Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Strategaeth Dai, 6.43

ID y Sylw: 896

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae paragraff 6.43 yn cadarnhau y byddai oddeutu 50% o'r gofyniad tai yn cael ei ddiwallu drwy ymrwymiadau a chaniatadau cynllunio sydd eisoes yn bodoli. Fodd bynnag, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd y caniatadau a'r ymrwymiadau hyn yn cael eu gwireddu. Mae nifer eang o resymau pam nad yw caniatadau cynllunio ac ymrwymiadau presennol yn cael eu gwireddu, gan gynnwys tir sydd ym mherchnogaeth trydydd parti, mynediad, cyfyngiadau'r safle, gwerth y tir, diffyg marchnad, cyfyngiadau cytundebau 106 etc. Dylid darparu gwybodaeth am bob safle a'u hasesu, yn hytrach na chynnwys yr holl safleoedd fel ymrwymiad heb eu cwestiynu. Nid yw'n eglur pa lefel o'r tai sydd wedi'u hymrwymo a'u cynnig fydd ar safleoedd tir glas a safleoedd a ddatblygwyd o'r blaen.

ID y Sylw: 118

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Codir pryder ynghylch y ddibyniaeth drom ar safleoedd sydd eisoes wedi cael caniatâd. Mae nifer o'r rhain wedi cael caniatâd ers tro ac efallai bod rhesymau eraill ar wahân i'r farchnad pam nad ydynt wedi cyflawni hyd yn hyn. A gynhaliwyd asesiad o'r tebygolrwydd y bydd y rhain yn cyflawni? Caiff hyn ei gefnogi gan Gyd-astudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai i bob ardal eleni a nodwyd ganddo nifer o safleoedd oedd wedi bod i mewn er dros bum mlynedd a llawer mwy oedd wedi dangos eu bod wedi dechrau ar y safle er mwyn cadw'r caniatâd yn fyw neu adnewyddu'r caniatâd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult