Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 1.27

ID y Sylw: 815

GWRTHWYNEBU Iwan Edgar

Crynodeb:

Mae nifer yr anheddau a geisir yn ormodol i angen lleol ac yn debygol o hyrwyddo mewnlifiad o bobl ddi-Gymraeg a fydd yn tanseilio'r iaith yn ei chadarnle. mae'r Cynllun Adnau yn mynegi cefnogaeth i'r iaith, ond o or-ddarparu tai mae'r fath gefnogaeth yn aneffeithiol a chamarweiniol.

ID y Sylw: 346

GWRTHWYNEBU Mr Gareth Dobson cyflwynwyd gan Mr Gareth Dobson

Crynodeb:

Does dim tystiolaeth o'r angen am y nifer o dai a nodir o fewn y cynllun. Yn wir gellid dadlau fod y nifer o dai a ddyranwyd eisioes o fewn cynllun datblygu lleol Gwynedd yn ddigonol. Mae Cynghorau Sir Gwynedd ac Ynys Môn yn gymunedau Cymraeg eu hiaith ac fe fyddai datblygiadau ar y graddfeydd hyn yn sicr o effeithio yn negyddol ar Gymreictod y cymunedau hyn yn enwedig felly y rhai o fewn y canolfannau gwasanaethau lleol fel y'i disgrifir.

ID y Sylw: 218

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Ymddengys nad yw'r ffigwr tai yn caniatáu ar gyfer graddfa gwacter o 4% sydd ei angen i ganiatáu i'r farchnad dai weithredu. Codwyd pryder ynghylch y ddibyniaeth ar hawliau cynllunio cyfredol nad ydynt wedi gwireddu dim hyd yn hyn.

Diwygio'r ffigwr tai i 7471.

ID y Sylw: 217

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Egluro pam fod y ffigwr tai wedi'i ostwng o ffigwr y strategaeth a ffefrir. Pryder ynghylch gorddibyniaeth ar ganiatadau cynllunio hanesyddol ac a fydd y rhain yn wirioneddol gyflenwi tai ai peidio.

Diwygio'r ffigwr tai i 7665. Sicrhau fod safleoedd sydd â chaniatâd blaenorol wedi cael ei asesu ar gyfer ei gallu i ildio'r datblygiad.

ID y Sylw: 142

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Mae ffigyrau'r paragraff hwn yn dywyllodrus. Dywedir " i hwyluso darparu 7,184 o gartrefi newydd." Pan ychwanegir 10% o lithriad mae'r ffigwr yn 7,902. Dywedir bod tua 50% wedi eu hadeiladu neu gyda chaniatad 'sy'n golygu byddai angen darparu 3,907 o gartrefi newydd.' Mae 50% o 7,902 yn 3,951, sy'n cyfateb a stad ychwanegol yn rhywle.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult