Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TWR2

ID y Sylw: 1072

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Byddai'r polisi'n gryfach pe bai'n cynnwys esboniad o'r hyn y byddai Cynghorau'n ei ystyried fel perygl o 'ormodedd' (Cymal 8) o lety penodol.

ID y Sylw: 742

GWRTHWYNEBU Tom Brooks

Crynodeb:

Mae llawer o'r golled o unedau tai ar gyfer teuluoedd lleol wedi digwydd oherwydd fod adeiladau presennol yn cael eu trosi yn "llety gwyliau â gwasanaeth a hunan-wasanaeth parhaol". Mae hwn yn batrwm hynod o niweidiol i bentrefi megis Borth-y-Gest. Mae angen addasu TWR2 i warchod rhag colli hyd yn oed mwy o unedau byw i deuluoedd. Ar hyn o bryd mae'n rhagdybio o blaid rhoi caniatâd, ac nid yw'r gwaharddiadau'n benodol nac yn ddiffiniadwy.

Dylid addasu TWR2 i ddileu pwynt 2 (trosi adeiladau sy'n bodoli eisoes). Dylid ychwanegu polisi newydd i ganiatáu trosi adeiladau presennol dim ond yn yr aneddleoedd sy'n uwch i fyny yn y strategaeth aneddleoedd.

ID y Sylw: 344

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Cefnogi egwyddor y polisi ac, yn enwedig felly ran 4. Fodd bynnag, nid yw'n cadw mewn cof ddiogelu adeiladau gwerinol sydd â gwerth treftadaeth. Dan rai amgylchiadau, mae modd datblygu'r rhain yn hyfyw er mwyn diogelu cymeriad lleol a/neu dreftadaeth Cymreig.

Diwygio rhan 4 i ddarllen "Yn achos llety sy'n adeilad newydd, bod y datblygiad yn cael ei leoli tu mewn i ffin ddatblygu, neu'n gwneud defnydd o safle addas a ddatblygwyd o'r blaen, neu'n golygu ailddefnyddio ased treftadaeth sy'n helpu i ddiogelu cymeriad lleol a/neu'r diwylliant Cymreig."

ID y Sylw: 342

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Mae'n anodd meintioli beth yw gorgrynhoad o lety gwyliau, ac mae'n arwain at ansicrwydd i ymgeiswyr.

Dileu neu ddiwygio rhan 8 "Nad yw'r datblygiad yn arwain at ormodedd o lety o'r fath yn yr ardal."

ID y Sylw: 193

CEFNOGI Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis, cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol. Caiff y polisi hwn ei gefnogi cyhyd ag y caiff safleoedd cloddio mwynau eu hystyried yn safleoedd sydd eisoes wedi'u datblygu ym mhwynt 4.

ID y Sylw: 190

CEFNOGI Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol. Caiff y polisi hwn ei gefnogi cyhyd ag y caiff safleoedd cloddio mwynau eu hystyried yn safleoedd sydd eisoes wedi'u datblygu ym mhwynt 4.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult