Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - CYNIGION AM BROSIECTAU ISADEILEDD MAWR, 7.3.1

ID y Sylw: 1139

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Credir y gellid gwella eglurder y paragraffau yma, yn enwedig beth sy'n cael ei olygu gan y gwahaniaeth rhwng "prosiectau isadeiledd mawr" a phrosiectau isadeiledd o bwysigrwydd cenedlaethol fel sydd wedi'u diffinio gan Ddeddf Cynllunio 2008. Mae'r bennod hon yn amrywio rhwng bod wedi'i hysgrifennu i'w defnyddio'n gyffredinol efo "prosiectau isadeiledd mawr" a bod wedi'i hysgrifennu'n benodol am Brosiect Wylfa Newydd. Mae rywfaint o'r testun sy'n egluro a pholisi yn cynnwys cymalau wedi'u drafftio ddim ond ar gyfer fersiynau cyn mabwysiadu (h.y. adnau) y Cynllun (a fydd felly'n dod i ben ar adeg mabwysiadu) ac eraill yn cynnwys cymalau ar gyfer y cyfnod cyn mabwysiadu, cyfnod y cais a'r cyfnod ôl adeiladu. Mae angen adolygu a safoni hyn er mwyn osgoi dryswch wrth ddehongli. Yn ogystal a hynny, ceir man wallau yn y disgrifiad o'r drefn PSCA a'r disgrifiad o "ddatblygiad cysylltiol".

ID y Sylw: 866

GWRTHWYNEBU National Grid (Mrs Rebecca Evans)

Crynodeb:

Byddai National Grid yn disgwyl gweld cyfeiriad at Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol (NPSs) o fewn cefndir polisi y CDLl ar y Cyd ar brosiectau isadeiledd mawr, er enghraifft, gallai paragraffau 7.3.1 i 7.3.17 gynnwys gwybodaeth bellach ar rôl y Datganiadau Polisi Cenedlaethol, sy'n cael ei grybwyll yn fras ar ddechrau Polisi Strategol PS8.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult