Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI ADN2

ID y Sylw: 1059

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae Polisi ADN2 yn ceisio cadw technolegau ynni anadnewyddadwy o fewn ffiniau
datblygu. Mae hyn yn cyfyngu gormod ac yn groes i bolisi cynllunio cenedlaethol.
Dylai'r asesiad ynni roi'r dystiolaeth sydd ei hangen i allu cynllunio'n bositif ar gyfer pob math o ddatblygiad adnewyddadwy ac ynni isel.

ID y Sylw: 944

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Technoleg Ynni Adnewyddadwy arall. Credir fod y polisi hwn yn rhy benagored o ran cynigion tu allan i ffiniau datblygu a dylid ei gryfhau.

ID y Sylw: 879

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Paneli haul - ar raddfa fawr, gadael digon o le rhyngddynt er mwyn cael gwyrddni oddi tanynt, defaid yn pori.

ID y Sylw: 878

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Nid yw rheoli carbon yn derbyn digon o sylw. Anelu am ddim allyriadau. Enghraifft - Wiltshire

ID y Sylw: 656

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae angen polisi arbennig ar wahân ar gyfer cynigion ynni solar a ddylai flaenoriaethu'r defnydd o doeau adeiladau masnachol ac adeiladau amaethyddol, rhagdybio o blaid rhesi micro-solar mewn caeau ar safleoedd addas a chaniatáu rhesi ar raddfa fwy mewn ardaloedd gwledig tu allan i'r AHNE a'r ATA yn unig a dim ond mewn amgylchiadau eithriadol pan fo sgrinio naturiol da yn bodoli ar y safle ac nad oes modd goredrych arno o dir uwch cyfagos.
Newid: Ychwanegu polisi arbennig sy'n ymdrin â rhesi solar mewn caeau.

ID y Sylw: 183

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ystyrir bod y polisi hwn yn ailadrodd y polisi cenedlaethol (e.e. nid pob tirwedd sydd â'r un gwerth). Mae'r polisi'n rhy gaeth ac nid yw'n gadarnhaol o ran technolegau ynni adnewyddadwy ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu yng nghyswllt tir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio.

Cael gwared ar y cyfeiriad i ffiniau datblygu. Cyfeirio at ddefnydd dros dro ar gyfer ffynonellau ynni adnewyddol ar safleoedd echdynnu mwynau presennol gyda phwyslais cadarnhaol ar ffynonellau ynni adnewyddol ar dir sydd eisoes wedi ei ddatblygu.

ID y Sylw: 182

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ystyrir bod y polisi hwn yn ailadrodd y polisi cenedlaethol (e.e. nid pob tirwedd sydd â'r un gwerth). Mae'r polisi'n rhy gaeth ac nid yw'n gadarnhaol o ran technolegau ynni adnewyddadwy ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu yng nghyswllt tir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio.

Cael gwared ar y cyfeiriad i ffiniau datblygu. Cyfeirio at ddefnydd dros dro ar gyfer ffynonellau ynni adnewyddol ar safleoedd echdynnu mwynau presennol gyda phwyslais cadarnhaol ar ffynonellau ynni adnewyddol ar dir sydd eisoes wedi ei ddatblygu.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult