polisïau.

No Comments 8.4 Mae'r Cynghorau wedi ceisio osgoi risgiau i wireddu'r Cynllun trwy arddel ymagwedd ragweithiol i gael gwared â chyfyngiadau a phroses asesu trylwyr. Mae defnyddio'r fethodoleg asesu Safleoedd y Gofrestr Tir Posib cyn belled ag sy'n bosib gwneud hynny wedi golygu bod safleoedd a ddewiswyd yn rhai y gellir eu datblygu ac y gellir delio gydag unrhyw gyfyngiadau i'w datblygu. Mae Papur Testun 1 sydd wedi cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â'r Cynllun Datblygu yn cofnodi'r broses asesu ac yn adnabod unrhyw ffactorau rydym yn ymwybodol ohonynt sydd angen ystyriaeth fesul safle. Os fydd unrhyw faterion yn codi sy'n effeithio ar ddatblygiad safleoedd a ddynodwyd, bydd hyn yn cael ei nodi trwy'r trothwyon yn y gwaith monitro yn y fframwaith fonitro a byddant yn cael sylw yn unol â'r Adroddiad Fonitro Blynyddol (AMB)

Gweld y Sylwadau (1) 8.5 Mae'r Adroddiad Sgopio'r Asesiad Cynaliadwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Strategol yn adnabod y dangosyddion gaiff eu defnyddio i fonitro cynnydd ar faterion cynaliadwyedd ac yn benodol datblygiad cynaliadwy. Gwelir y rhain mewn fframwaith ar wahân a gaiff ei ddefnyddio i fonitro datblygiad cynaliadwy yn ardal y Cynllun. Unwaith caiff y Cynllun ei fabwysiadu bydd y dangosyddion yma'n cael eu monitro hefyd.

No Comments 8.6 Caiff y wybodaeth a gesglir trwy'r fframwaith fonitro a'r fframwaith fonitro AC/ AAS ei adrodd yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol. Mae'n rhaid i'r awdurdodau cynllunio lleol gynhyrchu AMB yn dilyn mabwysiadu'r Cynllun er mwyn adolygu cynnydd y Cynllun ac i asesu effeithiolrwydd y polisïau a'r cynigion. Bydd yr AMB yn adnabod y gweithredoedd fydd angen eu cymryd i ddatrys unrhyw faterion ddaw i'r amlwg trwy'r broses monitro. Gallai hynny gynnwys newidiadau i bolisïau er mwyn gwella eu heffeithiolrwydd, ac mewn achosion mwy eithafol fe allai arwain i adolygiad rhan o'r Cynllun neu'r cyfan o'r Cynllun. Bydd yr AMB yn adrodd ar wybodaeth am y flwyddyn ariannol flaenorol a bydd yn cael ei gyflwyno i'r Llywodraeth erbyn 31 Hydref pob blwyddyn a bydd ar gael i'w weld ar wefan y ddau Gyngor.

No Comments 8.7 Waeth beth fydd casgliadau'r AMB, bydd rhaid i'r Cynghorau wneud adolygiad llawn o'r Cynllun cyfan pob 4 mlynedd.

Gweld y Sylwadau (2) 8.8 Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd y Cynghorau'n ceisio plethu'r ffordd fyddant yn mynd ati i fonitro'r Cynllun gyda strategaethau a chynlluniau eraill fydd ganddynt.

Thema 1: Cynnal a Chreu Cymunedau Diogel, Iach, Nodiedig a Bywiog

Thema 1: Cynnal a Chreu Cymunedau Diogel, Iach, Nodiedig a Bywiog

Amcanion Strategol y Cynllun

Polisïau Perthnasol y Cynllun

Dangosyddion

Targedau Polisi

Trothwyon

SO1

Diogelu a chryfhau'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig a hyrwyddo ei defnyddio fel rhan hanfodol o fywyd y gymuned

SO2

Sicrhau bod isadeiledd ffisegol neu gymunedol priodol, e.e. cyflenwad dwr, cyfleusterau iechyd, ysgolion, cyfleusterau cymunedol yn ei le neu y gellir ei ddarparu (e.e. trwy gyfraniadau datblygwyr) i ymdopi a phob math o ddatblygiad

SO3

Gwella a chynnal rhwydweithiau trafnidiaeth ddiogel, effeithlon, modern ac integredig o ansawdd uchel ar gyfer cyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau addysg / hyfforddiant, yn enwedig ar droed, ar gefn beic ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan felly leihau nifer y siwrneiau mewn ceir preifat lle bo hynny'n bosibl

SO4

Gwneud yn fawr o gyfleon Caergybi fel porth rhyngwladol mawr a'r A55, rhwydwaith Traws Ewrop E22 a'r A5025, A487, A470 fel coridorau cludiant allweddol

PS1 - PS5

PCYFF1CYF1, CYF3 - CYF7

TWR1 - TWR5

MAN4 - MAN6

TAI1 - TAI6

TAI9 - TAI10

TAI14 - TAI19

ISA1 - ISA5

TRA1 - TRA4

PS8 - PS15

D1 % siaradwyr Cymraeg yn 2021

Cyfrannu i ddiogelu a chryfhau iaith Gymraeg

Unrhyw ddatblygiad sy'n derbyn caniatâd cynllunio lle mae'r dystiolaeth yn dangos na fyddai'n hyrwyddo'r iaith Gymraeg mewn unrhyw un flwyddyn

D2 Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy

Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy

Dim Canllaw Cynllunio Atodol wedi cael ei fabwysiadu o fewn 6 mis i fabwysiadu'r Cynllun

D3 Lefel o berchnogaeth preifat o geir

Lefel gyson neu dirywiad yn lefel o berchnogaeth preifat o geir

Cynnydd mewn lefel o berchnogaeth preifat o geir.

D4 Defnydd o drafnidiaeth cyhoeddus.

Cynnydd blynyddol o drafnidiaeth cyhoeddus.

Gostyngiad blynyddol yn y defnydd o drafnidiaeth cyhoeddus.

D5 Cyfartaledd Amseroedd Siwrne.

Gostyngiad mewn cyfartaledd amser siwrne car ers dyddiad mabwysiadu'r Cynllun.

Cynnydd blynyddol ar cyfartaledd amser siwrne car.

D6 Amlder gwasanaeth bws

Cynnydd mewn amlder gwasanaeth bws

Dim cynnydd mewn amlder gwasanaeth bws

D7 Nifer o geisiadau yn effeithio ar rheilffyrdd segur.

Dim ceisiadau yn effeithio ar rheilffyrdd segur

Unrhyw geisiadau yn effeithio ar rheilffyrdd segur.

D8 Nifer o ddatblygiadau ar safleoedd a ddynodir a gyfyngir gan faterion sy'n ymwneud a seilwaith

Dileu rhwystrau rhag datblygu safleoedd a ddynodir

1 safle a ddynodir nad yw'n derbyn caniatad cynllunio oherwydd materion seilwaith nad ellir eu goresgyn mewn unrhyw un flwyddyn

D9 Nifer o wasanaethau neu gyfleusterau cymunedol a gollir oherwydd newid defnydd

Atal colli gwasanaeth neu gyfleuster cymunedol

Colli unrhyw wasanaeth neu gyfleuster cymunedol oherwydd newid defnydd mewn unrhyw un flwyddyn oni bai bod ystyriaethau cynllunio perthnasol yn dweud fel arall

D10 Nifer o wasanaethau neu gyfleusterau newydd i gyfarch anghenion o ddatblygiadau mawr yn ardal y cynllun.

Bod gwasanaethau neu gyfleusterau digonol yn cael eu paratoi ar gyfer anghenion datblygiadau mawr yn ystod oes y cynllun.

Prinder gwasanaethau allweddol h.y. addysgol, iechyd i gyfarch anghenion gweithlu a poblogaeth leol

D11 Llecynnau agored wedi ei gwarchod

Dim lleihad yn y llecynnau agored wedi ei gwarchod.

Colli llecynnau agored wedi ei gwarchod heb fodloni meini prawf polisi ISA4 mewn unrhyw un flwyddyn.

Thema 2: Byw'n Gynaliadwy

Thema 2: Byw'n Gynaliadwy

Amcan Strategol y Cynllun

Polisïau Perthnasol y Cynllun

Dangosyddion

Targedau Polisi

Trothwyon

SO5

Sicrhau bod datblygiad yn ardal y cynllun yn cefnogi egwyddorion datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau cynaliadwy wrth barchu rôl a chymeriad amrywiol y canolfannau, pentrefi a chefn gwlad

SO6

Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau'r newid hinsawdd. Cyflawnir hyn trwy:

  • sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu troi i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo hynny'n bosibl;
  • lleihau'r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer datblygiadau;
  • hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel yn yr ardal;
  • defnyddio tir sydd wedi'i ddatblygu'n flaenorol ac adeiladau gwag addas neu rai na ddefnyddir i'w capasiti llawn, lle maent ar gael;
  • rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr amgylchedd dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir.

SO7

Sicrhau bod pob datblygiad newydd yn cwrdd â safonau uchel o ran ansawdd eu dyluniad, effeithlonrwydd ynni, diogelwch (pobl ac adeiladau) a hygyrchedd, eu bod yn gweddu'n dda ag unrhyw ddatblygiadau presennol, yn gwella tir y cyhoedd ac yn datblygu mannau o ansawdd sy'n unigryw yn lleol.

SO8

Sicrhau bod aneddiadau yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn diwallu'r holl anghenion sydd gan eu cymunedau yn unol â'u rôl yn y goeden aneddleoedd:

PS1 - PS2

PS4 - PS6

PCYFF 1 - PCYFF5

ADN1 - ADN2

ARNA1

TRA4

PS15

D12 Nifer o ddatblygiadau sensitif (yn ôl diffiniad NCT15) a ganiateir o fewn parth llifogydd C1 ac C2 nad ydynt yn bodloni profion NCT 15 (paragraff 6.2 i-v)

Dim datblygiad wedi'i ganiatáu sy'n gwrthdaro â NCT 15 (heb gynnwys y rhai a ystyrir yn eithriadau yn NCT 15)

1 neu fwy o ddatblygiadau mewn unrhyw flwyddyn

D13 Unedau tai newydd a gaiff eu darparu ar safleoedd a ddatblygwyd o'r blaen

Unedau tai ar safleoedd a ddatblygwyd o'r blaen = 25% o'r datblygiadau tai

Llai na 20% o unedau tai ar safleoedd a ddatblygwyd o'r blaen mewn unrhyw flwyddyn

D14 Nifer a math o gynlluniau ynni adnewyddol a charbon isel ar ben eu hunain gaiff ganiatâd cynllunio pob blwyddyn

Dim targed mewn polisi

Llai nag 1 datblygiad pob blwyddyn am 3 blynedd yn olynol.

D15 Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio atodol ar faterion dylunio

Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol ar faterion dylunio o fewn 12 mis i ddyddiad mabwysiadu'r Cynllun

Dim Canllaw Cynllunio Atodol wedi cael ei fabwysiadu o fewn 12 mis i ddyddiad mabwysiadu'r Cynllun

D16 Unedau tai newydd yn cael eu darparu neu efo caniatâd cynllunio yn unol a'r rhaniad canrannol ledled ardal y Cynllun erbyn diwedd oes y Cynllun

Dim mwy na 55% yn y Ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol;

O leiaf 20% yn y Canolfannau Gwasanaeth Lleol;

Dim mwy nag 25% yn y Pentrefi a'r Clystyrau

Llai neu fwy na'r % cydnabyddedig mewn unrhyw flwyddyn

Thema 3: Cefnogi Twf ac Adfywiad a fydd yn Trawsffurfio'r Economi Lleol o dan ymbarel Rhaglen Ynys Ynni Môn a Chynlluniau a Strategaethau Eraill, gan Adeiladu ar yr Elfennau o'i Broffil Economaidd Unigryw sy'n cael eu H

Thema 3: Cefnogi Twf ac Adfywiad a fydd yn Trawsffurfio'r Economi Lleol o dan ymbarel Rhaglen Ynys Ynni Môn a Chynlluniau a Strategaethau Eraill, gan Adeiladu ar yr Elfennau o'i Broffil Economaidd Unigryw sy'n cael eu Hadnabod yn Arwyddocaol yn Rhanbarthol a Chenedlaethol

Amcanion Strategol y Cynllun

Polisïau Perthnasol y Cynllun

Dangosyddion

Targedau Polisi

Cyraeddnodau

SO9 Sicrhau bod rhwydwaith o safleoedd cyflogaeth ac adeiladau o faint ac o safon yn cael eu diogelu a'i ddyrannu mewn lleoliadau cynaliadwy sy'n cwrdd orau a gofynion busnesau cyfredol ac sy'n gallu cefnogi'r sectorau yn yr economi lleol sy'n tyfu gan ddenu buddsoddiad, a chadw a chynyddu nifer y swyddi brodorol.

PS2 - PS3

PS8 - PS12

CYF1 - CYF4

CYF6 - CYF7

MAN1 - MAN3

MAN7

TWR1 - TWR5

TAI3

TAI8

ISA3

D17 Nifer o dir cyflogaeth ac arwynebedd llawr (dosbarth derbyn B1, B2 a B8) sydd wedi colli defnydd i ddefnyddiau eraill.

Dim colli tir cyflogaeth / arwynebedd llawr oni bai ei fod yn unol â Pholici CYF2 neu Polisi CYF4.

Colli 1 neu fwy o adeiladau neu dir cyflogaeth o fewn defnyd B1, B2 a B8 sydd ddim yn unol â Pholisi CYF2 neu Polisi CYF4

SO10 Sicrhau cyfleoedd i wella sgiliau ac addysg y gweithle.
SO11 Arall gyfeirio economi wledig ardal y Cynllun trwy adeiladu ar gyfleoedd, cynnig cyfleon cyflogaeth lleol gyda swyddi o ansawdd, ac sy'n gweddu'r gymuned leol ac parchu buddiannau amgylcheddol

D18 Nifer o ddatblygiadau cyflogaeth sydd wedi eu caniatau ar ddynodiadau fel % o'r cyfanswm o ddatblygiadau a gynigir.

Bod dynodiadau tir cyflogaeth yn cwrdd ag anghenion cyflogaeth yr ardal (yn nhermau niferoedd, safon a lleoliad) a'u bod wedi lleoli yn unol â Strategaeth Gofodol y Cynllun

Datblygiadau cyflogaeth mawr ar safleoedd sydd ddim wedi eu dynodi yn y Cynllun.

SO12 Hyrwyddo canol trefi llawn bywyd a ffyniannus yn Amlwch, Bangor, Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Caernarfon, Llangefni, Porthmadog a Phwllheli, sydd wedi un ai gynnal eu rôl neu gael ail wynt fel canolfannau gwasanaeth ac i weithio ynddynt, ac sy'n llefydd deniadol a llawn bywyd i breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd.
SO13 Rheoli'r ardal fel cyrchfan amgen a chynaliadwy ar gyfer ymwelwyr trwy ddarparu cyfleusterau o safon cuhel sy'n cwrdd ag anghenion cyfoes fodern ac yn cynnig budd trwy gydol y flwyddyn.

D19 Nifer o ddatblygiadau manwerthu, swyddfeydd a hamdden a ganiateir fel % o gyfanswm y datblygiadau a ganiateir.

Bod datblygiadau yn cael eu lleoli yn unol â Hierarchaeth Manwerthu'r Cynllun (Polisi MAN1) i sicrhau canol trefi bywiog a hyfyw.

1 neu fwy o ddatblygiadau manwerthu, swyddfeydd a hamdden tu allan i ganol trefi sydd ddim yn unol â Pholisi MAN1.

D20 Nifer o ddatblygiadau newid defnydd a ganiateri fyddai'n arwain at golli unedau manwerthu (dosbarth defnydd A1) tu fewn i'r craidd manwerthu.

Dim colli uned manwerthu o fewn y craidd manwerthu.

Colled o 1 neu fwyl o unedau manwerthu (dosbarth defnydd A1).

D21 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir fyddai'n arwain at golli siop neu dŷ tafarn mewn pentref Dim colli siop neu dŷ tafarn mewn pentref. Colli siop neu dŷ tafarn mewn pentref oni bai bod ystyriaethau cynllunio'n dweud fel arall.
D22 Nifer o gyfleusterau twrisitaeth newydd neu wedi'u gwella. Yr holl gynigion datblygu. Methu â chyflawni.
D23 Nifer o lety gwyliau safon uched. Yr holl gynigion darblygu. Methu â chyflawni.
D24 Nifer o ddatblygiadau cyflogaeth (B1, B2 neu B8) a ganiateir oddi ar safleoedd Polisi CYF2. Bod cyfleoedd i leoli busnesau ar safleoedd neu mewn adeiladau priodol oddi mewn neu ger pentrefi neu yng nghefn gwald. Llai nag 1 safle neu adeilad wedi cael caniatad ar gyfer defnydd cyflogaeth (B1, B2 neu B8) oddi mewn neu ger pentrefi neu yng nghefn gwlad mewn unrhyw flwyddyn.

Thema 4: I roi Cyfle i Bawb gaen Mynediad i Dŷ sy'n Briodol i'w Anghenion

Thema 4: I roi Cyfle i Bawb gaen Mynediad i Dŷ sy'n Briodol i'w Anghenion

Amcanion Strategol y Cynllun

Polisïau Perthnasol y Cynllun

Dangosyddion

Targedau Polisi

Cyraeddnodau

SO14 Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â'r goeden aneddleoedd

SO15 Darparu cymysgedd o dai o safon dda, yn fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i gwrdd ag anghenion tai pob carfan o'r boblogaeth

PS13 - PS15

TAI1 - TAI19

D25 Cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai

Cynnal cyflenwad 5
mlynedd o dir sydd
ar gael ar gyfer tai

Y cyflenwad o
dir sydd ar gael
ar gyfer tai'n
disgyn o dan y
gofyniad o 5
mlynedd.

D26 Sawl caniatâd a roddir a thai newydd a gwblheir yn flynyddol

Bod yna ddigon o unedau yn cael caniatâd cynllunio yn flynyddol i gadw cyflenwad digonol o dai yn y banc tir.

Bod y cynllun yn darparu 2,604 o unedau rhwng 2011 a 2018 a 5,298 rhwng 2018 a 2026 (h.y. unedau a gwblheir).

Nad yw graddfa datblygiad yn fwy na 2,604 o unedau yn y cyfnod 2011 i 2018.

Llai na 250 o unedau yn derbyn caniatâd cynllunio dwy flynedd yn olynol

Lefel twf yn is na 372 uned y flwyddyn am ddwy flynedd yn olynol ar gyfer 2011-18, neu 662 unedau'r flwyddyn ar gyfer 2018-2026.

Mwy na 500 o unedau yn cael ei cwblhau am ddwy flynedd olynol ar gyfer y cyfnod 2011 i 2018.

D27 Nifer yr unedau tai fforddiadwy sy'n cael caniatâd cynllunio'r flwyddyn.

Dim targed yn y polisi

Llai na 45 o unedau newydd fforddiadwy yn cael caniatâd cynllunio dwy flynedd yn olynol.

D28 Nifer yr unedau tai fforddiadwy a gwblheir y flwyddyn

O leiaf 1,400 o dai fforddiadwy newydd ar dir a'u hadnabuwyd yn y Cynllun.

Lefel twf yn is na 65 uned fforddiadwy'r flwyddyn am ddwy flynedd yn olynol ar gyfer 2011-18, neu 117 o unedau'r flwyddyn ar gyfer 2018-2026.

D29 Nifer yr unedau tai marchnad lleol a'u caniateir yn yr aneddleoedd perthnasol.

Dim caniatâd ar gyfer uned marchnad agored yn yr aneddleoedd hyn.

Tŷ marchnad agored yn cael caniatâd yn yr aneddleoedd a restrir ym mholisi TAI5.

D30 Monitro targedau a
trothwy tai fforddiadwy ar safleoedd a ddynodwyd.

Cyd-fynd a'r targedau ym Mholisi TAI9.

Lefel is na (o leiaf) 25% neu (o leiaf) 15% yn yr ardaloedd prisiau tai dwy flynedd yn olynol heb gyfiawnhad o ochr hyfywdra.

D31 Gwaith i adnabod lleiniau parhaol a dros dro i gyfarch y galw ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

Adnabod lleiniau priodol i gyfarch yr angen o fewn ardal y cynllun.

Bod lleiniau priodol wedi ei adnabod o fewn blwyddyn i fabwysiadu'r cynllun

D32 Dwysedd cyfartalog datblygiadau sydd wedi eu caniatau ar safleoedd a'u dynodir.

100% o safleoedd yn 30 uned yr hectar.

Bod cyfanswm cyfartalog yr unedau a ganiateir ar ddynodiadau newydd yn llai na 10% o'r lefel disgwyliedig.

D33 Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Fforddiadwy

Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Fforddiadwy

Dim Canllaw Cynllunio Atodol wedi ei fabwysiadu o fewn 12 mis i ddyddiad mabwysiadu'r Cynllun.

D34 Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Marchnad Lleol

Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Marchnad Lleol

Dim Canllaw Cynllunio Atodol wedi ei fabwysiadu o fewn 12 mis i ddyddiad mabwysiadu'r Cynllun.

Thema 5: Gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig

Thema 5: Gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig

Amcanion Strategol y Cynllun Polisiau Perthnasol y Cynllun Dangosyddion Targedau Polisi Cyraeddnodau
SO16 Gwarchod, gwella a rheoli asedau naturiol a threftadaeth ardal y Cynllun, gan gynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd gwyllt, cymeriad y dirwedd ac amgylchedd hanesyddol PS16 - PS19
MWYN1 - 10
GWA1 - GWA3
AMG1 - AMG5
AT1 - AT4
D35 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir byddai'n cael effaith gwrthwynebus ar nodweddion safle sydd wedi ei warchod ar gyfer cadwraeth natur. Dim datblygiad a fyddai'n cael effaith gwrthwynebus ar nodweddion safle wedi ei warchod ar gyfer cadwraeth natur. 1 neu fwy o ddatblygiadau a ganiateir lle bod gwrthwynebiad gan Uned Bioamrywiaeth yr Awdurdod, a/neu CNC.
SO17 Annog rheoli gwastraff ar sail yr hierarchaeth o lleihau, ail-ddefnyddio, adfer a gwaredu gwastraff yn ddiogel D36 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir fyddai'n cael effaith andwyol ar rinweddau arbennig Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Dim datblygiad fyddai'n cael effaith andwyol ar rinweddau arbennig AHNE. 1 neu fwy o ddatblygiadau a ganiateir lle bod gwrthwynebiad gan Swyddog Tirwedd yr Awdurdod, a /neu CNC.
SO18 Diwallu anghenion mwynau'n lleol a rhanbarthol mewn ffordd gynaliadwy D37 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir fyddai'n cael effaith andwyol ar Ardal Tirwedd Arbennig (ATA). Dim datblygiad fyddai'n cael effaith andwyol ar ATA. 1 neu fwy o ddatblygiadau a ganiateir lle bod gwrthwynebiad gan Swyddog Tirwedd yr Awdurdod, a/neu CNC.
D38 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir fyddai'n cael effaith andwyol ar rhywogaeth a warchodir dan Ddeddfwriaeth Ewropeaidd, neu unrhyw rhywogaeth wedi ei warchod o dan ddeddf arall. Dim datblygiad fyddai'n cael effaith andwyol ar rywogaeth a warchodir dan Ddeddfwriaeth Ewropeaidd, neu unrhyw rywogaeth wedi ei warchod o dan ddeddf arall. 1 neu fwy o ddatblygiadau a ganiateir lle bod gwrthwynebiad gan Uned Bioamrywiaeth yr Awdurdod, a / neu CNC.
D38 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir fyddai'n cael effaith andwyol ar rhywogaeth a warchodir dan Ddeddfwriaeth Ewropeaidd, neu unrhyw rhywogaeth wedi ei warchod o dan ddeddf arall. Dim datblygiad fyddai'n cael effaith andwyol ar rywogaeth a warchodir dan Ddeddfwriaeth Ewropeaidd, neu unrhyw rywogaeth wedi ei warchod o dan ddeddf arall. 1 neu fwy o ddatblygiadau a ganiateir lle bod gwrthwynebiad gan Uned Bioamrywiaeth yr Awdurdod, a / neu CNC.
D39 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir fyddai'n cael effaith gwrthwynebus/andwyol ar Adeilad Rhestredig, Ardal Cadwraeth, Safle Treftadaeth y Byd, Tirwedd, Parc a Gardd Hanesyddol, neu ei osodiad. Dim datblygiad fyddai'n cael effaith andwyol ar Adeilad Rhestredig, Ardal Cadwraeth, Safle Treftadaeth y Byd, Tirwedd, Parc a Gardd Hanesyddol, neu ei osodiad. 1 neu fwy o ddatblygiadau a ganiateir lle bod gwrthwynebiad gan Swyddog Cadwraeth yr Awdurdod, CADW a/neu GAT.
D40 Banc tir mwynau yn ardal y cynllun Cynnal banc tir o dywod a graean am 7 mlynedd a banc tir wrth gefn o agregau cerrig mâl am 10 mlynedd Llai na7 mlynedd o fanc tir ar gyfer tywod a graean a 10 mlynedd ar gyfer agregau cerrig mâl.
D41 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir o fewn parth byffer mwynau a fyddai'n arwain at steralieddio tr adnodd mwynau. Dim datblygiad a fewn parth byffer mwynau a fyddai'n arwain at stereleiddio'r adnodd mwynau. 1 neu fwy o ddatblygiadau a ganiateir lle bod gwrthwynebiad gan Swyddog Mwynau'r Awdurdod, a / neu'r Awdurdod Glo.
D42 Banc safleoedd isadeiledd rheoli gwastraff ac ailgylchu Cynnal cyflenwad o safleoedd isadeiledd rheoli gwastraff ac ailgylchu Colli un o'r safleoedd restrir ym Mholisi GWA1, oni bai bod ystyriaethau cynllunio perthnasol yn hyrwyddo hynny.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult