Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisi ISA5

ID y Sylw: 1130

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn nodi nad ydi'r cyfyngiadau yn y polisi hwn yn briodol ar gyfer ei lety i weithwyr adeiladu dros dro. Er enghraifft byddai'n safon amhriodol i'r bobl fyddai'n debygol o breswylio yno e.e. gweithwyr adeiladu, myfyrwyr mewn llety person sengl dros dro, i fynnu bod angen llefydd chwarae i blant.
Yn hytrach na chwilio am newidiadau penodol i ISA5, i geisio atal defnyddio'r polisi hwn ar gyfer llety i weithwyr, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol arfaethedig isod ar gyfer Wylfa Newydd. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar ei geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm yma, nid ydi Horizon yn cynnig y dylid cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig yn benodol o'r polisïau hyn.

ID y Sylw: 304

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Dylid rhoi mwy o bwyslais ar ddarparu gofod agored anffurfiol yn y polisi hwn ac ym mharagraff 7.1.23 ac eraill. Ar adeg pan fo gan bobl ifanc fwy o wybodaeth am faterion amgylcheddol ond sy'n gynyddol â dim cysylltiad uniongyrchol â natur, credwn fod angen darparu cyfleoedd i weld yr awyr agored gyda'ch llygaid eich hun. Trwy gysylltiadau â pholisïau a strategaethau eraill, gall y Cynllun Datblygu Lleol ganiatáu i bobl ifanc ymwneud mwy â'u hamgylchedd gydag enghreifftiau o gadwraeth a chynaliadwyedd ar waith.

ID y Sylw: 122

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Mae pwynt 1 yn annerbyniol gan nad oes modd disgwyl i ddatblygwr ddarparu gofod agored oddi ar y safle ar dir nad yw'n berchen arno. Os nad oes modd cael darpariaeth ar y safle yna dylid cymryd cyfraniad oddi ar y safle er mwyn gwella'r cyfleusterau sydd eisoes yn yr ardal ym mhwynt 2. Nid oes cyfeiriad at fabwysiadu/rheoli'r cyfryw ofodau.

Dylid dileu neu ail-eirio pwynt 1. Dylid cael cyfeiriad yn y testun eglurhad o ran mabwysiadu a rheoli mannau o'r fath.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult