Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS5

ID y Sylw: 1135

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn credu y byddai'n fuddiol cael gwared â rhywfaint o'r ail adodd, cylchogrwydd ac anghysonderau posibl yn deillio o gyfeiriadau at bolisïau eraill. Enghreifftiau o hynny ydi bod meini prawf 5, 6, 16, 10, 11, 12, 13, 14 ddim ond yn croes gyfeirio at bolisïau eraill fydd yn gymwys ar gyfer y materion hyn ac yn eu rheoli.

ID y Sylw: 986

GWRTHWYNEBU Welsh Slate Ltd cyflwynwyd gan SLR Consulting Limited (John Hill)

Crynodeb:

Tra'n rhestru 13 o amcanion mae yna fethiant llwyr i gynwnys unrhyw gyfeiriad i fwynau, waeth unrhyw gyfeiriad at Bolisi Strategol PS18.

ID y Sylw: 853

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Nodwn nad oes unrhyw bolisi sy'n mynegi yn nhermau cyffredinol ac sy'n sail i'r holl bolisïau eraill yn rhagdybio o blaid datblygu cynaliadwy. Mae hwn yn ddull sylfaenol gan Lywodraeth Cymru a PCC. Mae yna bolisi datblygu cynaliadwy, Polisi PS5, fodd bynnag, nid yw'n darparu "rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy."
Mae'r diffyg hwn yn ddiffyg amlwg ac yn colli rhywbeth arwyddocaol sydd wrth wraidd polisïau'r Cynllun hwn a'r dull mae'n ei ddefnyddio.

Polisi sy'n rhoi rhagdybiaeth o blaid datblygiad cynaliadwy.

ID y Sylw: 852

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae hwn yn bolisi gydag 14 rhan, ac mae gofyn cydymffurfio â thoreth o faterion. Nid yw'n ymgorffori rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy fel sydd wedi'i amlinellu yn PCC. Nid yw'n galluogi cydbwyso'r buddion a ddaw yn sgil datblygiad gyda themâu cymdeithasol, economaidd ac yn wir, amgylcheddol (adfer ac ailddatblygu safle llygredig a ddatblygwyd o'r blaen, er enghraifft) ac unrhyw effeithiau negyddol yn y meysydd hynny. Ar y cyfan mae'r polisi wedi'i eirio'n negyddol. Mae PCC yn darparu rhagdybiaeth glir o blaid datblygu cynaliadwy. Nid yw'n ymgorffori unrhyw agwedd o'r dull hwn a dylid ei ailysgrifennu i ddarparu polisi positif sy'n rhagdybio o blaid datblygu cynaliadwy.

Dylid ei ail ysgrifennu er darparu polisi positif a rhagdybiaeth o blaid datblygiad cynaliadwy.

ID y Sylw: 768

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Maen prawf 13, gellid gwneud mwy o synnwyr ohono trwy roi 'car' i mewn a dileu 'means of' yn y fersiwn Saesneg. 'Lleihau'r angen i deithio mewn car ac annog cyfleoedd i bob defnyddiwr deithio yn ôl y gofyn ac mor aml â phosib drwy ddefnyddio dulliau amgen'.

ID y Sylw: 767

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Maen prawf 4 'Hyrwyddo Canolfannau a Phentrefi mwy hunangynhaliol drwy gyfrannu at gymunedau cytbwys sy'n cael eu cefnogi gan ddigonedd o wasanaethau; gweithgareddau diwylliannol, celfyddydol, chwaraeon ac adloniant; ystod amrywiol o gyfleoedd gwaith, isadeiledd ffisegol a chymdeithasol; a dewis o ddulliau teithio.' Bydd yr ymagwedd hon yn gwrthdaro â'r pwysau am 'arbedion maint' e.e. y dadleuon cyfredol am grynodiad gwasanaethau yn GIG Gogledd Cymru.

ID y Sylw: 766

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae gofyn i bob datblygiad gwrdd â naw o amcanion. Cytunwn yn llwyr gyda'r amcanion mewn egwyddor, ond nid ydym yn gweld sut all pob cynnig, megis estyniadau bychain i dai, ddangos yn ymarferol sut y byddent yn cyfrannu at bob un ohonynt, yn enwedig rhif 6 'cadw a 'gwella' ansawdd...asedau' a rhif 7 'gwarchod a 'gwella' ansawdd yr amgylchedd naturiol'. Mae'n debyg bod angen ychwanegu rhyw fath o amod e.e. 'lle bynnag y byddo'n bosib'. Nodir fod y cyflwyniad i amcanion 10-14 yn cynnwys y geiriau 'pan fo hynny'n briodol, dylai cynigion hefyd:'

ID y Sylw: 397

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Dŵr Cymru'n cefnogi cynnwys y polisi hwn a'i bwyslais ar ostwng cyfaint y dŵr a ddefnyddir ac a gaiff ei wastraffu, a gostwng yr effaith ar adnoddau ac ansawdd dŵr, a gwneud y defnydd mwyaf posib o gynlluniau draeniau cynaliadwy. Rydym yn llwyr gefnogi hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac edrychwn at eich awdurdod i sicrhau bod dyluniau priodol yn cynnwys effeithlonrwydd dŵr, cadwraeth dŵr a draenio cynaliadwy er mwyn cydymffurfio â safonau uchel y Côd Cartrefi Cynaliadwy a BREEAM.

ID y Sylw: 168

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid yw'r polisi cyffredinol hwn yn eglur o ran yr hyn y mae'n berthnasol iddo e.e. nid pob ased tirwedd a bioamrywiaeth sydd â'r un gwerth ac ni fydd wastad yn bosib 'gwarchod a gwella' asedau. Os credir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu newidiadau fel y nodir isod.

Ystyried hierarchaeth i asesu effaith amgylcheddol datblygiadau arfaethedig (nid yw pob tirlun nag asedau bioamrywiaeth gyda'r un gwerth) ac yn ddi ystyriaeth i bolisïau eraill o fewn y cynllun datblygu.
Ym mhwynt 3 dylid cynnwys safleoedd cyn chwareli yn niffiniad tir sydd eisoes wedi ei ddatblygu gan dynnu'r cyfeiriad tuag at ffiniau datblygu/
Ym mhwynt 6 a 7 dechrau gyda "Ble'n bosibl..."

ID y Sylw: 167

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid yw'r polisi cyffredinol hwn yn eglur o ran yr hyn y mae'n berthnasol iddo e.e. nid pob ased tirwedd a bioamrywiaeth sydd â'r un gwerth ac ni fydd wastad yn bosib 'gwarchod a gwella' asedau. Os credir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu newidiadau fel y nodir isod.

Ystyried hierarchaeth i asesu effaith amgylcheddol datblygiadau arfaethedig (nid yw pob tirlun nag asedau bioamrywiaeth gyda'r un gwerth) ac yn ddi ystyriaeth i bolisïau eraill o fewn y cynllun datblygu.
Ym mhwynt 3 dylid cynnwys safleoedd cyn chwareli yn niffiniad tir sydd eisoes wedi ei ddatblygu gan dynnu'r cyfeiriad tuag at ffiniau datblygu/
Ym mhwynt 6 a 7 dechrau gyda "Ble'n bosibl..."

ID y Sylw: 111

CEFNOGI CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Dylid adeiladu ar dir llwyd ac nid ar dir gwyrdd. Argymhellir edrych ar sut i ailddefnyddio safleodd tir llwyd cyn adeiladu o'r newydd ar safleoedd tir gwyrdd, gan gynnwys dymchwel tai os nad ydynt yn ffit i bwrpas. Dylid gwneud gwell defnydd o safleoedd tir llwyd er mwyn gwarchod safleoedd tir gwyrdd a chaeau. Er enghraifft, mae ardal gyfagos i gylchfan Parc siopa Dewi Sant sy'n ddiffaith oherwydd dymchwel tai; Hendrewen; safle cornel gyferbyn ag Ysbyty Gwynedd. e.e. gellid adeiladu fflatiau wrth ymyl Parc siopa Dewi Sant efo llawr parcio I osgoi problemau llifogydd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult