Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TECHNOLEG ADNEWYDDADWY, 7.2.33

ID y Sylw: 1066

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Tabl 13 - Mae dau o'r meini prawf atodol yn debyg iawn 'mawr/ yn fawr iawn', mae
angen egluro'r gwahaniaeth rhwng y ddau.

ID y Sylw: 573

GWRTHWYNEBU Angela Williams

Crynodeb:

Yn iawn, dylid disgrifio unrhyw dyrbin gwynt nad yw'n ddomestig fel 'diwydiannol', er mwyn i'w wir bwrpas fod yn amlwg. Gwrthwynebu ailddiffinio unedau maint canolig fel rhai 'bychan' am y rhesymau yr wyf wedi'u hamlinellu, a defnyddio'r gair 'micro' i ddisgrifio strwythur >65 troedfedd.
Newidiadau: Ailgynnwys terminoleg gywir a defnyddiol i wahaniaethu rhwng unedau domestig ac unedau masnachol diwydiannol. Addasu tabl 13 i adlewyrchu disgrifiad realistig o'r meintiau.

ID y Sylw: 569

GWRTHWYNEBU Mr John E. Williams

Crynodeb:

Ymddengys bod y diffiniad o'r raddfa wedi'i ffurfio gan y Cwmnïau Ynni. Byddai tyrbinau sy'n fwy na rhai domestig neu dyrbinau 'micro' yn groes i'r meini prawf. Osgoir y defnydd emosiynol o'r gair 'diwydiannol'. Mae'n rhaid i unrhyw dyrbin sy'n fwy na 'micro' fod yn 'ddiwydiannol' ac felly dylid adfer y gair. Nid oes sôn am yr ardrawiad ar dwristiaeth.
Newidiadau: Ail ddrafftio tabl 13 i adlewyrchu'r derminoleg sy'n disgrifio'r tyrbinau mewn perthynas â thopograffeg Môn. Adfer y gair 'diwydiannol' i ddisgrifio swyddogaeth tyrbinau sy'n fwy na rhai 'micro'. Cynnwys datganiad na fyddai unrhyw ddatblygiad tyrbin 'diwydiannol' yn cael ei ystyried yn ffafriol i dwristiaeth.

ID y Sylw: 195

GWRTHWYNEBU Mrs Irene Stott

Crynodeb:

Yn ôl Canllawiau Cynllunio Atodol Ynni Gwynt ar y Tir y ddau Gyngor - canllawiau y cytunwyd arnynt - ni fydd uchder y pigyn ar gyfer meintiau dynodedig y tyrbinau yn ddim uwch na: micro - 11m; bychan - 20m; canolig - 65m; mawr - 135m.

Cafodd y cynghorau sicrwydd y câi'r rhain eu trosglwyddo i'r Cynllun Datblygu Lleol, ni yw hyn wedi digwydd a mae'r categoriau newydd yn llawer yn fwy na'r rhai gwreiddiol.

Defnyddio y maint a gytunwyd arno yn wreiddiol yn y CCA h.y. micro - 11m, bach - 20m, canolig - 65m, mawr - 135m.

ID y Sylw: 178

GWRTHWYNEBU Rod Dixon

Crynodeb:

Yn ôl Canllawiau Cynllunio Atodol Ynni Gwynt ar y Tir y ddau Gyngor - canllawiau y cytunwyd arnynt - ni fydd uchder y pigyn ar gyfer meintiau dynodedig y tyrbinau yn ddim uwch na: micro - 11m; bychan - 20m; canolig - 65m; mawr - 135m.

Cafodd y cynghorau sicrwydd y câi'r rhain eu trosglwyddo i'r Cynllun Datblygu Lleol. Nid ydynt wedi'u trosglwyddo ac mae'r categorïau newydd yn llawer uwch na'r rhai gwreiddiol.
Newid yn nol i' bandiau maint gwreiddiol fel y cytunwyd arnynt yn y CCA h.y. meicro - 11m; bach - 20m; canolig - 65m; mawr -135m

ID y Sylw: 91

GWRTHWYNEBU Mr Jon Cottrell

Crynodeb:

Yn ôl Canllawiau Cynllunio Atodol Môn a fabwysiadwyd roedd y tyrbinau Canolig yn dod i gyfanswm o 15-50 metr o uchder. Mae'r Cynllun Datblygu ar y Cyd wedi ail-ddynodi hyn yn Fach.

Yn ôl y Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd roedd y tyrbinau Mawr yn dechrau ar gyfanswm o 50+ metr o uchder. Mae'r Cynllun Datblygu ar y Cyd arfaethedig wedi ail-ddynodi hyn i ddechrau ar 110 M - dwywaith yr uchder a fabwysiadwyd yn y Canllawiau Cynllunio Atodol!

Cadw at CCA a gytunwyd arno a gwrando ar 8,000 o drigolion Môn wnaeth arwyddo deiseb yn 2012.

ID y Sylw: 85

GWRTHWYNEBU Institute of Biology (Ms Elspeth Wagstaff)

Crynodeb:

Mae diffiniadau'r mathau o dyrbinau gwynt wedi'u newid yn llwyr o'r hyn a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn yn y Canllawiau Cynllunio Atodol. Effaith hyn yw rhoi tyrbinau gwynt enfawr yn y categori Canolig lle gynt byddent wedi'u hystyried yn Fawr.

Nid yw'n ofynnol cael nifer o dyrbinau ym mhob categori gan ei fod yn awgrymu y byddai'r cyfryw niferoedd yn dderbyniol pan fo hyd yn oed un tyrbin yn ddolur i'r llygad.

Angen adfer y diffiniadau canlynol ar gyfer dyrbeini gwynt o ddogfen y Cyngor: micro/domestig: 10-18m, Bach: 12-25m, Canolig: 15-50m Mawr: Dros 50m. Dileu y nifer o dyrbeini o'r tabl.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult