Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DATBLYGIAD CYNALIADWY A NEWID HINSAWDD, 7.2.4

ID y Sylw: 1056

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae Asesiad Effaith Ynni Adnewyddadwy wedi'i gynnal yn y ddwy ardal. Er hynny, nid yw'r Cynllun Adnau yn manteisio ar y cyfle i ystyried y cyfraniad y gallai'r ardal ei wneud at ddatblygu a hwyluso ynni adnewyddadwy a charbon isel ac i gynllunio'n bositif ar gyfer datblygiad addas. Mae angen ystyried yn fanylach sut i droi'r dystiolaeth yn set o bolisïau sy'n llywio datblygu addas. Er enghraifft, a allai'r asesiadau roi tystiolaeth i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cynnal safonau adeilad cynaliadwy uwch ar safleoedd strategol neu a allai lleoli datblygiadau yn yr un lle wella'r cyfleoedd ar gyfer ynni adnewyddol?

ID y Sylw: 770

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Gwerthfawrogwn fod polisïau cenedlaethol newydd yn gweld 'datblygu cynaliadwy' fel prif bwrpas y system cynllunio defnydd tir ac yn gofyn i'r Cynllun Datblygu Lleol roi'r egwyddorion hyn wrth galon ei strategaeth leol. Fodd bynnag, cwestiynwn a fydd modd cymhwyso'r polisïau datblygu cynaliadwy arfaethedig yn effeithiol ar raddfa fwy leol yn y system gynllunio. Mae gennym bryder mawr y bydd cymaint o bwyslais yn cael ei roi ar dri pholisi cyffredinol sy'n ymwneud â datblygu cynaliadwy (PCYFF1-3). Credwn y gallai profi pob un cynnig yn erbyn yr egwyddorion cyffredinol hyn yn hawdd iawn fynd yn ymarfer di-ddim heb fawr o ystyr ym mhob Datganiad Dyluniad a Mynediad. Ar yr un pryd, gallai penderfyniadau cynllunio fynd yn fwy mympwyol ac yn llai gwrthrychol pan gânt eu profi yn erbyn y datganiadau cyffredinol iawn hyn. Byddwn yn colli'r pwyslais a geir mewn meini prawf cwbl glir sydd ynghlwm â pholisïau unigol ar gyfer pob math o gynigion. Mewn nifer o achosion ni fydd yna bolisi cwbl benodol, dim ond gofyn i gyfeirio at y polisïau datblygu cynaliadwy ehangach.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult