Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI PCYFF4

ID y Sylw: 1137

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Nid ydi'n eglur pa ofyn mae'r polisi yma'n ei osod ar ddatblygwyr o ran y "Dewisiadau Posibl". Er enghraifft, a oes angen ystyried pob dewis a gweithredu o leiaf un, ynte a ydi'n dderbyniol i beidio gweithredu unrhyw un o'r dewisiadau os bydd tystiolaeth i ddangos nad ydi unrhyw un o'r dewisiadau'n ymarferol? Byddai'n fuddiol ail eirio'r polisi hwn er mwyn dangos y rhwymedigaeth(au) penodol yn fwy eglur.

ID y Sylw: 1058

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Gellid defnyddio'r asesiad ynni i wella geiriad polisïau PS6 a PCYFF4,
gan eu bod fel y maen nhw, yn aneglur. Gallai'r asesiad ynni ei gwneud hi'n glir beth yn union a ddisgwylir ac ar gyfer pa fath/faint o ddatblygiad y mae'r polisïau yn ymwneud â nhw.

ID y Sylw: 453

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn nodi y dylia cael dyluniad ac adeiladu cynaliadwy yn bennaf trwy Reolaeth Adeiladu. Serch hynny, mae'r cwmni hefyd yn nodi y dylia dyluniad cynnar adeilad yn y cyfnod cynllunio ystyried y gallu i gyrraedd gofynion Rheolaeth Adeiladu yn y dyfodol. Dylia'r pwynt yma gael ei osod yn y CDLl i sicrhau na fydd yna unrhyw gamddealltwriaeth. Felly, nid oes angen i CDLl wneud cyfeiriad i nodweddion a mesurau effeithlonrwydd ynni.

ID y Sylw: 438

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Mae Cyngor Tref Ffestiniog yn cefnogi'r polisi pwysig yma am reoli carbon. Dylid cefnogi cynlluniau cyffrous i greu tai a chyfleusterau sydd yn ateb anghenion y dyfodol.

ID y Sylw: 385

GWRTHWYNEBU Mon a Gwynedd Friends of the Earth (Mr Richard Mills)

Crynodeb:

Mae'n ymddangos bod yna fethiant i adnabod unrhyw safleoedd strategol lle dylai mesurau effeithlonrwydd ynni ragori ar safonau adeiladu safonol. Mae Polisi Cynllunio Cymru, cyfrol 5, para 6.6 a 6.7 yn berthnasol yn hyn o beth, yn ogysal a llythyr gan Carl Sargeant, dyddiedig 5 Mehefin 2014, sy'n dweud y dylai ACLl wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol gario 'mlaen i asesu eu safleoedd strategol i adnabod cyfleoedd i gael safonau uwch na beth sydd eu hangen o dan reoliadau (adeiladu cynaliadwy). Rydym felly yn ystyried nad yw'r CDLl ar y Cyd Adnau yn cyd fynd a phrofion cadernid C2 a CE2 o ran tai/ effeithlonrwydd ynni.

ID y Sylw: 81

CEFNOGI Adran Cynllunio a Thai, Cyngor Sir Ddinbych (Angela Loftus)

Crynodeb:

Cefnogi'r polisi manwl a phosib hwn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult