Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Weledigaeth, 5.6

ID y Sylw: 1104

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Er mwyn rhoi sylw priodol i Brosiect Wylfa Newydd, mae Horizon yn credu y dylai gael ei adlewyrchu yn y Weledigaeth.

ID y Sylw: 858

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae'r weledigaeth yn gadarnhaol ar y cyfan ac yn rhoi syniad da o'r hyn y mae'r Cynllun yn gobeithio ei gyflawni'n gyffredinol ac mewn ardaloedd penodol o Ynys Môn a Gwynedd. Fodd bynnag, rydym yn bryderus nad oes unrhyw gyfeiriad at gyflawni datblygu cynaliadwy a'r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy yn y Weledigaeth, sy'n un o gonglfeini Polisi Cynllunio Cymru.

ID y Sylw: 849

GWRTHWYNEBU Mr Rob Booth

Crynodeb:

Mae'n siomedig iawn gweld fod gan Gyngor Gwynedd ac Ynys Môn weledigaeth sy'n cynnwys gorsaf bŵer niwclear newydd, mae risgiau mawr ynghlwm ag adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd fel rydym wedi'i weld yn y trychineb diweddar yn Fukushima. Mae risg enfawr i'n cartrefi, diwylliant a thwristiaeth. Byddai gorsaf bŵer newydd angen nifer o ddatblygiadau mawr cysylltiedig megis tai i'r gweithwyr adeiladu, ac isadeiledd (e.e. ffyrdd, pibelli a pheilonau). Bydd adeiladu'r orsaf bŵer niwclear yn effeithio ar y diwylliant Cymreig oherwydd y mewnlifiad o weithwyr adeiladu dros dro. Nid yw pŵer niwclear yn gynaliadwy, mae gofyn cael tanwydd gwenwynig ar ei gyfer ac mae'r gwastraff yn broblemus iawn.

ID y Sylw: 379

GWRTHWYNEBU Mr Gareth Dobson cyflwynwyd gan Mr Gareth Dobson

Crynodeb:

Mae'r weledigaeth yn rhy niwlog - yn llawn o ansoddeiriau ond fawr ddim sylwedd. Does dim digon o dystiolaeth o allu'r Awdurdod i gyflawni'r weledigaeth yn ei ffurf presennol.

ID y Sylw: 300

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Dylai paragraff agoriadol y weledigaeth bwysleisio'r amgylchedd naturiol fel mewn rhan arall o'r ddogfen. Cynnwys y gair "naturiol" cyn amgylchedd.

ID y Sylw: 270

CEFNOGI Mr Aled Evans

Crynodeb:

Gweledigaeth (cytuno ond amheus o sut bydd petha'n gweithio)

ID y Sylw: 136

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Croesewir y datganiad hwn ond dylai'r Cynllun Datblygu ddiffinio ffyrdd o gyflawni'r amcan hwn. Dylai bod mwy o fanylion ar sut cyrhaeddir y nod hwn.

ID y Sylw: 115

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Mae angen cyfeiriad cryfach at dai preifat. Dylai fod yn fwy na dim ond anghenion tai'r gymuned. Mae angen tai newydd i wasanaethu'r twf economaidd cynlluniedig a daw hyn â phobl newydd i mewn i'r ardal.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult