Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Strategaeth Dai, 6.40

ID y Sylw: 214

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Nid ystyrir ei bod yn glir pam y dewiswyd y ffigwr tai gan nad yw'n ffitio i mewn gyda'r un o'r senarios a brofwyd (pwynt a wnaed yn nogfennau'r Cyngor ei hun). At hyn, nid yw'n ymddangos fod y ffigwr yn cynnwys lwfans cyfradd gwacter o 4% sy'n ofynnol i'r farchnad dai weithredu'n arferol. Mae ffigwr Gwynedd hefyd yn is na'r ffigwr a ragwelwyd sy'n mynd yn groes i gyngor Carl Sargeant AC sy'n cynghori mai'r pwynt cychwyn y dylai'r rhain fod.

Angen eglurhad pellach ar yr opsiwn dewisol. Cynyddu'r angen tai i 7471 i adlewyrchu'r 4% graddfa'r unedau gwag. Angen egluro pam fod y ffigwr tai yng Ngwynedd llai na'r ffigwr rhagamcaniad tai 2011 .

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult