Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI PS7

ID y Sylw: 1420

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y Polisïau Rheoli Datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft
Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:-
* Byddai'n gwneud darpariaeth ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy, sy'n briodol o raddfa a dyluniad i'w leoliad.

ID y Sylw: 765

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae PS3 yn datgan yng nghyd-destun isadeiledd technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, 'i leihau effaith weledol gwifrau newydd uwchben sy'n gysylltiedig â datblygiadau, yn enwedig mewn mannau sensitif, fe ddylid eu gosod dan ddaear'. Dylai hyn hefyd fod yn berthnasol i geblau trosglwyddo trydan, yn enwedig mewn perthynas â datblygiadau ynni adnewyddadwy newydd, lle mae'n arbennig o bwysig lleihau'r effaith weledol ar y dirwedd. Yn fwy na hyn, mae angen sefydlu'n glir y goblygiadau llwytho cronnus posib i brosiectau newydd yng nghyd-destun capasiti'r llinellau trosglwyddo sy'n bodoli, er mwyn osgoi unrhyw angen nas ragwelwyd i uwchraddio'r llinellau uwchben yn nes ymlaen gyda'r risg o effaith weledol andwyol o ganlyniad. Nid yw'n ddigon gadael y materion hyn yn nwylo Gweithredwr Rhwydwaith yr Ardal.

ID y Sylw: 662

CEFNOGI Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym hefyd yn cefnogi'r egwyddorion yn PS7 sy'n disgrifio na ddylai cyfarpar ynni adnewyddadwy yn unigol neu gyda'i gilydd gyfaddawdu amcanion ardaloedd dynodedig lle caiff y dirwedd ei gwarchod, yn cynnwys ardaloedd 'sydd i'w gweld tu draw i'w ffiniau', ac 'yn enwedig o ran cymeriad y dirwedd, bioamrywiaeth neu amwynder preswyl'.

ID y Sylw: 607

GWRTHWYNEBU Mr Paul Madden

Crynodeb:

Nid oes unrhyw sôn am warchod mwynderau i dwristiaid / ymwelwyr. Twristiaeth yw'r diwydiant pwysicaf ar Ynys Môn ac felly dylid ei ddiogelu.
Newid meini prawf (i) a (iii) drwy ychwanegu 'twristiaeth' at y cyfeiriad at fwynderau preswyl'.
Newid maen prawf (ii) i ddarllen "ii. nad yw cyfarpar mewn ardaloedd sy'n destun dynodiadau cadwraeth natur rhyngwladol, cenedlaethol a lleol yn unol â PS16 yn cyfaddawdu amcanion y dynodiadau un ai'n unigol neu'n gronnus."

ID y Sylw: 181

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ystyrir bod y polisi hwn yn ailadrodd y polisi cenedlaethol (e.e. nid pob tirwedd sydd â'r un gwerth). Mae'r polisi'n rhy gaeth ac nid yw'n gadarnhaol o ran technolegau ynni adnewyddadwy ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu yng nghyswllt tir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio.

ID y Sylw: 180

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ystyrir bod y polisi hwn yn ailadrodd y polisi cenedlaethol (e.e. nid pob tirwedd sydd â'r un gwerth). Mae'r polisi'n rhy gaeth ac nid yw'n gadarnhaol o ran technolegau ynni adnewyddadwy ar safleoedd cloddio mwynau cyfredol neu yng nghyswllt tir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult