Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI PCYFF1

ID y Sylw: 1136

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae gan Horizon bryderon yn parhau bod maen prawf 3 yn cyfyngu mwy o ran lleoliad datblygiad nag y mae rhannau eraill o'r Cynllun yn ei wneud. Nodir bod Polisi PS15 yn ymwneud ddim ond efo tai, lle mae geiriad PCYFF1 yn awgrymu ei fod yn ymwneud efo pob math o ddatblygiad, felly mae perygl o achosi dryswch.
Nid yw maen prawf 4 yn gyson efo'r ffordd mae'r meini prawf eraill wedi'u drafftio.
Gofynion meini prawf 9 a 10, sy'n cael sylw mewn rhan arall o'r Cynllun ac y gellid eu dileu o'r rhan hon. Nid ydi maen prawf 14 yn ddigon eglur.

ID y Sylw: 1015

GWRTHWYNEBU Ministry of Defence (MOD Safeguarding

Crynodeb:

Prif ystyriaeth y MOD o ran datblygiad yn Ynys Mon a Gwynedd ydi sicrhau nad ydi strwythurau, yn arbennig adeiladau uchel, yn creu rhwystr i symudiadau trafnidiaeth awyr ym maes awyr y MOD neu'n cyfaddawdu cyfleusterau/ derbynfeydd llwyio hedfan yn yr ardal. Mae parthau gwarchod uchder a thechnegol y MOD ar gyfer RAF Y Fali a Mon yn ymestyn dros Ynys Mon. Mae'r ardal hefyd yn destun y parth gwarchod statudol taro adar sy'n berthnasol i RAF Y Fali a Mona. Felly os yw/ pan fydd datblygiad yn digwydd fe ddylid ymgynghori gyda MOD DIO i sicrhau bod asesiad cywir ac effeithiol yn cael ei wneud. Nid yw Gwynedd o fewn parthau gwarchod ymgynghori statudol.

ID y Sylw: 881

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Yr ucheldiroedd - llawer yn cael eu pori'n ormodol. Hoffwn weld mwy o lefydd yn cael eu hadfer yn wyrdd er mywn atal dwr yn llifo a llifogydd. Hefyd, mae coed yn cadw Co2

ID y Sylw: 774

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae'r polisi yn bolisi ag iddo 14 maen prawf, a'r ddau ofyn cyntaf yw "Rhaid i gynnig gydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun", a "rhaid cydymffurfio â pholisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol". Ystyrir hyn yn dasg amhosib, oherwydd nid yw'r Polisi yn:
* ystyried y rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy ac nid yw wedi cael ei baratoi'n bositif.
* caniatáu ar gyfer defnyddio'r prif ofyn cynllunio, sef y cydbwysedd o amcanion sydd yn aml yn cystadlu â'i gilydd ac yn anghyson, gan felly ystyried: pa bolisïau sydd o berthnasedd allweddol, faint o bwysau ddylid ei roi ar amcanion sy'n cystadlu â'i gilydd a sut mae'r cynnig yn cydymffurfio â "rhagdybiaeth Llywodraeth Cymru o blaid datblygiad cynaliadwy", ac
* mae'n ailadrodd polisïau eraill yn y Cynllun e.e. tirwedd, priffyrdd, dylunio ayb.
Mae angen ailysgrifennu'r Polisi mewn modd sydd wedi'i baratoi'n bositif gyda rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy.

ID y Sylw: 773

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Maen Parwf 1 Nid ydym wedi gallu dod o hyd i'r Asesiad Cymeriad Morlun manwl.

ID y Sylw: 772

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Maen prawf 4, Dwysedd Tai. Er ein bod yn cytuno y gall datblygiad dwysedd uchel fod yn effeithlon yn nhermau defnydd ti ac ati, mae'r argraff ar y dirwedd o stadau dwys o dai ar wahân yn rhywbeth estron i dirwedd draddodiadol Gogledd Cymru lle nad yw aneddleoedd wedi cael eu crynhoi'n sylweddol, heblaw am ardaloedd chwarelyddol yr 19eg ganrif. (Gweler PCYFF2) Os mai'r bwriad yw annog dwysedd, dylid gwneud hynny trwy adeiladu tai teras, yn hytrach na bocsys bach. Mae tai teras neu hyd yn oed unedau pâr yn cynhyrchu blociau adeiladu sy'n llawer mwy cymesur. Ni ddylid anghofio am werth cymdeithasol (ac economaidd) gerddi.

ID y Sylw: 437

CEFNOGI Welsh Highland Railway (Mr Graham Farr)

Crynodeb:

Cefnogi.

ID y Sylw: 399

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Dŵr Cymru yn cefnogi'r ddarpariaeth yn y polisi hwn y bydd caniatâd cynllunio'n cael ei wrthod pe bai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ac annerbyniol ar iechyd, diogelwch neu fwynder preswylwyr tai lleol, ar ddefnyddiau eiddo a thir eraill neu ar nodweddion yr ardal leol oherwydd llygredd o draeniau.

ID y Sylw: 307

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Dylid rhoi mwy o bwyslais ar warchod yr amgylchedd naturiol yn y polisi hwn i adlewyrchu pwysigrwydd y mater hwn trwy'r Cynllun Datblygu Lleol drwyddi draw. Ychwanegu pwynt 15: "amgylchedd naturiol"

ID y Sylw: 172

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'r polisi cyffredinol yn debygol o fod wedi'i anelu at ddatblygiad trefol ond nid yw'n mynd i fanylion. Nid oes cydnabyddiaeth i amgylchiadau penodol cloddio mwynau a'r angen lleoliadol i weithio mwynau lle ceir hyd iddynt. Awgrymu hierarchaeth ar gyfer asesu effeithiau amgylcheddol cynigion datblygu gan nad yw'r holl asedau amgylcheddol â'r un gwerth. Os caiff ei ddefnyddio'n rhy gaeth yng nghyswllt safleoedd cloddio mwynau yna ceir risg o steryllu diangen.

Dylai'r polisi ymdrechu i gyflawni amcanion y polisi. Mewn eithriadau, ni fydd rhai datblygiadau fel mwynau yn gallu cydymffurfio gyda dyheadau'r polisi ond fe ddylai'r cynlluniau hynny dal fod yn ganiataol. Awgrymu dechrau'r polisi gyda: "Ble'n briodol, dylai bob cynnig ymdrechu..."; a deileu pwyntiau 1,2 ac 8 gan eu bod yn drwsgl a diangenrhaid.

ID y Sylw: 171

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'r polisi cyffredinol yn debygol o fod wedi'i anelu at ddatblygu trefol ond nid yw'n mynd i fanylion. Nid oes cydnabyddiaeth i amgylchiadau penodol cloddio mwynau a'r angen lleoliadol i gloddio am fwynau lle ceir hyd iddynt. Awgrymu hierarchaeth ar gyfer asesu effeithiau amgylcheddol cynigion datblygu gan nad pob un ased amgylcheddol sydd â'r un gwerth. Os caiff ei ddefnyddio'n rhy gaeth yng nghyswllt safleoedd cloddio mwynau yna ceir risg o steryllu diangen.

Dylai'r polisi ymdrechu i gyflawni amcanion y polisi. Mewn eithriadau, ni fydd rhai datblygiadau fel mwynau yn gallu cydymffurfio gyda dyheadau'r polisi ond fe ddylai'r cynlluniau hynny dal fod yn ganiataol. Awgrymu dechrau'r polisi gyda: "Ble'n briodol, dylai bob cynnig ymdrechu..."; a deileu pwyntiau 1,2 ac 8 gan eu bod yn drwsgl a diangenrhaid.

ID y Sylw: 124

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Ni ddylid defnyddio'r gair 'rhaid' gan nad yw hyn yn caniatáu'r hyblygrwydd i ystyriaethau cynllunio eraill o bwys fod yn rhan o'r broses benderfynu. Mae'r gallu hwn i ystyried ystyriaethau cynllunio eraill o bwys yn rhan sylfaenol o ddeddfwriaeth gynllunio genedlaethol.

Newid y gair 'rhaid' i 'dylid' yn y pwyntiau lle defnyddir.

ID y Sylw: 123

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Ym mhwynt 4, mae angen seilio'r gallu i godi nifer lai o dai nid yn unig ar amgylchiadau lleol ond hefyd mae angen iddo gadw mewn cof gyfyngiadau safle megis lefelau ar safleoedd neu hawddfreintiau gwasanaethau.

Ychwanegu 'neu gyfyngiadau safle' mewn bracedi ar ol lleol ym mhwynt 4

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult