Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TRA4

ID y Sylw: 1835

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae'r polisi yn eithaf gwan ac yn rhoi sylw brysiog o ymrwymiadau cynllunio i hawliau tramwy cyhoeddus. Dylid cael geirfa yn y CDLl ar y cyd yn debyg i'r hyn oedd yn polisi CH22 o'r CDU Gwynedd 'Rhwydwaith Beicio, Llwybrau a Hawliau tramwy' yn rhoi ymrwymiad fwy manwl a phenodol i warchod a hybu y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Dylai'r CDLl ar y cyd gydnabod eu pwysigrwydd i'r economi ymwelwyr, budd hamdden, iechyd cenedlaethol a lles efo pwyslais chryf ar warchod a hybu y Llwybr Arfordirol Cenedlaethol.

ID y Sylw: 598

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Rydym ym pryderu nad yw'r prawf "ni chaniateir datblygiadau a fyddai'n peri niwed annerbyniol i weithrediad diogel ac effeithlon y briffordd..." yn un manwl gywir ac nad yw wedi'i baratoi'n bositif. Nid oes unrhyw sôn yn y polisi am yr hyn a ystyrir yn "annerbyniol". Bydd y datblygiad yn effeithio ar rwydweithiau priffyrdd drwy gynyddu traffig. Yn ogystal, nid yw'r polisi yn ystyried gallu cynigion datblygu i leddfu neu leihau effeithiau ar y rhwydwaith.
Newid: Ystyriwn y dylai'r polisi ddatgan mai datblygiadau fyddai'n peri "effaith weddilliol annerbyniol ddifrifol/sylweddol" yw'r prawf gofynnol.

ID y Sylw: 529

GWRTHWYNEBU Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

TRA4: Ardrawiadau cludiant. Dileu 'fel sy'n briodol'. Dylid sicrhau darpariaeth ddiogel i'r grwpiau hyn pob amser.

ID y Sylw: 151

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ystyrir bod y polisi'n rhy gaeth ac nid yw'n caniatáu cyfle ar gyfer gwaith lliniaru posib trwy rwymedigaethau ac amodau cynllunio. Dylid ymdrin â phob cais yn ôl ei haeddiant a dylai ddangos trwy wybodaeth gysylltiedig gyda chais cynllunio y gall weithio gyda gwaith lliniaru neu hebddo.

Diwygio'r geiriad i er caniatau hyblygrwydd.

ID y Sylw: 150

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ystyrir bod y polisi'n rhy gaeth ac nid yw'n caniatáu cyfle ar gyfer gwaith lliniaru posib trwy rwymedigaethau ac amodau cynllunio. Dylid ymdrin â phob cais yn ôl ei haeddiant a dylai ddangos trwy wybodaeth gysylltiedig gyda chais cynllunio y gall weithio gyda gwaith lliniaru neu hebddo.

Diwygio'r geiriad i er caniatau hyblygrwydd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult