Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS9

ID y Sylw: 1155

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn cydnabod y cyfle unigryw i drawsnewid economi a chymunedau Môn dylid datblygu polisïau penodol i Horizon ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd a ddylent ynghyd â PS9 siapio'r ffordd o weithredu tuag at Brosiect Wylfa Newydd ac yn arbennig y cynigion ar gyfer datblygiad cysylltiedig. Gan gydnabod statws unigryw'r datblygiad, tra dylai polisïau eraill y Cynllun gael eu hystyried yn iawn, dylai PS9 a pholisïau arfaethedig penodol ar gyfer Wylfa Newydd gael blaenoriaeth lle mae anghysondeb neu wrthdaro rhwng y rhain a pholisïau eraill. Awgrymir newidiadau penodol i feini prawf 3, 7, 9, 11 & 12.

ID y Sylw: 930

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Efallai bydd angen buddsoddi yn rhai o'n hasedau ni er mwyn hwyluso twf yn ymwneud efo Wylfa Newydd. Mae ein buddsoddi Cynllunio Rheoli Asedau (AMP) yn cael ei reoleiddio, o ran faint o arian a hefyd amseriad y gwaith sydd wedi'i gynllunio. Felly gallai fod enghreifftiau'n digwydd lle na fydd anghenion datblygwyr yn cyd-fynd efo amseriad ein buddsoddiad ni. Pe byddai angen gwella'r seilwaith cyn gallu mynd ymlaen efo buddsoddiad sydd wedi'i gynllunio, fe fyddem ni'n edrych ar ffyrdd eraill o lenwi'r bwlch ariannu hwnnw, fel trwy gael cyfraniadau oddi wrth ddatblygwyr trwy rwymedigaethau cynllunio. Unwaith y bydd lleoliad y datblygiad cysylltiedig wedi cael ei gadarnhau, byddwn yn asesu'r effaith ar ein hasedau ni ac yn cynghori yn unol efo hynny.

ID y Sylw: 882

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Angen i gontractwyr Wylfa B gyflogi 85%+ o bobl leol. Mae angen ysgol hyfforddiant fawr.

ID y Sylw: 862

GWRTHWYNEBU Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Mae angen 'cynllun amgen' rhag ofn na wnaiff y prosiect yma, sydd flynyddoedd i ffwrdd oddi ar gael penderfyniad terfynol, gael ei weithredu.

ID y Sylw: 844

CEFNOGI Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn ystyried y byddai modd i'r stoc llety gwyliau presennol, yn cynnwys yr un a ddarperir yn Greenacres a Hafan-y-Môr, gynorthwyo i gwrdd â'r gofyn am dai i 8,500 o weithwyr adeiladu fydd yn gweithio ar y safle yn ystod y cyfnodau adeiladu prysuraf. Mae'r Cynllun Adnau yn nodi y byddai'r gweithlu yn cael lle i fyw trwy amryw o ffyrdd gan gynnwys llety gwyliau presennol a llety gwyliau pwrpasol fydd yn cael ei adeiladu gan Horizon.

ID y Sylw: 464

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn credu y gallai'r stoc bresennol o lety gwyliau, gan gynnwys yr hyn a ddarperir yn Greenacres a Hafan-y-Môr fod o gymorth i gwrdd â'r gofyn am dai ar gyfer y 8,500 o weithwyr adeiladu a fydd ar y safle yn ystod y cyfnodau adeiladu brig. Mae'r Cynllun Adnau yn datgan y bydd llety ar gyfer y gweithlu trwy amryfal ffyrdd gan gynnwys llety gwyliau presennol a llety gwyliau pwrpasol a adeiladir gan Horizon.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult