Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisi ISA1

ID y Sylw: 1173

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Er mwyn sicrhau bod digon o seilwaith yn bodoli ar gyfer datblygiadau domestig, byddwn yn ceisio ateb diffygion trwy wneud buddsoddiad cyfalaf yn ein Cynllun Rheoli Asedau 5 mlynedd. Bydd cael Cynllun Lleol wedi'i fabwysiadu, efo twf wedi'i ddangos ynddo, o gymorth i gryfhau'r achos y gall y cwmni ei roi ymlaen o ran prosiectau sydd angen eu hariannu yn y Cynllun Rheoli Asedau. Mae'r fframwaith reoli mae'n rhaid i DCWW weithio tu mewn iddi'n golygu y gallai fod gwahaniaeth rhwng amserlenni ein Cynllun Rheoli Asedau ni a'r Cynllun Datblygu Lleol. Gallai ddigwydd ei bod yn cymryd cyfnod o amser cyn cael prosiect isadeiledd a'r ariannu sy'n gysylltiedig efo fo at ei gilydd a chwblhau'r gwaith. Lle bydd angen gwelliannau penodol yn yr isadeiledd a hynny cyn cael buddsoddiad o'r Cynllun Rheoli Asedau, rydan ni'n cefnogi'r ddarpariaeth o fewn y polisi o geisio cael cyfraniadau ariannol oddi wrth ddatblygwyr er mwyn gwneud y gwelliannau sydd eu hangen.

ID y Sylw: 1060

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae angen pa seilwaith sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni'r safleoedd a ddynodwyd, a dangos sut a phryd y bydd hyn yn cael ei gyflawni yn ystod cyfnod y cynllun, ac ystyried p'un oes angen datblygu graddol. Nid yw'n glir a yw Polisi ISA1 yn blaenoriaethu'r seilwaith gofynnol neu ai rhestr yn unig yw hon. Mae'r gwaith ar hyfywedd safle mewn perthynas â'r gallu i gyflawni hefyd yn wan. Dylai'r awdurdod hefyd fedru dangos rhestr flaenoriaeth gyffredinol ynghylch y rhwymedigaethau y bydd yn eu ceisio gan ddatblygiad a baich ariannol rhwymedigaethau o'r fath ynghyd ag effaith hyfywedd. Os nad oes Ardoll Seilwaith Cymunedol mewn lle, mae perygl bydd bwlch yn y polisi ac yng ngallu'r cynllun i gasglu arian i helpu gyda'r datblygiadau.

ID y Sylw: 948

GWRTHWYNEBU CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Mae angen sicrhau fod is-adeiledd Bangor yn medru ymdopi efo'r anheddau ychwanegol. Nid yw'r heolydd, ysgolion, meddygfeydd, system ddwr, system garthffosiaeth, gwasanaethau heddlu, ysbyty, heb son am y mwynderau cyffredinol yn addas ar gyfer y boblogaeth sydd ym Mangor yn barod heb son am ychwanegu mwy atynt. Ni ddylid adeiladu dim os nad oes angen y trigolion fynediad rhwydd i is-adeiledd addas gan gynnwys ysgolion, meddygon, siopau, mwynderau cymunedol.

ID y Sylw: 697

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae'r polisi hwn yn ceisio sicrhau bod cyfraniadau ariannol neu isadeiledd yn cael eu darparu gan gynigion datblygu pan fo angen er mwyn eu gwneud yn dderbyniol a galluogi'r datblygiad fynd yn ei flaen.

Fodd bynnag, mae'n ceisio cyfraniadau ar gyfer ystod eang o ddibenion posib nad ydynt yn cael eu diffinio'n glir nac yn gysylltiedig â chynllunio, neu nad ydynt o dan reolaeth ymgeisydd neu'n wir y Cyngor i'w cyflawni.

Mae'r polisi yn methu a bodloni'r rheoliadau CIL a dylid ei addasu'n unol â hynny.

Felly nid yw'r polisi yn cydymffurfio â Phrawf Cadernid C2 gan nad yw'n cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Cymru a CE2.

ID y Sylw: 528

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

ISA1: Darpariaeth Isadeiledd
Newid: Llecynnau agored - ychwanegu 'Gerddi Pen-y-bryn' a 'Llecyn Gwag Penrhyn Arms' i'r map cynigion.

ID y Sylw: 511

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Dylid ystyried dehongli, cadwraeth a gwella nodweddion hanesyddol, henebion, adeiladau neu elfennau tirwedd yn y rhestr hon

ID y Sylw: 469

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Nid oes cyfeiriad at yr angen i asesu hyfywedd y datblygiad er mwyn rhoi'r cyfraniadau y gofynnwyd amdanynt a hefyd yr angen i benderfynu rhwng gofynion cystadleuol nad oes modd i'r datblygiad eu darparu i gyd. Mae angen nodi'r gwahaniaeth rhwng seilwaith gofynnol megis gwasanaethau a chyfraniadau A106 eraill.

ID y Sylw: 439

GWRTHWYNEBU Welsh Highland Railway (Mr Graham Farr)

Crynodeb:

Rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i'r effaith andwyol y gallai unrhyw ofyn yng nghyswllt cyfraniadau datblygwyr ei gael ar hyfywedd datblygiadau newydd y gallai'r Cwmni eu cynnig yn unol â chyflwyniadau Safleoedd Arfaethedig cyfeirnodau: SP552 a SP870 (Copïau o'r ffurflenni ynghlwm). Dileu'r frawddeg "Os yw cynnig...datblygiad gael ei ariannu."

ID y Sylw: 303

CEFNOGI North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Rydym yn croesawu cynnwys cadwraeth natur yn rhestr y pwrpasau y gellid ceisio cyfraniadau iddynt

ID y Sylw: 147

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid oes diffiniad o ba ddatblygiad fydd â pha rwymedigaethau cynllunio.

O ystyried nodweddion penodol cloddio mwynau, ni ddylai datblygiadau mwynau fod yn destun ASC.

ID y Sylw: 146

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid oes diffiniad o ba ddatblygiad fydd â pha rwymedigaethau cynllunio.

O ystyried nodweddion penodol cloddio mwynau, ni ddylai datblygiadau mwynau fod yn destun ASC.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult