Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - CYNIGION AM BROSIECTAU ISADEILEDD MAWR, 7.3.13

ID y Sylw: 1149

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Credir y gellid gwella eglurder y paragraffau yma, yn enwedig beth sy'n cael ei olygu gan y gwahaniaeth rhwng "prosiectau isadeiledd mawr" a phrosiectau isadeiledd o bwysigrwydd cenedlaethol fel sydd wedi'u diffinio gan Ddeddf Cynllunio 2008. Mae'r bennod hon yn amrywio rhwng bod wedi'i hysgrifennu i'w defnyddio'n gyffredinol efo "prosiectau isadeiledd mawr" a bod wedi'i hysgrifennu'n benodol am Brosiect Wylfa Newydd. Mae rywfaint o'r testun sy'n egluro a pholisi yn cynnwys cymalau wedi'u drafftio ddim ond ar gyfer fersiynau cyn mabwysiadu (h.y. adnau) y Cynllun (a fydd felly'n dod i ben ar adeg mabwysiadu) ac eraill yn cynnwys cymalau ar gyfer y cyfnod cyn mabwysiadu, cyfnod y cais a'r cyfnod ôl adeiladu. Mae angen adolygu a safoni hyn er mwyn osgoi dryswch wrth ddehongli. Yn ogystal a hynny, ceir man wallau yn y disgrifiad o'r drefn PSCA a'r disgrifiad o "ddatblygiad cysylltiol".

ID y Sylw: 867

GWRTHWYNEBU National Grid (Mrs Rebecca Evans)

Crynodeb:

Mae gan National Grid rai pryderon ynghylch y disgrifiad o gyfraniadau cynllunio, yn enwedig buddiannau cymunedol, ym mharagraffau 7.3.13 i 7.3.17. Bydd National Grid bob tro yn ceisio lleihau effeithiau negyddol ei ddatblygiadau arfaethedig trwy iteriadau dylunio sy'n cael eu hystyried yn ofalus ac sy'n seiliedig ar asesiadau ac ymgynghoriad; a thrwy adnabod mesurau lliniaru cynhwysfawr. Cydnabyddir mewn rhai achosion na fydd amodau cynllunio o bosib yn ddigon i sicrhau'r dyluniad cynhenid a mesurau lliniaru pellach ac felly efallai y byddai angen eu sicrhau yn nhermau cynllunio trwy gytundeb Adran 106. Yn achos Prosiectau Isadeiledd sydd o Bwysigrwydd Cenedlaethol, mae EN-1 yn gosod yr amgylchiadau pan ellir defnyddio rhwymedigaethau cynllunio ar gyfer isadeiledd ynni, ac mae'n pwysleisio na ellir ond rhoi pwysau i rwymedigaethau sy'n bodloni'r holl brofion ar gyfer eu defnyddio. Diwygiwch faen prawf 4 yn PS8 a dilëwch faen prawf 5.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult