Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS4

ID y Sylw: 1280

GWRTHWYNEBU Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Dylai polisïau trafnidiaeth newydd adnabod, oherwydd lleoliadau sawl cyfleuster ac atyniad twristiaeth, yn aml nid oes opsiwn dichonadwy arall ar gael heblaw am ddefnyddio car preifat i gyrraedd rhai datblygiadau twristiaieth. Mae Bourne Leisure wedi siomi fod PS4 yn methu â chydnabod fod rhai safleoedd twristiaeth wedi'u lleoli mewn ardaloedd cefn gwlad ble nad oes cludiant cyhoeddus yn bodoli. Nid yw PS4, fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, yn gadarn ac nid yw'n unol â pholisi cenedlaethol. Mae TAN18: Trafnidiaeth (Mawrth 2007) yn benodol yn adnabod fod rhai datblygiadau twristiaeth yn ddibynnol ar deithio mewn car ac yn cynghori: "..mewn ardaloedd gwledig mae angen cydbwyso diffyg mynediad i gludiant cyhoeddus yn erbyn y cyfraniad y mae twristiaeth yn ei wneud i'r economi wledig yn yr ardal benodol..." (para. 3.15) Mae Bourne Leisure yn ystyried y dylid ychwanegu'r frawddeg hon i PS4: "mewn ardaloedd gwledig, mae'r Cyngor yn cydnabod nad oes llawer o ddewis ond defnyddio car preifat i deithio."

ID y Sylw: 1131

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn croesawu'r gofyn yn y polisi bod datblygiad wedi'i leoli er mwyn lleihau gymaint ag y bo modd ar yr angen i deithio. Mae hyn yn cefnogi rhan gyntaf yr ymgynghori gan Horizon cyn gwneud cais, sydd wedi seilio'r gwaith o ddewis safleoedd ar gyfer llety ar (ymysg ffactorau eraill) agosrwydd ar safle'r Wylfa.
Mae'r ddarpariaeth o gyfleusterau a gwasanaethau ar y safle yn cefnogi ymhellach y ffordd yma o weithredu, lle mai ystyriaeth eilaidd ydi'r cysylltiad efo aneddiadau eraill sy'n bodoli'n barod. Mae gwelliant Horizon yn ceisio tynnu ymaith y cysylltiad, fel na fydd gwelliannau rheilffordd sy'n dod efo'r prosiect hwn yn cael eu cysylltu efo'r polisi'n benodol ar seilwaith rheilffordd. Mae Horizon wedi egluro bod rhaid i welliannau seilwaith sy'n ofynnol fod yn rhai mae angen amdanynt yn unol efo'r Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol.

ID y Sylw: 664

CEFNOGI Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn cefnogi'r hierarchaeth drafnidiaeth yn PS4 a pharagraff 7.1.28 sy'n rhoi blaenoriaeth i fynediad trwy gerdded a beicio, er mwyn lleihau'r angen i deithio mewn car preifat. Mae PS4 #3 yn anelu i "wneud ychwanegiadau neu welliannau i'r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus a llwybrau beicio er mwyn gwella diogelwch a hygyrchedd trwy'r dulliau teithio hyn". Byddem yn ychwanegu "ac i gynyddu buddion iechyd, hamdden, lles a thwristiaeth i drigolion lleol ac i ymwelwyr". Ymddengys bod y strategaeth yn canolbwyntio'n bennaf ar fynediad ar gyfer prosiectau datblygu newydd, ond dylai hefyd roi sylw i faterion ehangach sy'n ymwneud â'r rhwydwaith hawliau tramwy.

ID y Sylw: 617

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Cefnogi nodau ac amcanion y polisi, fodd bynnag ni yw'r datganiad "caiff datblygiad ei leoli i leihau'r angen i deithio" yn adlewyrchu PCC. Yn hytrach mae PCC yn cyfeirio tuag at "lleihau'r angen i deithio a chynyddu hygyrchedd trwy ddulliau heblaw'r car preifat" (paragraff 4.7.4) a dim lleihau'r angen i deithio yn unig. Oherwydd hyn mae'r polisi yn rhy anhyblyg, ddim yn hyrwyddo darpariaeth positif a ddim yn adlewyrchu gallu bysiau, beiciau a chysylltiadau cerdded i gynnig mynediad cynaliadwy a chyfleus i wahanol wasanaethau.

ID y Sylw: 527

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

PS4 - Trafnidiaeth Cynaladwy

ID y Sylw: 448

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Ystyrir dylid ychwanegu'r frawddeg canlynol i PS4: "Mewn ardaloedd gwledig, mae'r Cyngor yn cydnabod nad oes dewis amgen i deithio efo car preifat."

ID y Sylw: 148

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Wedi nodi Bodychain, Llanllyfni fel ardal chwilio a ffefrir am dywod a gro dan Bolisi MWYN3, gellid defnyddio'r safle peiriannau presennol yng Nghefn Graianog pe bai'r ardal hon yn profi'n fasnachol hyfyw ac y ceid caniatâd cynllunio, ond byddai angen cysylltiad dan y llwybr troed/beicio presennol. Fel y cyfryw, efallai y byddai rhai yn ystyried na fyddai hyn yn gwella'r llwybr troed/beicio.

Yn pwynt 3 dechrau efo "Ble yn bosib diwygio a gwella...."

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult