Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Datganiad Ysgrifenedig, 1.20

ID y Sylw: 820

GWRTHWYNEBU Jina Gwyrfai

Crynodeb:

Mae'r Cynllun hwn wedi cael ei gyflwyno i drigolion Gwynedd ac Ynys Môn mewn modd sy'n siŵr o fod yn annealladwy i'r rhan fwyaf ohonynt. Mae cynnwys 'crynodeb' - sy'n sgleiniog ac yn gamarweiniol wedi ychwanegu at guddio prif broblemau / gwendidau'r cynllun cyfan, h.y.
* diffyg pwyslais ar y cyfleoedd sy'n codi o'r stoc tai presennol;
* diffyg tystiolaeth ddigonol yn lleol fod angen tai, e.e. a oes modd cyfiawnhau'r angen am 323 o dai ym Mhwllheli?
* effaith andwyol mudo.
Mae angen tystiolaeth ystadegol gadarn i brofi bod angen tai newydd, yn hytrach na dylanwadau megis faint o broffid sydd yna i adeiladwyr a ffigyrau mudo.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult