Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI PCYFF2

ID y Sylw: 1425

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y Polisïau Rheoli Datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft
Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:-
* Adeiladau amaethyddol newydd sy'n addas ar gyfer amaethu cyfoes wedi ystyried eu graddfa, lleoliad, dyluniad a'r deunyddiau lleihau'r effaith weledol ar y dirwedd
* Lle mae'n bosib dylai adeiladau newydd yn cael eu grwpio gydag unrhyw adeiladau presennol er mwyn lleihau eu heffaith weledol ar y dirwedd. Fodd bynnag, dylai adeiladau ynysig cael eu caniatáu lle mae eu lleoliad yn hanfodol i'r gweithgaredd amaethyddol sy'n cael ei wneud lle nad ydynt yn cael eu lleoli mewn man amlwg

ID y Sylw: 943

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Credir y dylai fod cyfeiriad penodol at ddylunio safonol sy'n gweddu i'r cyd-destun yn yr AHNE.

ID y Sylw: 778

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae'n rhaid bod maen prawf 7ii yn golygu DIM yn gwahardd defnydd rhesymol o dir cyfagos.

ID y Sylw: 776

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

5,9,11,12 Y defnydd o jargon dylunio - 'Diogelu trwy ddylunio.. dylunio cynhwysol.. hawdd i'w ddeall.. wyneb bywiog' - efallai nad yw'r ystyron yn ddealladwy i'r darllenwr lleyg; dylech aralleirio, darparu testun eglurhaol neu restr termau.

ID y Sylw: 775

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Maen prawf 1 - Pa mor ymarferol fydd hi i brofi 'gwella' yn ogystal a gweddu. Pryd fydd hi'n briodol ei fod yn 'berthnasol'.

ID y Sylw: 436

CEFNOGI Welsh Highland Railway (Mr Graham Farr)

Crynodeb:

Cefnogi.

ID y Sylw: 400

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Dŵr Cymru'n cefnogi'r gofyn bod systemau draenio'n cael eu dylunio i gyfyngu ar ddŵr wyneb yn llifo oddi ar y wyneb a pherygl llifogydd ac atal llygredd.

ID y Sylw: 174

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'r polisi cyffredinol yn debygol o fod wedi'i anelu at ddatblygu trefol ond nid yw'n mynd i fanylion. Nid oes cydnabyddiaeth i amgylchiadau penodol gweithio mwynau a'r angen lleoliadol i weithio mwynau lle ceir hyd iddynt. Awgrymu hierarchaeth ar gyfer asesu effeithiau amgylcheddol cynigion datblygu gan nad yw'r holl asedau amgylcheddol â'r un gwerth. Os caiff ei ddefnyddio'n rhy gaeth yng nghyswllt safleoedd cloddio mwynau yna ceir risg o steryllu diangen.

ID y Sylw: 173

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'n debygol y caiff polisi cyffredinol ei anelu at ddatblygu trefol ond nid yw'n mynd i fanylion e.e. (nid pob tirwedd sydd â'r un gwerth). Os ystyrir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu newidiadau a nodir isod.

Dylai bob cynnig gael ei drin ar ei rinweddau ei hun. Fodd bynnag, os yw'r polisi hwn yn cael ei gymhwyso i safleoedd echdynnu mwynau, fe fyddai'n anodd iawn cydymffurfio ag ef. Awgrymu dechrau'r polisi gyda "Ble'n bosib..."; a diwygio pwynt 2 i ddechrau "Ble'n bosib..."

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult