Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS11

ID y Sylw: 1414

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y polisiau rheoli datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft. Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:
* mentrau sy'n gysylltiedig a thwristiaeth briodol;
* hamdden, ond dim ond pan fyddant yn briodol i leoliad cefn gwlad a defnydd arall o dir yn yr ardal yn cynnwys amaethu.

ID y Sylw: 860

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Cefnogir Polisi PS11

ID y Sylw: 791

GWRTHWYNEBU Caravan Club cyflwynwyd gan Savills (Duncan Parr)

Crynodeb:

Yn gryno, mae'r polisïau sy'n ymwneud â llety twristiaid yn cael eu hystyried yn rhy gyfyngus ac mae diffyg eglurder ynghylch math y datblygiad sy'n dderbyniol ar safleoedd carafanau teithiol presennol. Dylid addasu'r polisi i sicrhau nad yw'r cynllun yn effeithio ar allu busnesau twristiaeth lleol i addasu i anghenion newidiol yr economi ymwelwyr ac nad yw'n effeithio ar hyfywedd economaidd y busnesau hyn yn y dyfodol sy'n cefnogi economïau, cyflogaeth a chymunedau lleol.

ID y Sylw: 785

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn cydnabod rôl bwysig carafanau i dwristiaeth yn ardal y CDLl ar y Cyd. Ein prif bryder yw difrod i'r dirwedd oherwydd gorddatblygu, carafanau teithiol yn mynd yn fwy parhaol, a sgrinio annigonol ar safleoedd. Credwn y dylai'r moratoriwm ar safleoedd sefydlog newydd gael ei ymestyn i safleoedd teithiol, o leiaf mewn ardaloedd dynodedig, ac y dylid parhau i ganiatáu ychwanegiadau bychain i safleoedd presennol yn gyfnewid am welliannau gwirioneddol i'r effaith weledol. Byddai mynd i'r afael â'r materion hyn yn arwain at well ansawdd yn hytrach na nifer uwch o lety carafán i dwristiaid ar draul y dirwedd, yn unol â phwynt 3 PS11 yn benodol. Dylid ceisio'n galetach i sicrhau gwelliannau o'r fath a'u gweithredu yn fwy effeithiol ar gyfer yr holl safleoedd agored, yn cynnwys carafanau sefydlog sengl ar eiddo unigol (gweler cyflwyniad 23 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig). Dylai polisïau strategol ar gyfer twristiaeth adlewyrchu'r pryderon hyn.

ID y Sylw: 777

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Botwnnog (Mrs Gwenda Roberts)

Crynodeb:

Mae'r Cynllun yn cyfeirio at economi ymwelwyr - os yw hwn am fod yn effeithiol dylid datblygu a gwella ffyrdd, llwybrau a llwybrau beic. Mae angen dybryd ar y Cyngor ystyried y rhain er budd y trigolion lleol yn ogystal a thwristiaid. Petai gwella'r cyfleusterau sy'n arwain i'r Penrhyn arbennig yma, efallai y gellid sefydlu diwydiant yma ac felly cwtogi ar niferoedd y rhai sydd heb waith.

ID y Sylw: 761

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn cefnogi PS11 mewn egwyddor gan ei fod yn cefnogi datblygu diwydiant twristiaeth lleol trwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, mae Bourne Leisure yn ystyried y dylid ailddrafftio pwynt 3 i ddarllen fel a ganlyn: "Rheoli a gwella'r ddarpariaeth o lety twristiaeth o ansawdd uchel heb wasanaeth ar ffurf meysydd gwersylla, gwersylla moethus amgen, carafanau sefydlog neu deithiol neu barciau chalet".

Y rheswm am hyn yw bod rhaid ailddatblygu / aildrefnu parciau chalet a charafanau sefydlog yn gyson er mwyn cynnal a gwella hyfywedd ac atyniad safleoedd presennol fel cyrchfannau, i wella'r hyn y maent yn ei gynnig ac i ymateb i farchnadoedd sy'n newid, gan gynnwys cyfleusterau i westeion ac ardaloedd hamdden.

Dylai pwynt 3 ddarparu digon o sgôp i wella llety twristiaeth sydd heb wasanaeth.

ID y Sylw: 741

GWRTHWYNEBU Tom Brooks

Crynodeb:

Fel mae'n sefyll mae polisi PS11 yn bygwth datblygu mwy o lety ymwelwyr trwy drosi eiddo presennol i greu llety ymwelwyr. Mae dros 60% o'r eiddo ym Morth-y-Gest eisoes yn dai haf neu'n unedau i dwristiaid.

Tu allan i dymor yr haf, sef y prif dymor, nid yw Borth-y-Gest yn hollol wag, ond byddai mwy o dai haf yn mynd â'r pentref i'r perwyl hwnnw yn gyflym iawn.

Dylid addasu PS11 i ddarllen "atal datblygiadau fyddai'n cael effaith andwyol annerbyniol ar atyniadau i dwristiaid, gan gynnwys datblygiadau allai gael effaith andwyol ar bentrefi prydferth, yn cynnwys presenoldeb y diwylliant Cymreig a datblygiadau a allai beri niwed i fywyd trwy'r flwyddyn mewn pentrefi sy'n ddeniadol i dwristiaid."

ID y Sylw: 456

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn cefnogi PS11 mewn egwyddor gan ei fod yn cefnogi datblygiad y diwydiant ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn. Serch hynny, mae Bourne Leisure yn ystyried y dylid ail-ddrafftio pwynt 3 i ddarllen: "Rheoli a chyfoethogi darpariaeth llety ymwelwyr hunan gynhaliol o safon uchel o ran pebyll, pebyll amgen moethus, parciau carafan statig neu deithiol neu siales.

ID y Sylw: 340

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Mae gan lety hunanarlwyo, megis bythynnod a fflatiau, gyfraniad sylweddol i'r economi ymwelwyr ac ni chaiff y cyfleusterau hyn eu hystyried ym Mholisi Strategol PS11ar hyn o bryd.

ID y Sylw: 185

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleusterau addysgol, llynnoedd pysgota, canolfannau chwaraeon dŵr, traciau beicio mynydd, beicio cwad, cyfleusterau gwifren uchel, cyfleoedd dringo creigiau, amffitheatr ar gyfer cyngherddau, cyfleoedd llety, gwersylloedd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol. Bydd yr holl gyfleusterau uchod yn creu cyflogaeth ac yn cefnogi economïau gwledig a dylid eu cefnogi ar dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio yn yr ardal wledig.

Caniatáu hyblygrwydd yn y policy ar gyfer defnyddiau terfynol amgen a hyfyw o safleoedd mwynau.

ID y Sylw: 184

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleusterau addysgol, llynnoedd pysgota, canolfannau chwaraeon dŵr, traciau beicio mynydd, beicio cwad, cyfleusterau gwifren uchel, cyfleoedd dringo creigiau, amffitheatr ar gyfer cyngherddau, cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol. Bydd yr holl gyfleusterau uchod yn creu cyflogaeth ac yn cefnogi economïau gwledig a dylid eu cefnogi ar dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio yn yr ardal wledig.

Caniatáu hyblygrwydd yn y policy ar gyfer defnyddiau terfynol amgen a hyfyw o safleoedd mwynau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult