Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Trosolwg, 6.1

ID y Sylw: 1003

CEFNOGI Cyngor Sir Ceredigion (Mrs Llinos Quelch)

Crynodeb:

Ar ôl ystyried strategaethau a pholisïau CDLl adnau Gwynedd ac Ynys Môn, nid yw Cyngor Sir Ceredigion o'r farn fod angen cyflwyno sylwadau ar unrhyw bolisïau na materion penodol. Mae'r strategaeth arfaethedig yn cyfateb yn fras i Gynllun Datblygu Lleol Ceredigion, gyda hierarchaeth aneddiadau a strategaeth cyfraniadau tai fforddiadwy yn seiliedig ar raddfa 'symudol'. Ni fyddai'r CDLl adnau yn gwrthdaro â strategaeth a pholisïau CDLl Ceredigion nac yn cael unrhyw effaith niweidiol arnynt, nac i'r gwrthwyneb, ac felly rydym yn croesawu'r drafft arfaethedig.

ID y Sylw: 863

GWRTHWYNEBU Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Credwn fod angen i'r Cynllun amlygu pynciau allweddol:
* poblogaeth sy'n heneiddio: mae sawl agwedd i hwn ac mae'n anodd dod i gasgliad ynghylch dull holistaidd y Cynllun;
* plant a phobl ifanc - fel yr uchod;
* pobl anabl - fel yr uchod. Mae gan Gymru gyfran uwch o bobl anabl na gwledydd a rhanbarthau eraill y DU ac yn 2010 fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddatgan fod lefelau anabledd (o dan y Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd) yn un o bob pump o'r boblogaeth weithio.
* lliniaru tlodi - maes arall lle mae Cymru yn tanberfformio ac a ddylai fod yn greiddiol i ddiben y Cynllun.

ID y Sylw: 216

GWRTHWYNEBU PAWB (Robat Idris)

Crynodeb:

Mae cynsail y Cynllun yn wallus, gan ei fod yn rhagdybio y bydd gorsaf niwclear Wylfa B yn cael ei hadeiladu. Gan fod y strategaeth yn wallus, mae'r holl Gynllun yn annilys. Rhoddir dadleuon a rhesymau isod.

ID y Sylw: 67

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanddyfnan (Mr Graham Owen)

Crynodeb:

Gweler uchod

Mae'r aelodau hefyd yn cynnig bod cynghorau Gwynedd a Môn yn mynd yn ôl i'r dechrau gyda'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ac yn ailedrych yn ddifrifol ar y cynigion.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult