Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI ARNA1

ID y Sylw: 1138

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Yn hytrach na chwilio am newidiadau penodol i bolisi ARNA1 sy'n ceisio atal defnyddio'r polisi hwn ar gyfer y datblygiad cysylltiedig yn y môr, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar bolisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig isod. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar geisiadau cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig bod ei ddatblygiad cysylltiedig yn cael ei gau allan yn benodol oddi wrth y polisïau hyn.

ID y Sylw: 1070

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Cefnogir y Polisi mewn egwyddor ond byddai'n fuddiol ei fân olygu i sicrhau
eglurder. Cymal 1 - awgrymir cynnwys "y rhagwelir y bydd dan fygythiad" yn lle "sydd dan fygythiad", er mwyn sicrhau cysylltiad â'r SMP. Cymal 2 - egluro a oes rhaid i'r cynigion fodloni'r ddau is-gymal, (i) a (ii), neu ddim ond un neu'r llall. Cymal 6 - nid yw'n glir pam fod y gofyniad am ganiatâd Cyfoeth Naturiol Cymru yn benodol ac yn unigryw i'r cymal hwn. Cymal 8 - Mae'r testun o fewn y cromfachau'n aneglur, ymddengys fel petai'n awgrymu y byddai rhai datblygiadau penodol yn dderbyniol ar ôl y cyfnod polisi cychwynnol (2025). Nid yw'n glir sut mae hynny'n cyfateb i bolisi sy'n dod i ben yn 2026.

ID y Sylw: 940

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc Alwyn Gruffydd

Crynodeb:

Mae angen i'r cynllun fod yn fwy cydlynus. Nid yw'n synhwyrol nodi ardal fel un sydd o risg llifogydd ar y naill law tra'n nodi niferoedd o dai sydd ei angen ynddo ar y llall. Dylid cysidro Cynllun Rheoli Arfordir Gorllewin Cymru (SMP) 2 a'i alinio hefo'r cynllun.

ID y Sylw: 872

GWRTHWYNEBU Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Dymunwn i'r polisi ei gwneud yn glir fod ARNA1 yn dibynnu'n llym ar y diffiniad CYFREDOL o "Gynllun Rheoli Traethlin 2 Gorllewin Cymru".
Nodwn yng Nghynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru fod Borth y Gest wedi'i marcio'n glir fel ardal "dal y llinell" a'i bod yn elwa o'r polisi hwn tan 2055 o leiaf. Ystyriwn y dylai'r polisi ei gwneud yn glir ar ôl i'r cynllun lleol gael ei fabwysiadu, na fydd unrhyw newid dilynol i Gynllun Rheoli Traethlin 2 Gorllewin Cymru yn newid yr ardaloedd y mae ARNA1 yn berthnasol iddynt.

ID y Sylw: 865

GWRTHWYNEBU Haulfryn Group Ltd cyflwynwyd gan Lambe Planning & Design Ltd (Mr Jeremy Lambe)

Crynodeb:

Pan fo parciau gwyliau wedi eu lleoli oddi mewn i'r ardal rheoli newid arfordirol (o fewn yr AHNE) a bod angen adleoli lleiniau er mwyn symud y safle'n ôl o'r draethlin, dylid caniatáu cynnydd bychan yn nifer y lleiniau er mwyn cynorthwyo ag ariannu'r gwaith o adleoli lleiniau gwyliau.

ID y Sylw: 864

GWRTHWYNEBU Haulfryn Group Ltd cyflwynwyd gan Lambe Planning & Design Ltd (Mr Jeremy Lambe)

Crynodeb:

Mae paragraff 8(i) yn cyfeirio at safleoedd gwersylla ond nid yw'n cyfeirio at safleoedd carafanau gwyliau. Pan fo safleoedd carafanau gwyliau wedi eu lleoli mewn Ardal Rheoli Newid Arfordirol, ymddengys nad yw'r geiriad presennol yn caniatáu safleoedd carafanau gwyliau, dim ond safleoedd gwersylla. Dylid diwygio'r geiriad i gynnwys safleoedd carafanau gwyliau.

ID y Sylw: 771

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Maen prawf 8 a'i arwyddocâd. (tu allan i'r cyfnod polisi dangosol at 2025)? Mae angen i chi egluro o dan ba amgylchiadau y bydd y datblygiadau dibreswyl hyn (cytiau traeth, siopau, meysydd gwersylla ac ati) yn cael eu caniatáu. Nid ydym wedi medru dod o hyd i'r mapiau CCMA ar-lein. Mae'r mapiau yn y Cynllun Rheoli Traethlin yn dangos lleoliad rhannau o'r arfordir, ond nid lled yr ardaloedd rheoli yr effeithir arnynt sy'n ymestyn tuag at yn ôl o'r arfordir. Maen prawf 3 - un ai ei glirio neu ei wneud yn ddiogel. (yn hytrach na 'a').

ID y Sylw: 762

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Polisi ARNA1 yn cael ei gefnogi mewn egwyddor. Dylai polisi sy'n ceisio ymdrin â materion ac amcanion rheoli traethlin adlewyrchu'n llawn ganlyniadau ymgysylltu â pherchnogion tir yn gynnar yn y broses, a hefyd sicrhau digon o hyblygrwydd i alluogi perchnogion tir arfordirol a busnesau ar yr arfordir i adleoli adeiladau a chyfleusterau eraill i wagle agored o fewn safleoedd presennol, neu i dir sydd gyfochrog yn uniongyrchol â'u daliadau tir, pan fo angen, oherwydd erydu arfordirol. Dylai gyfeirio'n benodol at ganiatáu i berchnogion tir a busnesau gyfrannu at ariannu a chadw amddiffynfeydd arfordirol yn unol â'r polisi cenedlaethol ar gyfer cyfrannu at ariannu, yn ogystal â darparu a chynnal a chadw amddiffynfeydd.

ID y Sylw: 760

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Cefnogir Polisi ARNA1 Rheoli Newid Arfordirol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult