Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1

ID y Sylw: 1401

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc Alwyn Gruffydd

Crynodeb:

Mae angen ymestyn y ddarpariaeth o dir diwydiannol y tu hwnt i'r prif ganolfannau er mwyn ehangu twf ar draws y Sir. Byddai gwneud hynny yn gyfrwng i ddiogelu cymunedau trwy elwa o fwrlwm economaidd.

Dynodi Y Ffôr, Llanystumdwy a Bryncir yn ganolfannau gwaith.

ID y Sylw: 1167

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae yna bryderon am y diffyg hyblygrwydd i'r safleoedd yn y polisïau hyn o ran safleoedd i'w defnyddio ar gyfer datblygiad cysylltiedig heblaw am ar gyfer cyflogaeth (B1, B2 a B8), yn enwedig mewn perthynas â newid defnydd ar gyfer etifeddiaeth (e.e. i dwristiaeth) gan y byddai hyn yn lleihau'n gyffredinol y safleoedd B1, B2 a B8 sydd ar gael ac felly'n mynd yn groes i'r bwriad i'r rhain fod yn safleoedd cyflogaeth. Fodd bynnag, yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i bolisïau PS10, CYF1 a CYF2 mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd ar gyfer penderfynu ar ei geisiadau datblygu cysylltiedig.

ID y Sylw: 1048

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae angen mwy o esboniad i: 1. egluro pam fod y cynllun yn darparu 478ha o'i gymharu a'r angen am o gwmpas 180ha o dir cyflogaeth a welir yn yr adolygiad tir cyflogaeth. 2. ddangos bod oblygiadau'r os-ddarpariaeth ar gyfer darpariaeth tai a gallu safleoedd i'w datblygu wedi cael ystyriaeth. 3. ddangis bod yr asesiad cyflogaeth yn gyson a "TAN23: Datblygiad Economaidd (2014)" Llywodraeth Cymru. 4. egluro beth yw'r oblygiadau ar gyfer y math o swyddi (sgiliau a chyflogau) a'r cartrefi os fydd y defnydd o dir yn uwch na 180ha dros oes y cynllun ac os yw'r gwaith asesu, yn arebnnig yr AEIG, wedi rhoi ystyriaeth i'r gor-ddynodi.

ID y Sylw: 1047

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae angen mwy o eglurhad ynghylch sut mae'r berthynas rhwng dosbarthiad safleoedd cyflogaeth yn effeithio ar y ddarpariaeth dai. Mae'r ymrwymiadau/dyraniadau tai yn seiliedig ar hierarchiaeth o aneddleoedd a byddai'n dda o beth pe bai modd cyflwyno'r safleoedd cyflogaeth hefyd yn yr un modd. Byddai'n fuddiol hefyd pe bai modd darparu mwy o wybodaeth ynghylch sut y mae'r awdurdodau wedi ystyried y gyd-berthynas rhwng y tair brif safle cyflogaeth strategol ar hyd coridor yr A55 ac nad ydynt yn cystadlu â'i gilydd gan, drwy hynny, greu problemau o ran eu cyflawni.

ID y Sylw: 1013

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Pentir (Mr Dilwyn Pritchard)

Crynodeb:

Mae'r Cyngor yn bryderus ynglyn a'r ffaith fod safle ddiwydiannol i gael ei sefydlu yn ardal Penrhosgarnedd. Nid gwrthwynebu cael mwy o lefydd gwaith y mae'r Cyngor, ond y teimlad yw fod hyn yn mynd i ychwanegu at brysurdeb yr ardal. Rhaid cofio bod arian mawr wedi eu gwario dros y ddegawd ddiwethaf at ddatblygu Stad Bryn Cegin a'r camau rhesymol fyddai rhoi y safle yma ar waith. Byddai hefyd yn gallu bod yn gartref i stad gwyddoniaeth newydd sydd yn mynd i gael ei ddatblygu yn ardal y Gaerwen, Sir Fon.

ID y Sylw: 883

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Anelu i Gaergybi ddatblygu diwydiant: * ymchwilio Wylfa B * prif borthladd o Iwerddon.

ID y Sylw: 826

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

CYF1 Sylw ar y gwahaniaeth rhwng y nifer a ddiogelir a chyfradd targed y tir cyflogaeth a gymerir.

ID y Sylw: 801

CEFNOGI Menter Iaith Bangor (Mrs Branwen Thomas)

Crynodeb:

Cyflogaeth deg, yn allweddol i roi sail i gymuned sefydlog ym Mangor - sicrhau ffyniant yr iaith Gymraeg. Croesawi cynllun yn bwriadu gwarchod tir ac unedau ar y safleoedd cyflogaeth presennol ym Mangor
Angen mawr am ddatblygiad pellach

Argymhell sefydlu pwyllgor i edrych ar anghenion 21 ganrif dinas Bangor fel un endid. - angen sicrhau anheddau, is-adeiledd, cyfleoedd am waith ac addysg, Canolfan siopa, amgylchedd glan a mwynderau addas ar gyfer trigolion a holl ddefnyddwyr y ddinas.
Angen I'r Pwyllgor gynnwys cynrychiolaeth o garedigion y ddinas.

ID y Sylw: 799

GWRTHWYNEBU First Investments Ltd

Crynodeb:

Mae FIL yn gwrthwynebu i eiriad presennol y polisi hwn fydd yn golygu na fyddir yn hyrwyddo buddsoddiad na gwelliannau i ofod cyflogaeth presennol ond yn hytrach bydd yn arwain at gadw pethau fel y maent yn Stâd Ddiwydiannol Melin Peblig sydd â gofod llawr oedrannus, ac mewn rhai lleoliadau yno mae gofod llawr cyflogaeth nas defnyddir gyda chyfran helaeth o lefydd gwag. Yn lle hynny, dylai'r polisi hyrwyddo buddsoddiad yn y stoc cyflogaeth presennol ac fel bo'r angen, hyrwyddo defnyddiau amgen ar safle Peblig fyddai'n gallu darparu buddsoddiad a gwelliannau i ansawdd cyffredinol y gofod llawr cyflogaeth.

Mae FIL yn gwneud cais i ddiwygio'r polisi i gynnwys y newidiadau a ganlyn:
* Cydnabod materion hyfywdra a mannau gwag o ran y safle hwn a chefnogi ailddatblygu safleoedd sy'n bodoli sydd angen buddsoddiad;
* Hyrwyddo defnyddiau amgen ble y gallent gefnogi'r fath ailddatblygiadau/buddsoddiadau yn safle Peblig drwy gyswllt posib â Pholisi Drafft CYF 4 diwygiedig;
* Diddymu'r dull hierarchaeth o ddyraniadau cyflogaeth, yn enwedig wrth ystyried y gwahaniaethau mewn diffiniadau rhwng y Sail Dystiolaeth a'r Polisi Drafft.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult