Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Policy CYF4

ID y Sylw: 1169

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Nid yw'n eglur sut byddai angen ateb meini prawf y polisi hwn er mwyn i dir gael ei ryddhau, ac yn nodi nad yw'n eglur pa dystiolaeth fydd yn dderbyniol i'r Cynghorau i brofi cydymffurfiaeth efo'r polisi. Fodd bynnag, yn hytrach na gofyn am newidiadau penodol i bolisi CYF4, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig isod. Rheiny wedyn fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar ei geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig rhag bod yn destun i'r polisïau hyn.

ID y Sylw: 827

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

CYF4 Ceisir mwy o hyblygrwydd mewn defnyddiau amgen safleoedd.

ID y Sylw: 798

GWRTHWYNEBU First Investments Ltd

Crynodeb:

Mae FIL yn gwrthwynebu geiriad presennol y polisi hwn sy'n golygu na fydd yn hyrwyddo buddsoddiad na gwelliannau i ofod llawr cyflogaeth presennol ond yn hytrach, bydd yn arwain at gadw pethau fel y maent yn Stâd Ddiwydiannol Melin Peblig sydd â gofod llawr oedrannus, ac mewn rhai lleoliadau yno, gofod llawr cyflogaeth nas defnyddir gyda chyfran helaeth o lefydd gwag. Yn lle hynny, dylai'r polisi hyrwyddo buddsoddiad yn y stoc cyflogaeth presennol ac fel bo'r angen, hyrwyddo defnyddiau amgen ar safle Peblig fyddai'n gallu darparu buddsoddiad a gwelliannau i ansawdd cyffredinol y gofod llawr cyflogaeth.

* Mae FIL yn gwneud cais i ddiwygio'r polisi i gynnwys y newidiadau a ganlyn:
Creu maen prawf annibynnol ychwanegol sy'n ymdrin â safleoedd cyflogaeth safon isel, e.e. Stâd Ddiwydiannol Peblig, er mwyn caniatáu defnyddiau amgen a cholli peth tir cyflogaeth ble y gallai datblygiadau o'r fath ddarparu gwelliannau i'r gofod llawr sy'n weddill.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult