Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS2

ID y Sylw: 1122

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Nid ydi bwriad y Cynghorau'n eglur o ran ehangder y polisïau hyn. Roedd y newidiadau'n dangos yn eglur bod rhaid i rwymedigaethau adran 106 y gofynnwyd amdanynt gael eu gosod yn unol efo'r profion rheoleiddio h.y. rhaid i gyfraniadau ateb profion rheoliad 122 y Rheoliadau Ardoll Cymunedol 2010 sef bod:
* yn angenrheidiol er mwyn gwneud y datblygiad yn dderbyniol mewn termau cynllunio;
* yn ymwneud yn uniongyrchol efo'r datblygiad; a hefyd
* yn ymwneud yn deg a rhesymol efo graddfa a math y datblygiad.
Dylai'r polisïau hyn gael eu hailystyried i wneud hyn yn eglur.

ID y Sylw: 1088

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae ANC yn dymuno tynnu sylw at fod ansicrwydd a fydd capasiti digonol o adnodd dŵr ar gael yn ystod gweithrediad yr Wylfa Newydd arfaethedig. Gallai'r gofynion i gynyddu capasiti dŵr gael effeithiau ar yr amgylchedd. Dylai eich Awdurdod chi fod yn ymwybodol y gallai fod angen i'r newidiadau mewn beth mae'r CDLl yn canolbwyntio arno, neu ei waith yn monitro'r cynllun, fod yn ystyried unrhyw wybodaeth wedi'i diweddaru sy'n dod oddi wrth Horizon o ran y gofynion am gapasiti dŵr.

ID y Sylw: 145

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid oes diffiniad o ba ddatblygiad fydd â pha rwymedigaethau cynllunio.

O ystyried nodweddion penodol cloddio mwynau, ni ddylai datblygiadau mwynau fod yn destun ASC.

ID y Sylw: 144

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid oes diffiniad o ba ddatblygiad fydd â pha rwymedigaethau cynllunio.
Oherwydd cymeriad penodol echdyniad mwynau, ni ddylai fod yn destun CIL

ID y Sylw: 119

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Gwneud i ffwrdd â'r ail frawddeg gan nad oes angen hon yn y polisi a dylai fod yn y testun cefnogi.

Wrth gyfeirio at symiau a gyfnewidiwyd, mae angen i hwn hefyd gyfeirio at fabwysiadu gan nad oes modd cael un heb y llall.

Mae angen diffinio 'Seilwaith Hanfodol'. Mae angen eglurder rhwng seilwaith megis gwasanaethau a ffyrdd sy'n hanfodol a chyfraniadau eraill Datblygwyr fel y'u rhestrir ym mholisi ISA1 y dylid negodi yn eu cylch yn seiliedig ar effaith /hyfywedd y cynllun ac na ddylent fod yn 'ddisgwyliedig'.

Dileu yr ail frawddeg. Cynnwys cyfeiriad tuag at fabwysiadu. Diffinio 'isadeiledd anghenrheidiol'.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult