Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS1

ID y Sylw: 1438

GWRTHWYNEBU Cyngor Gwynedd (Cyng/Counc Gareth Thomas)

Crynodeb:

Rwyf o'r farn nad yw'r ystyriaeth a roir yn y Cynllun hwn i'r strategaeth gymunedol (Prawf Cadernid C4) yn llesol i'r gymuned hon, hynny yw:-
os na fydd y tai a gaiff eu codi yn cael eu prynu gan drigolion y ganolfan, y mae pob siawns y bydd yr adeiladwyr yn eu gwerthu i bwy bynnag 'i mynn e.e. mewnfudwyr, a byddai hynny'n golygu gostyngiad arall yng nghanran y siaradwyr Cymraeg. Felly ni ddylid adeiladu tai ac eithrio ar gyfer anghenion lleol sef cymuned Penrhyndeudraeth.

ID y Sylw: 1432

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Penrhyddeudraeth (Mr Glyn Roberts)

Crynodeb:

Mae Cyngor Tref Penrhyndeudrarth o'r farn nad yw'r ystyriaeth a roir yn y Cynllun hwn i'r strategaeth gymunedol (Prawf Cadernid C4) yn llesol i'r gymuned hon, hynny yw:- os na fydd y tai a gaiff eu codi yn cael eu prynu gan drigolion y ganolfan, y mae pob siawns y bydd yr adeiladwyr yn eu gwerthu i bwy bynnag ȃ'i mynn e.e. mewnfudwyr, a byddai hynny'n golygu gostyngiad arall yng nghanran y siaradwyr Cymraeg.

ID y Sylw: 1115

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn credu ei bod, yn absenoldeb y Canllawiau Cynllunio Atodol (sydd i ddod, fel y dywedwyd ym mharagraff 7.1.4), yn aneglur sut bydd y prawf polisi hwn yn cael ei ddefnyddio. Fel mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, mae perygl i'r elfen hon o'r Polisi Strategol ddod yn rhwystr i dwf economaidd a dyheadau eraill yn y Cynllun. Barn Horizon ydi bod angen newid y paragraff i gynnwys mwy o hyblygrwydd ac egluro, ymysg pethau eraill, beth ydi ystyr "andwyo sylweddol", y ffactorau perthnasol wrth asesu andwyo posibl, a sut bydd amcanion polisi eraill yn y Cynllun yn cael eu pwyso yn erbyn yr amcan polisi hwn.

ID y Sylw: 958

GWRTHWYNEBU Hunaniaith (Debbie A. Williams Jones)

Crynodeb:

Mae'r Polisi Strategol i'w groesawu ond mae angen edrych ar y Cynllun yn fwy cydlynus i sicrhau y gweithredir y polisi hwn i sicrhau nad oes elfennau eraill o'r cynllun, fel y polisi ar y nifer o dai yn milwrio yn ei erbyn.

Oherwydd natur unigryw'r Sir mae'n rhaid i'r Gymraeg fod yn ystyriaeth bwysig yn y drefn gynllunio. Credir bod angen ymestyn y ffiniau er mwyn amddiffyn y Gymraeg a bywgiorwydd a hyfywedd y Gymraeg yng nghymunedau Gwynedd.
Mae angen i'r Cynllun Adnau adlewyrchu'r ffaith fod y Gymraeg yn thema llorweddol ar draws yr holl Gynllun. Mae angen eglurder o'r modd y bwriedir diogelu'r iaith Gymraeg

ID y Sylw: 955

GWRTHWYNEBU Menter Môn (Helen Thomas)

Crynodeb:

Mae'r Polisi Strategol i'w groesawu ond mae angen edrych ar y Cynllun yn fwy cydlynus i sicrhau y gweithredir y polisi hwn i sicrhau nad oes elfennau eraill o'r cynllun, fel y polisi ar y nifer o dai yn milwrio yn ei erbyn.

Oherwydd natur unigryw'r Sir mae'n rhaid i'r Gymraeg fod yn ystyriaeth bwysig yn y drefn gynllunio. Credir bod angen ymestyn y ffiniau er mwyn amddiffyn y Gymraeg a bywiogrwydd a hyfywedd y Gymraeg yng nghymunedau Môn. Mae angen i'r Cynllun Adnau adlewyrchu'r ffaith fod y Gymraeg yn thema llorweddol ar draws yr holl Gynllun. Mae angen eglurder o'r modd y bwriedir diogelu'r iaith Gymraeg.

ID y Sylw: 937

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc Alwyn Gruffydd

Crynodeb:

Mae'r Polisi Strategol i'w groesawu ond mae angen edrych ar y Cynllun yn fwy cydlynus i sicrhau y gweithredir y polisi hwn i sicrhau nad oes elfennau eraill o'r cynllun, fel y polisi ar y nifer o dai yn milwrio yn ei erbyn. Oherwydd natur unigryw'r Sir mae'n rhaid i'r Gymraeg fod yn ystyriaeth bwysig yn y drefn gynllunio. Credir bod angen ymestyn y ffiniau er mwyn amddiffyn y Gymraeg a'n cymunedau.

ID y Sylw: 885

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Cofio'r angen i warchod yr iaith. Dim digon yn cael ei wneud. Cyswllt i Agenda 21 Lleol.

ID y Sylw: 874

CEFNOGI Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Mae SO1 yn ceisio "diogelu a chryfhau'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig a hyrwyddo ei defnydd fel rhan hanfodol o fywyd cymunedol". Rydym yn cefnogi PS1 yn enwedig lle mae'n cofnodi "Bydd y Cynghorau yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r defnydd o'r iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun. Caiff hyn ei gyflawni trwy: ddefnyddio mecanweithiau priodol i sicrhau y darperir mesurau addas sy'n lleddfu effeithiau negyddol neu i sicrhau y gwneir cyfraniad atynt."

ID y Sylw: 800

GWRTHWYNEBU Jina Gwyrfai

Crynodeb:

Hyrwyddo'r iaith yn egwyddor sylfaenol? Ac yn yr un gwynt mae yn son am 'liniaru effeithiau negyddol'. Nid yw'r iaith a ddefnyddir yn ddigon cryf - annog' arwyddion dwyieithog, 'annog' defnydd o lefydd Cymraeg. Nid yw 'annog' yn hyrwyddo cadarn. Y casgliad yw nad yw'r iaith Gymraeg yn rhan pwysig o'r Cynllun Adnau. Does dim tystiolaeth gadarn yn dangos eich gwir gonsyrn dros y Gymraeg Rheidrwydd defnyddio'r iaith Gymraeg gyda'r Cynghorau'n cydweithio gyda Chomisiynydd y gymraeg i orfodi enwau ac arwyddion., asesiad effaith ar yr iaith yn orfodol ar bob un datblygiad, pob un datblygiad i fod yn nwylo pobl leol.

Defnydd o'r Iaith Gymraeg yn orfodol. Cynghorau yn cydweithio gyda'r Comisiynydd Iaith i ymofyn am enwau/arwyddion Cymraeg; Asesiad Ardrawiad Iaith yn ofynnol ar gyfer pob datblygiad. Dylai pob dyblygiad fod ar gyfer pobl leol h.y. fforddiadwy.

ID y Sylw: 797

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Botwnnog (Mrs Gwenda Roberts)

Crynodeb:

Mae'r Cynllun yn cyfeirio fod yn rhaid i bopeth fod yn ddwyieithog, oni ddylai hyn fod "Y Gymraeg" neu ddwyieithog. Rhaid cofio ein bod yn nghadarnle yr iaith Gymraeg ym Mhen Llyn.

ID y Sylw: 794

CEFNOGI Tom Brooks

Crynodeb:

Rwy'n cefnogi polisi strategol PS1 ar yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig yn enwedig pan y noda "Bydd y Cynghorau'n hyrwyddo ac yn cefnogi'r defnydd o'r iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun. Gellir sicrhau hyn trwy:
1. Ddefnyddio mecanweithiau priodol i sicrhau y darperir mesurau addas sy'n lleddfu effeithiau negyddol neu i sicrhau y gwneir cyfraniad atynt"

ID y Sylw: 793

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Cefnogir Polisi PS1.

ID y Sylw: 392

GWRTHWYNEBU Dr Richard Roberts

Crynodeb:

Ni ellir cysoni 'SO1 Diogelu a chryfhau'r iaith Gymraeg' a tharged tai o 7902 (sy'n seiliedig ar fewnfudo)yn wyneb rhagolygon twf poblogaeth naturiol statig ac yng ngoleuni canlyniadau iaith Cyfrifiad 2011.
Gellid nodi'n onest effeithiau niweidiol tebygol y CDLl ar y Gymraeg, gan ymhelaethu ar dderbynioldeb yr effeithiau niweidiol oherwydd y flaenoriaeth a roir i ryw amcan strategol arall. Byddai hynny'n rhagdybio dadansoddiad mwy soffistigedig o flaenoriaethau mewn sefyllfa real (awgrymir yn naïf yn fersiwn adnau y CDLl fod yr holl amcanion yn gydnaws a'i gilydd). Dewis arall fyddai ailystyried nifer y tai yr argymhellir eu codi yng nghyfnod y cynllun.

ID y Sylw: 339

GWRTHWYNEBU Miss Ffion Jones

Crynodeb:

Yr Iaith Gymraeg

Pwint 2

ID y Sylw: 279

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Yr iaith gymraeg

Cyfyngu ar ddatblygiadau mawr yn gyffredinol.

ID y Sylw: 127

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Ystyrir bod pwynt 2 yn rhy feichus ac mae angen rhagor o eglurhad yn ei gylch. Byddai angen profi ac asesu'r cyfryw asesiad a châi hyn ei wneud fel arfer trwy ryw fath o 'asesiad ar effaith'. Yn hytrach, dylai'r polisi osod trothwyon uwchlaw'r hyn y mae angen asesiad ar eu cyfer. Mae angen meintioli'r geiriau 'maint a graddfa'. Wrth osod trothwy ar gyfer datblygu tai rhaid cymryd gofal i beidio â'i osod yn rhy isel gan y bydd hyn yn cadw adeiladwyr bychain draw oherwydd y gwaith ychwanegol a'r gost sy'n gysylltiedig â'r datblygiad newydd.

Dileu pwynt 2 neu ail-eirio er mwyn ychwnaegu eglurder fel yr uchod.

ID y Sylw: 125

CEFNOGI Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywed 2 "Gwrthod cynigion fyddai oherwydd ei faint, raddfa neu leoliad yn achosi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned' a 4 "Annog defnydd o enwau lleoedd Cymraeg ar gyfer datblygiadau newydd, enwau tai a strydoedd." Rydym yn llwyr gefnogi'r polisiau hyn.

ID y Sylw: 73

CEFNOGI Adran Cynllunio a Thai, Cyngor Sir Ddinbych (Angela Loftus)

Crynodeb:

Cefnogi cynnwys polisi yn y Cynllun

ID y Sylw: 72

CEFNOGI Cyngor Tref Nefyn (Liz Saville Roberts)

Crynodeb:

Cymeradwyir bod polisi strategol PS1 yn nodi bod modd gwrthod cynigion ar sail eu potensial i achosi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned.

Dylai canlyniadau Cyfrifiad 2011 parthed newidiadau mewn proffeil iaith cymuned gael eu hystyried yn dystiolaeth ar gyfer dod i farn ar botensial cynigion i newid cymeriad ieithyddol.

Dylai effaith ar gymunedau Cymraeg eu hiaith fod yn ystyriaeth cynllunio gadarn yng Ngwynedd, a thu hwnt.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult