Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TRA1

ID y Sylw: 1187

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r llwybr arfaethedig yn mynd dros asedau DCWW mewn nifer o lefydd (yn garthffosydd cyhoeddus a phrif bibelli dŵr). O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led penodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 1186

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r llwybr arfaethedig yn mynd dros asedau DCWW mewn nifer o lefydd (yn garthffosydd cyhoeddus a phrif bibelli dŵr). O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led penodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 1185

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r llwybr arfaethedig yn mynd dros asedau DCWW mewn nifer o lefydd (yn garthffosydd cyhoeddus a phrif bibelli dŵr). O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led penodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 1132

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae camgymeriad teipio yn 2. (ii) a (iii) lle yn y ddau achos dylid newid "facilitates" i ddarllen fel "facilities". (Nid ydi hyn wedi'i ddangos yn y newidiadau penodol y gofynnir amdanynt). Cynigiwyd newidiadau i 3(i) er mwyn eglurder, yn cynnwys dod â'r tabl i mewn i'r polisi er mwyn bod yn eglur ar ba ddatblygiad byddai hyn yn effeithio. Mae 3(ii) newydd wedyn yn codi o ail gangen y testun presennol (ar ôl y tabl). Gofynnir am newidiadau i 4(iii) i sicrhau nad oes unrhyw awgrym bod y Cynllun yn penderfynu ymlaen llaw ar yr asesiadau effaith amgylcheddol mae Horizon yn eu gwneud ac y dylai'r angen am welliannau i'r seilwaith cludiant fod yn deillio ohonynt.

ID y Sylw: 1091

CEFNOGI Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'r Cynllun yn rhoi amlinelliad o 4 cynllun cludiant fydd yn digwydd yn ystod cyfnod y Cynllun, yn cynnwys ffordd osgoi'r A487 Caernarfon i Bontnewydd, Ffordd Gyswllt Llangefni, darpariaeth newydd i groesi'r Fenai a gwelliannau ar yr A5025 o'r Fali i Wylfa Newydd. Byddai ANC yn gwerthfawrogi'r cyfle i fod yn rhan o'r trafodaethau ar y cynlluniau arfaethedig yma mor fuan ag y bo modd, er mwyn gweld beth ydi'r cyfyngiadau allweddol ar ddatblygiad a chael darparu cyngor. Mae ANC wedi darparu cyngor Cwmpasu yn barod ar y cynlluniau sydd wedi'u henwi uchod.

ID y Sylw: 1055

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Gallai'r dyraniadau tir olygu colli tua 40 hectar o'r Tir Gorau a Mwyaf Hyblyg am byth. Mae mwyafrif y tir wedi'i gynnwys yn nyraniadau TRA1, C14 a C15 a phrin yw'r
dystiolaeth yn y cynllun i ddangos bod paragraff 4.10 wedi cael ei ystyried o gwbl wrth ddyrannu'r safleoedd hyn ar gyfer datblygu.

ID y Sylw: 876

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

* gormod o bwyslais ar geir;
* llwybrau beic sydd i'w gweithredu (ddim yn ddigon positif);
* rheilffyrdd a bysiau. Rheilffordd drydan - fel rhan o estyniad yr HS3 Caergybi i Hull.

ID y Sylw: 525

GWRTHWYNEBU Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

TRA1: Rhwydweithiau Cludiant 4) 'Cynlluniau Cludiant' - nid oes unrhyw sôn am gynigion rheilffordd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult