Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TECHNOLEG ADNEWYDDADWY, 7.2.32

ID y Sylw: 64

GWRTHWYNEBU Mr M Saxton

Crynodeb:

Nid oes modd disgrifio 50 metr yn raddfa fach h.y. mae tri thyrbin 50 metr, gyda phob un cyn uched â bloc o fflatiau 12 neu 13 o loriau yn ANFERTHOL, fel mae'n digwydd, nid bychan. Ymddengys na roddir ystyriaeth i effeithiau andwyol y math aneffeithiol hwn o ynni ar iechyd. Rydym yn disgwyl i'n cyngor lleol barchu a diogelu lles ei etholwyr felly mae rhaid deddfu ar gyfer llawer mwy o bellter gwahanu rhwng tyrbinau ac eiddo. Dim tyrbeini 50m o uchder i gael ei disgrifio fel rhai bach. Angen mwy o pellteroedd gwahanu i helpu efo iechyd a lles rhywun sydd yn anffodus i fyw o fewn ychydig filltiroedd i unrhyw dyrbein gwynt.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult