Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Yr Amcanion Strategol, 5.8

ID y Sylw: 1407

CEFNOGI Admiral Taverns

Crynodeb:

SO14 a SO15 - Mae ein cleientiaid yn cefnogi'r cynsail y dylai'r CDLl ar y Cyd Adnau ddarparu ystod a chymysgedd digonol a phriodol o dai y mae modd eu datblygu mewn lleoliadau cynaliadwy er mwyn diwallu gofynion tai pob rhan o'r boblogaeth, cefnogi gwead cymdeithasol a diwylliannol yr ardal a chyfrannu at gyflawni amcanion economaidd y Cynllun.

ID y Sylw: 1111

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae'n cael ei ddatgan fel allbwn allweddol "ni fydd datblygiadau a gafodd ganiatâd cynllunio wedi arwain at golli safle o werth cadwraeth natur ryngwladol neu genedlaethol".

Mae'r geiriad yma'n rhy anhyblyg. Er enghraifft mae Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre'r Gof tu mewn i ffiniau safle Gorsaf Bŵer Niwclear y Wylfa ac mae CSYM yn ymwybodol o'r potensial i waith adeiladau Prosiect Wylfa Newydd gael effaith andwyol arno. Nid yw'r allbwn y ceisir ei gael yn dangos digon o hyblygrwydd ar gyfer newidiadau mewn amgylchiadau ac nid yw'n cydnabod bod proses yn bodoli ar gyfer dileu dynodiad SoDdGA.

ID y Sylw: 1105

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn credu y byddai'n briodol cynnwys amcan strategol newydd o dan Thema 3 sy'n cefnogi datblygu Prosiect Wylfa Newydd, i sicrhau bod y CDLl ar y Cyd yn cynnwys fframwaith polisi cydlynol i reoli Prosiect Wylfa Newydd.
Gweler hefyd os gwelwch yn dda'r Fframwaith Polisi Arfaethedig ar gyfer Wylfa Newydd, sydd wedi cael ei baratoi i ddangos y fframwaith polisi penodol yn ei gyfanrwydd ar gyfer Wylfa Newydd.

ID y Sylw: 1097

CEFNOGI Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'n cael ei gydnabod bod Amcan Strategol Thema 5 rwan yn cynnwys yr angen i warchod, gwella a rheoli asedau naturiol.

ID y Sylw: 1090

CEFNOGI Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'n cael ei ystyried y bydd y gyfres o Amcanion Strategol yn rhan 5.8 o'r Cynllun o gymorth i sicrhau y cyflawnir gweledigaeth y Cynllun a bod hyn yn gosod y cefndir sy'n sail i Bolisïau Strategol a Pholisïau Manwl.

ID y Sylw: 871

CEFNOGI Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Mae nodau ac amcanion Ffrindiau Borth y Gest yn cynnwys:

"ceisio gwarchod natur arbennig yr ardal fel pentref glan môr prydferth, tawel sydd wedi'i leoli mewn ardal wledig eithriadol o hardd". Yn y cyswllt hwn cymeradwywn Thema 1 yn y Datganiad Ysgrifenedig - cefnogi a chreu cymunedau diogel, iach, nodedig a bywiog, a Thema 5 - gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig.

ID y Sylw: 855

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Nid oes un amcan cyffredinol o gyflawni datblygu cynaliadwy. Mae Polisi Cynllunio Cymru (paragraff 3.1.2 a 4.2), yn darparu rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy ac mae hyn wrth galon dull Llywodraeth Cymru o greu cynllun a gwneud penderfyniadau. Caiff hyn ei egluro yn Adran 4.2 PCC ac yn benodol ym mharagraff 4.2.2. Mae hyn yn rhywbeth mawr i'w adael allan, ac wrth astudio polisïau'r Cynllun mae'n glir nad yw'r Cynllun yn ymgorffori dull Llywodraeth Cymru fel mae wedi'i amlinellu yn PCC, sef rhagdybio o blaid datblygu cynaliadwy a Chynllunio Cadarnhaol. Dylid ymgorffori'r ragdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy trwy'r Cynllun cyfan.

ID y Sylw: 349

CEFNOGI WYG/Alliance Planning (Mr Mark Walton)

Crynodeb:

Mae ein Cleient, Admiral Taverns, yn cefnogi amcan strategol SO14 ac SO15 i gyflawni ystod briodol a chymysgedd o safleoedd tai y mae modd eu codi mewn lleoliadau cynaliadwy i gwrdd ag anghenion tai'r holl boblogaeth.

ID y Sylw: 306

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Dylid rhoi mwy o bwyslais ar warchod safleoedd rhyngwladol a chenedlaethol yn allbynnau allweddol thema 5. Y chwanegu " neu ddifrod i'w nodweddion".

ID y Sylw: 301

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Mae SO16 yn cynnwys ystod eang iawn o faterion; ceid mwy o eglurder trwy wahanu'r materion hyn yn amcanion gwahanol. Dylai asedau naturiol a threftadaeth fod ar wahân er mwyn adlewyrchu gwerth cynhenid yr amgylchedd naturiol.

Newid SO16 hefo dau amcan.
1. Gwarchod, gwella a rheoli'r asedau naturiol ardal y cynllun, gan gynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd gwyllt a chymeriad y dirwedd.
2. Gwarchod, gwella a rheoli'r asedau diwylliannol ardal y cynllun a chymeriad y dirwedd a'r amgylchedd adeiledig.

ID y Sylw: 276

CEFNOGI Mr Aled Evans

Crynodeb:

Amcanion Strategol

ID y Sylw: 135

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir mai amcan strategol y Cynllun hwn yw "Cynnal a chreu cymunedau diogel, iach a bywiog." Yn ol ein tystiolaeth ni (Adroddiad Arolwg Anghenion Tai Ardal Cyngor Llanystumdwy) mae 61.4% yn methu fforddio prynu ty. Yr unig symudiad sydd ei angen yw o dy mawr i un llai neu deulu mawr i dy mwy. O adeiladu 40 o dai yn Chwilog ychydig o bobl leol fyddai'n medru eu prynu. Pwy felly fyddai'n dod i fyw ynddynt gan nad oes cyfleoedd cyflogaeth yma? Mae'n debygol felly mae pobl hyn fyddai'n dod yno, ac ni fyddid yn creu cymdeithas fywiog.

ID y Sylw: 134

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Amcan strategol arall y Cynllun yw: "I roi cyfle i bawb gael mynediad i gartref sy'n bodoli i'w hanghenion." Cytunwn ond beth am y tai gweigion sy'n bodoli'n barod. Hyd y gwelwn y bwriad yw creu stadau unffurf a gor-ganoli mewn ychydig o lefydd yn hytrach na chefnogi datblygiad naturiol sy'n ymateb i anghenion lleol. Mae'r stadau hyn ar draul datblygiadau yng nghefn gwlad, a chefnogir y sylwadau gan y pwyntiau o dan y pennawd "Poblogaeth, Demograffeg a Thai (t. 35/36) sef KI.1 a KI.5 a KI.33

ID y Sylw: 116

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Dan thema 3 dylid cyfeirio at yr angen i ddarparu digon o dai addas i gefnogi twf economaidd yr ardal. Mae targedau tai'r cynllun wedi'u seilio ar dwf economaidd ac fel arall, felly mae angen croesgyfeirio at hyn yn well yng ngeiriad y ddogfen.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult