Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR IAITH GYMRAEG A'R DIWYLLIANT CYMREIG, 7.1.1

ID y Sylw: 763

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig yn cytuno y dylid rhoi pwyslais ar gefnogi cymunedau, gan gynnwys yn arbennig rhoi uchafiaeth i bolisïau sy'n cynnal ac yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig. Mae YDCW yn bryderus bod y rhan fwyaf o'r polisïau 'cymunedol' eraill a geir yn ymwneud â darparu isadeiledd ffisegol gan gynnwys ffyrdd. Er bod y rhain yn berthnasol nid ydynt yn mynd i'r afael â'r canfyddiad fod tuedd tuag at ganoli mwy ar bolisïau a phenderfyniadau cynllunio yn lleihau'r dylanwad sydd gan gymunedau bychain gwledig dros eu hamodau byw lleol a datblygiad eu cymunedau, a bod ymgynghoriadau lleol gwirioneddol yn wan a bod cynrychiolaeth leol trwy gynghorau cymuned yn aneffeithiol. Mae angen rhoi mwy o sylw i fecanweithiau i gynyddu dylanwad cymunedau bychain gwledig dros eu hamodau byw lleol a datblygiad eu cymunedau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult