Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI ISA4

ID y Sylw: 1383

GWRTHWYNEBU Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Ychwanegu "llecynnau agored "Gerddi Pen y Bryn" a "Penrhyn Arms" i'r map cynigion.

ID y Sylw: 1380

GWRTHWYNEBU Mr Maldwyn Evans

Crynodeb:

Rydym yn byw yn Helidon, Lôn Merllyn, Criccieth, ac yn ol y cynllun adnau mae gennym ardal gofod agored gwarchodedig yn ein gardd.

Mae llawer o dai wedi'u hadeiladu bob ochr â'r ardd, e.e. "Broadlands", "Fern Dell" a nifer o dai eraill dros y blynyddoedd diwethaf ar yr ochr gyferbyn â'r A497 ym Morannedd.

Dileu'r llecyn agored wedi ei warchod.

Dim ond gan gerbydau gydag ochrau uchel y gellid gweld yr ardd o'r briffordd. Hefyd, mae mynediad i'r ardd ar wahân o ochr dde'r eiddo.

ID y Sylw: 1302

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Nid yw'r llecynnau agored a pharc Pen y Bryn na'r safle Penrhyn Arms i'r dde ddwyrain o Beach Rd ar map cynigion.

ID y Sylw: 1296

GWRTHWYNEBU CYNGOR CYMUNED LLANBEDROG (MR JOHN HARRIS)

Crynodeb:

Dylid cynnwys darn o dir SP714 fel man chwarae yn unig a dylid ei glustnodi fel safle i chwarae yn unig ac nid i'w adeiladu arno. Yn ôl caniatad cynllunio i Stad Ty'n Pwll ar 26 Mai 1976, cais rhif 2/18/3/D - mae'r amod canlynol yn bodoli: "Amenity space between plots 7&8 shall be maintained as an open space to the satisfaction of the local planning authority." Gweler fel atodiad gopi o lythyr dyddiedig 7 Chwefror 2000 gan Gruffydd Wyn Morris - Rheolwr Cynllunio Gwynedd yn hysbysu'r ffaith yma.

ID y Sylw: 1294

GWRTHWYNEBU CYNGOR CYMUNED LLANBEDROG (MR JOHN HARRIS)

Crynodeb:

Dylid cynnwys darn o dir SP715 fel man chwarae yn unig a dylid ei glustnodi fel safle i chwarae yn unig ac nid i'w adeiladu arno. Cae Chwarae Llandbedrog yw'r darn, o dan eiddo Cyngor Cymuned Llanbedrog. Y Cyngor sydd eisiau diogelu y Cae Chwarae yma.

ID y Sylw: 1071

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

'gormodedd' neu 'orddarpariaeth' - Nid yw'n glir sut y bydd Cynghorau'n dangos bod
gorddarpariaeth o ofod agored, fel sy'n cael ei ddisgrifio yng nghymal 1 a pharagraff
7.1.21.

ID y Sylw: 1012

GWRTHWYNEBU Mr Dafydd Hughes

Crynodeb:

Mae cael yr hawl i blant chwarae allan yn orfodol a nid oes llawer o erddi gan dai Borth-y-Gest a felly mae angen cadw'n ddarpariaeth yma. Hefyd mae'r cae chwarae yn ddiogel: dim peryg o geir a hefyd cwn sy'n rhedeg yn wyllt. Mae'r nifer o blant a theuleuoedd wedi cynyddu a mae'r parc yn galluogi i deuleuoedd chwarae a chwrdd yn ddiogel. Bydd colli'r parc yn rhwygo'r calon o Bentref mor fychan lle mae adnoddau fel sy'dd yna nawr yn galluogi i teuleuoedd fagu ei plant mewn awyrgylch diogel. Byddai datblygiad o'r fath yn rhoi pwysau dychrynllyd ar wasanaethau y pentref o gofio nad oes system garffosiaeth addas mewn lle na mynediad addas i'r safle

ID y Sylw: 537

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Biwmares (Prof TW Ashenden)

Crynodeb:

Mae'r Gofod Agored ac Ardal Chwarae Gwarchodedig wedi'u marcio yn Happy Valley yn hepgor rhan o'r ardal berthnasol. Mae'r lawnt fowlio, sydd ar gael ar gyfer defnydd cyhoeddus, wedi'i hepgor o'r ardal sydd wedi'i marcio.

Newid yr ardaloedd sydd wedi'u marcio fel sy'n cael ei ddangos ar y ddogfen wedi'i sganio

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult