Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS6

ID y Sylw: 1057

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Gellid defnyddio'r asesiad ynni i wella geiriad polisïau PS6 a PCYFF4,
gan eu bod fel y maen nhw, yn aneglur. Gallai'r asesiad ynni ei gwneud hi'n glir beth yn union a ddisgwylir ac ar gyfer pa fath/faint o ddatblygiad y mae'r polisïau yn ymwneud â nhw.

ID y Sylw: 859

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Cefnogir Polisi PS6

ID y Sylw: 846

GWRTHWYNEBU Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn cefnogi datblygu cynaliadwy yn ei adeiladau, ei leoliadau cyhoeddus a'i unedau llety. Mae pob adeilad newydd, gwaith ailwampio lleoliadau presennol a fflyd y cwmni o dai gwyliau i'w llogi yn ymgorffori nifer o'r nodweddion a ddyluniwyd i gyflawni datblygiad cynaliadwy. Ystyrir y dylid ceisio sicrhau dylunio ac adeiladu cynaliadwy yn y lle cyntaf trwy'r Rheoliadau Adeiladu. Cynigir y dylai'r Cynllun ei gwneud yn glir y bydd angen i ddyluniad cychwynnol adeilad ystyried y gallu i gwrdd â gofynion y Rheoliadau Adeiladu yn y dyfodol. Ar sail y ffaith fod TAN22 wedi cael ei ganslo nid yw'n angenrheidiol i'r Cynllun wneud cyfeiriad at fesurau a nodweddion effeithlonrwydd ynni.

ID y Sylw: 845

GWRTHWYNEBU Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Ystyrir y dylai'r Cynllun gydnabod bod rhai defnyddiau penodol, megis defnyddiau twristiaeth, yn aml iawn eisoes wedi'u lleoli ar yr arfordir neu orlifdir afonydd, a bod angen i ddefnyddiau o'r fath gael eu lleoli yn agos at ddŵr er mwyn parhau i ddenu ymwelwyr. Dylai felly alluogi cynigion i wneud gwelliannau/ehangu llety a chyfleusterau presennol i dwristiaid ar sail fwy hyblyg i ddatblygiad newydd mewn lleoliadau o'r fath; dylai ystyriaethau hyblyg fel hyn gynnwys rhoi ystyriaeth i nodweddion arbennig defnyddiau penodol a chyfredol a haeddiannau pob cynnig unigol o ran sut mae'n perthnasu i'r datblygiad sy'n bodoli.

ID y Sylw: 769

CEFNOGI Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Cefnogir yr hierarchaeth ynni'n llwyr.

ID y Sylw: 661

CEFNOGI Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Cytunwn fod mynd i'r afael â newid hinsawdd a lleihau allyriadau carbon yn amcan allweddol. Cefnogwn y cysyniad o 'hierarchaeth ynni' a gynigir yn PS6 lle rhoddir blaenoriaeth raddol i 1) lleihau'r angen 2) defnydd a chyflenwad effeithlon, cyn 3) defnyddio ynni adnewyddadwy. Cytunwn hefyd y dylid defnyddio ynni adnewyddadwy lle bynnag bo hynny'n 'ymarferol ac yn hyfyw' ac y dylai fod 'yn gyson â'r angen i ymgysylltu ac ymwneud â chymunedau lleol, gwarchod mwynderau gweledol, yr amgylchedd naturiol, adeiledig a hanesyddol a'r dirwedd'.

ID y Sylw: 451

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Dylia'r Cynllun Lleol gydnabod bod defnyddiau penodol, fel twristiaeth, yn defnyddio ac mae nhw'n aml wedi eu lleoli'n barod ar yr arfordir neu mewn parth llifogydd afon a bod defnyddiau o'r math yma angen eu lleoli ger yr afon er mwyn cario'n mlaen i ddenu ymwelwyr. Fe ddylia Cynllun Lleol felly ganiatau cynigion am wellianau/ estyniadau i lety ymwelwyr a chyfleusterau i'w hystyried yn fwy hyblyg o'i gymharu a datblygiad newydd mewn lleoliadau o'r math yma.

ID y Sylw: 398

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Dŵr Cymru'n cefnogi cynnwys y polisi hwn a'r gofyn i ddatblygwyr anelu am y safon uchaf bosib o ran effeithlonrwydd dŵr a defnyddio systemau draenio addas. Mae mynd i'r afael â dŵr wyneb yn y man mae'n tarddu yn elfen hanfodol o ddatblygu cynaliadwy a bydd yn mynd yn bell iawn i liniaru yn erbyn carthffosydd sydd wedi gorlwytho a all, yn y pen draw, arwain at lifogydd. Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ategu'r rhwymedigaethau i ddatblygwyr ymgorffori systemau draenio cynaliadwy fel rhan o'u datblygiadau.

ID y Sylw: 170

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Unwaith eto nid oes diffiniad yn y polisi cyffredinol yn nodi lle mae'n berthnasol iddo. Os ystyrir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu newidiadau fel y nodir isod.

Awgrymu hierarchiaeth ar gyfer asesu effeithiau cynigion datblygu ac er gwaethaf polisiau yn y cynllun datblygu.
Pwynt 6 "Ble'n bosib..."
Pwynt 10 " Ble'n bosib..."

ID y Sylw: 169

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Unwaith eto nid oes diffiniad yn y polisi cyffredinol yn nodi lle mae'n berthnasol iddo. Os ystyrir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu newidiadau fel y nodir isod.

Awgrymu hierarchiaeth ar gyfer asesu effeithiau cynigion datblygu ac er gwaethaf polisiau yn y cynllun datblygu.
Pwynt 6 "Ble'n bosib..."
Pwynt 10 " Ble'n bosib..."

ID y Sylw: 126

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Nid yw'n glir sut mae'r gofynion hyn yn cysylltu â Rheoliadau Adeiladu. Os ydynt, fel mae'n ymddangos, yn edrych ar gael safonau uwch na Rheoliadau Adeiladu yna mae hyn yn debygol o gael effaith ar hyfywedd cynllun. A roddwyd caniatâd yn y cynllun ar gyfer effaith ariannol cwrdd â'r gofynion hyn wrth brofi hyfywedd darparu tai/tai fforddiadwy?

Darparu eglurhad.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult