Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TWR1

ID y Sylw: 1170

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae angen eglurhad o beth ydi ystyr "ffin ddatblygu". Yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i bolisi TWR1 mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig isod. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig rhag bod yn destun i'r paragraffau hyn.

ID y Sylw: 744

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Nid yw TWR1 yn rhoi digon o hyblygrwydd i wella ac ymestyn safon cyfleusterau presennol sydd wedi'u lleoli tu allan i ffiniau datblygu ac ni ddylai fod yn berthnasol i atyniadau a chyfleusterau ymwelwyr sydd eisoes y tu allan i ffiniau datblygu.

Nid yw'r polisi yn cydnabod fod nifer helaeth o atyniadau a chyfleusterau presennol i ymwelwyr eisoes wedi'u lleoli y tu allan i ffiniau datblygu. Mae angen parhau i ailddatblygu llety gwyliau er mwyn cynnal cynnyrch sy'n cwrdd â disgwyliadau'r ymwelwyr.

Nid yw pwynt 4 yn ystyried y ffaith fod rhai safleoedd twristiaeth wedi'u lleoli mewn ardaloedd nad ydynt yn cael eu gwasanaethu gan gludiant cyhoeddus.

ID y Sylw: 457

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Dylid ail ysgrifennu Polisi TWR1 i ganiatau ailddatblygiad/ailwampio/ estyniad i lety ymwelwyr sydd tu allan i ffiniau datblygu, cyn belled y gellir gweithredu mesurau lliniaru cyfatebol (er enghraifft cynnwys parth rhagod a thirweddu addas) er mwyn lleihau ardrawiadau uniongyrchol ac anuniongyrchol.

ID y Sylw: 396

CEFNOGI Welsh Highland Railway (Mr Graham Farr)

Crynodeb:

Cefnogi

ID y Sylw: 187

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleusterau addysgol, llynnoedd pysgota, canolfannau chwaraeon dŵr, traciau beicio mynydd, beicio cwad, cyfleusterau gwifren uchel, cyfleoedd dringo creigiau, amffitheatr ar gyfer cyngherddau, cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol. Bydd yr holl gyfleusterau uchod yn creu cyflogaeth ac yn cefnogi economïau gwledig a dylid eu cefnogi ar dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio yn yr ardal wledig.

Diddymu cyfeiriad tuag at ffin datblygu. Caniatáu hyblygrwydd yn y policy ar gyfer defnyddiau terfynol amgen a hyfyw o safleoedd mwynau.

ID y Sylw: 186

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleusterau addysgol, llynnoedd pysgota, canolfannau chwaraeon dŵr, traciau beicio mynydd, beicio cwad, cyfleusterau gwifren uchel, cyfleoedd dringo creigiau, amffitheatr ar gyfer cyngherddau, cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol. Bydd yr holl gyfleusterau uchod yn creu cyflogaeth ac yn cefnogi economïau gwledig a dylid eu cefnogi ar dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio yn yr ardal wledig.

Diddymu cyfeiriad tuag at ffin datblygu. Caniatáu hyblygrwydd yn y policy ar gyfer defnyddiau terfynol amgen a hyfyw o safleoedd mwynau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult