Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 1.26

ID y Sylw: 631

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc Mike Stevens

Crynodeb:

O ran cynaladwyedd Gwynedd yn yr hirdymor, ni all fod yn fuddiol bod yr holl ganolfannau gwasanaeth trefol yng ngogledd y sir. Ystyrir Tywyn fel 'Mam Dref' De Meirionnydd sy'n gwasanaethu chwe phentref mawr sy'n mynd i Dywyn am eu prif wasanaethau. Mae adran pelydr-x newydd yn yr ysbyty a gorsaf heddlu a gorsaf dân newydd wrthi'n cael eu hadeiladu yno. Mae awdurdodau iechyd yn cydnabod pwysigrwydd daearyddol Tywyn. Dylid dynodi Tywyn yn Ganolfan Drefol i fod yn gyfartal â'r pedair sy'n bresennol yng Ngwynedd i ganiatáu twf tai a swyddi er mwyn dal gafael ar bobl leol.

ID y Sylw: 419

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Sylw ychwanegol

Lle mae tai yn cael eu gwerthu'n araf deg, dylai'r Cynllun Lleol annog pobl i un greu un tŷ annedd allan o ddau dy wrth ochr ei gilydd.

ID y Sylw: 418

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Dylid gwneud yn siŵr fod elfennau o'r cynllun ym Mlaenau Ffestiniog weddi efo'r Cynllun Lleol fydd yn cael ei greu ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri. Pa gyd-weithrediad sydd yna rhwng Adrannau Cynllunio Cyngor Gwynedd a'r Parc Cenedlaethol?

ID y Sylw: 393

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Mae Cyngor Tref Ffestiniog yn cefnogi cadw Blaenau Ffestiniog fel Canolfan Gwasanaethau Trefol. Mae hyn yn bwysig o ran trafnidiaeth gyhoeddus, gwasanaethau lleol a llawer mwy.

ID y Sylw: 287

GWRTHWYNEBU Mr John Hughes

Crynodeb:

Clystyrau. Mae Llanengan wedi'i ailddosbarthu'n glwstwr tra bo Sarn Bach a Llangian yn bentrefi gwledig. Pam?

Llanengan yw enw'r ardal (Plwy Llanengan) ac mae'n fwy na'r ddau bentref arall gyda mwy yn mynd ymlaen yno, canolfan gymunedol, ysgol feithrin, snwcer, Eglwys a Thafarn ( Hyb). Pentref Cymreig a Chymraeg iawn.

ID y Sylw: 114

CEFNOGI CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

angen cydweithio a chynllunio manwl ar anghneion pobl Bangor
sefydlu pwyllgor I edrych ar anghenion tai pobl Bangor
edrych ar adleoli ffiniau'r ddinas?
angen am dai fforddadwy, is-adeiledd gadarn.
Tir llwyd! - nid tir gwyrdd
ystyried effaith ar yr iaith

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult