Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGAETH PS10

ID y Sylw: 1610

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r dyraniadau cyflogaeth arfaethedig yn arwynebedd sylweddol o dir ar gyfer datblygu, ac nid yw'n hysbys ar hyn o bryd beth allai'r galw yno fod. Mae'n hanfodol ein bod ni'n deall y galw yma, er mwyn gallu asesu'r effaith ar ein hasedau. Efallai bydd angen gwneud asesiadau modelu ar gyfer dŵr a charthffosiaeth, i weld sut byddem ni'n darparu'r cyflenwad dŵr a lle byddai modd cysylltu'r datblygiad arfaethedig efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae ein hymateb ni ar sail y galw domestig ar sail ardal a lleoliad y dyraniadau arfaethedig.

ID y Sylw: 1609

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Os bydd y defnyddwyr terfynol posibl o'r safleoedd hyn yn arwain at ollwng allan elifiant masnach newydd neu wahanol i gynt, bydd wedyn angen caniatâd ysgrifenedig DCWW.

ID y Sylw: 1608

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Bydd modd cael y prif gyflenwad dŵr mae ei angen ar gyfer unrhyw ddatblygiad posibl trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau dŵr trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).
Bydd unrhyw safle arfaethedig sydd angen dŵr nad yw'n ddŵr yfed, i'w ddefnyddio mewn proses, angen sylw pellach i ddeall sut byddai modd ateb y gofyn yma.
Bydd modd cael y carthffosydd mae eu hangen ar gyfer unrhyw ddatblygiad posibl trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosydd trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).

ID y Sylw: 1424

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Dymunai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol mewn perthynas â'r Polisïau Rheoli Datblygu o fewn y Cynllun draft. Fe ddylai'r Cynllun:-:
1 Gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o dir yn yr ardal ac mae angen cyfeiriad penodol yn y Cynllun tuag at werth cynnyrch amaethyddol lleol.
2 Hyrwyddo ffyniant amaethyddol ac arallgyfeirio
3 Cydnabod gwerth mân-ddaliadau ym Môn a Gwynedd fel modd di ffermwr ifanc gychwyn a datblygu busnes.
4 Cydnabod gwerth y diwydiant fwyd ac amaeth lleol i'r economi leol, cyfleoedd gyflogaeth a'r iaith Gymraeg.

ID y Sylw: 1418

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y Polisïau Rheoli Datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft
Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:-
* Mentrau yn angenrheidiol i gwrdd ag anghenion ffermio a choedwigaeth gyfoes. Hefyd isadeiledd yn cynnwys egni gwyrdd, twristiaeth a mentrau eraill a fydd yn helpu i gefnogi'r economi gwledig cynaliadwy.

ID y Sylw: 1412

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y polisiau rheoli datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft. Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol: * ehangu busnesau priodol; * ailddefnyddio adeiladau gwledig sy'n addas ar gyfer creu cyflogaeth; * darparu unedau gwaith trwy addasu adeiladau gwledig traddodiadol; * arallgyfeirio yn yr economi amaethyddol; * byddai'n cefnogi adfywiad cymdeithasol ac economaidd ardaloedd gwledig; * dylai addasu neu newid defnydd adeiladau gwledig segur y tu allan i unrhyw ffiniau datblygu tai gael eu caniatau ar gyfer defnydd cyflogaeth; * cynllun hyfyw sydd a gallu i addasu i ofynion cyfredol ffermio a busnesau i ffynnu yng nghefn gwlad.

ID y Sylw: 1301

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Barn Cyngor y Ddinas yw y dylid gwarchod safleoedd presennol ym Mangor sy'n rhoi lle i'r fath fentrau rhag ail-ddatblygiad. Byddai enghreifftiau yn cynnwys yr unedau bychan yng nghefn rhan uchaf y Stryd Fawr a Ffordd yr Orsaf a'r safle rhwng Ffordd Sackville a Mentec.

Dylid dynodi mwy o safleoedd ar gyfer defnydd o'r fath yn y CDLl ar y Cyd fel y byddai sefydlu busnesau bach yn cael ei annog er mwyn meithrin menter yn yr economi leol.

ID y Sylw: 1166

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae yna bryderon am y diffyg hyblygrwydd i'r safleoedd yn y polisïau hyn o ran safleoedd i'w defnyddio ar gyfer datblygiad cysylltiedig heblaw am ar gyfer cyflogaeth (B1, B2 a B8), yn enwedig mewn perthynas â newid defnydd ar gyfer etifeddiaeth (e.e. i dwristiaeth) gan y byddai hyn yn lleihau'n gyffredinol y safleoedd B1, B2 a B8 sydd ar gael ac felly'n mynd yn groes i'r bwriad i'r rhain fod yn safleoedd cyflogaeth. Fodd bynnag, yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i bolisïau PS10, CYF1 a CYF2 mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd a fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar ei geisiadau datblygu cysylltiedig.

ID y Sylw: 1046

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf economaidd, ond mae'n hanfodol bod y twf
economaidd hwn yn gwireddu amcanion yr awdurdodau. Dylai'r awdurdodau esbonio sut na fydd gorgyflenwi'r farchnad fel hyn (tua 300ha) yn cael effaith negyddol ar werthoedd tir; na rhwystro datblygiad rhag dod i fod na pheryglu dyheadau am dwf.

ID y Sylw: 902

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Nid yw PS10 yn gyson gyda gweddill y CDLl gan nad yw'n cydnabod budd economaidd sylweddol yr ardal leol o ganlyniad i dwristiaeth. Mae paragraff 4.3 yn datgan bod twristiaid/ymwelwyr yn gwneud cyfraniad bwysig i'r economi leol. Felly, mae Bourne Leisure yn datgan y dylai PS10 adlewyrchu'r cyfraniad sylweddol i'r economi leol a ddaw yn sgil twristiaeth.

Yn ogystal, mae cydnabyddiaeth o rôl bwysig twristiaeth o fewn Polisi Strategol PS10 yn angenrheidiol i sicrhau cysondeb â PCC (para 11.1.1). Byddai hyn hefyd yn unol â Chynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd (2013 - 2020).

Felly, mae Bourne Leisure yn datgan y dylid ychwanegu cyfeiriad penodol i PS10 er mwyn adlewyrchu rôl bwysig twristiaeth wrth sicrhau economi sy'n ffynnu.

ID y Sylw: 828

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Rydym yn falch fod Parc Amaeth Llanystumdwy wedi'i gynnwys o dan Safleoedd Eilad ond teimlwn fod safleoedd eraill y gellid eu hystyried e.e. hen Olchdy Afonwen.

Credwn y dylid gwneud mwy i gadw safleoedd diwydiannol pan maent yn newid dwylo ac nad oes digon yn y Cynllun i gefnogi busnesau bychain, y enwedig busnesau teuluol cefn gwlad.

ID y Sylw: 825

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

PS10 Sylw ar gasgliad yr anghenion am dir cyflogaeth o astudiaethau amgen.

ID y Sylw: 803

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Yn seiliedig ar yr 807 ha o dir cyflogaeth ac eiddo cyflogaeth a neilltuwyd yn y CDLl Adnau, mae dros 66 mlynedd o gyflenwad tir ac eiddo cyflogaeth o fewn ardal y Cynllun.
Er y cydnabyddir y gallai Wylfa Newydd gael effaith economaidd sylweddol ar yr angen a'r gofyn am dir ac eiddo cyflogaeth, ni fydd angen y lefel hon o dir nac eiddo cyflogaeth.
Felly, mae'r Cynllun yn gor ddynodi a gor ddiogelu tir ac eiddo cyflogaeth yn sylweddol ac yn enwedig safleoedd sy'n annhebygol o ddarparu cyflogaeth oherwydd nad yw'r safleoedd yn diwallu anghenion diwydiant, neu eu bod yn destun cyfyngiadau safle sylweddol.
Felly, nid yw'r Polisi yn cydymffurfio â Phrawf Cadernid 2 gan nad yw'n cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Cymru a CE2 gan nad yw'n realistig wrth ystyried dewisiadau eraill neu'n seiliedig ar dystiolaeth gredadwy.

Dylid diwygio'r polisi fel nad yw ond yn cynnwys tir cyflogaeth digonol fydd ei angen ac sydd ar gael, ac sy'n addas ac y gellir ei ddarparu yn ystod Cyfnod y Cynllun.

ID y Sylw: 455

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Dylid ychwanegu cyfeiriad penodol i PS10 i adlewyrchu pwysigrwydd rol twristiaeth i sicrhau economi sy'n ffynnu. Dylid ychwanegu 4ydd pwynt bwled i ddarllen: "4 Cefnogi datblygiad twristiaeth newydd neu ailddatblygiad rhai presennol lle'n briodol, er mwyn cymryd mantais llawn y budd economaidd mai datblygiad twristiaeth yn dod i ardal y Cynllun Lleol."

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult