Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TWR3

ID y Sylw: 1052

GWRTHWYNEBU Bodafon Caravan Park (Mr Robert Roberts)

Crynodeb:

Mae Eglurhad 7.3.60 o Bolisi TWR3 yn ystyried fod angen darpariaeth bellach o garafanau sefydlog a chalets newydd i ddiwallu anghenion y cwsmer. Mae Eglurhad 7.3.63 yn ystyried fod sgôp ar gyfer estyniadau bach i barciau sefydlog a chalets fel rhan o gynllun gwella cyffredinol mewn ardaloedd arfordirol. Mae Eglurhad 7.3.64 a 7.3.65 yn ystyried nad oes ysgogiad i wella safleoedd os ni ellid cynyddu niferoedd. Mae Eglurhad 7.3.46 yn ystyried fod polisi sy'n datgan na ellir ymestyn parciau sefydlog cyfredol mewn AHNE yn groes i adnabyddiaeth y Cyngor o dwristiaeth fel prif flaenoriaeth.

ID y Sylw: 792

GWRTHWYNEBU Caravan Club cyflwynwyd gan Savills (Duncan Parr)

Crynodeb:

In summary the policies relating to tourist accommodating are considered to be overly restrictive and lacking in clarity on the type of development which is acceptable on existing touring caravan sites. The policy should be amended to ensure that the plan does not effect the ability of local tourist businesses from adapting to the changing needs of the visitor economy and does not impact on the future economic viability of these businesses which support local economies, employments and communities.

ID y Sylw: 790

GWRTHWYNEBU Caravan Club cyflwynwyd gan Savills (Duncan Parr)

Crynodeb:

Yn gryno, mae Polisi TWR3 yn cyfyngu'n ormodol ac mae diffyg eglurder ynghylch math y datblygiad sy'n dderbyniol ar safleoedd carafanau teithiol presennol. Dylid addasu'r polisi i sicrhau nad yw'r cynllun yn effeithio ar allu busnesau twristiaeth lleol i addasu i anghenion newidiol yr economi ymwelwyr ac nad yw'n effeithio ar hyfywedd economaidd y busnesau hyn yn y dyfodol sy'n cefnogi economïau, cyflogaeth a chymunedau lleol.

ID y Sylw: 787

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Cytunwn gyda'r moratoriwm ar safleoedd sefydlog newydd mewn AHNE ac ATA sy'n parhau yn y cynllun hwn, ond pryderwn ei fod yn cael ei lacio mewn llefydd eraill. Awgrymwn y dylid ei gadw mewn ardaloedd byffer yn yr AHNE nad ydynt yn cael eu gwarchod fel arall ac o fewn 2km i'r arfordir lle teimlwyd y pwysau mwyaf, ac mai dim ond safleoedd newydd bychain iawn ddylai gael eu caniatáu mewn llefydd eraill. Cytunwn ar barhad y terfyn canllaw o 10% ar ehangu safleoedd presennol yn yr holl ardaloedd yn gyfnewid am welliannau amgylcheddol gwirioneddol, ond hoffem weld cynlluniau tirweddu effeithiol, safonau lliw, monitro a gorfodaeth yn cryfhau.

TWR 3/1
'Gwrthodir cynigion... safleoedd carafanau sefydlog newydd... yn yr AHNE ac yn yr Ardaloedd Tirwedd Arbennig, a'u gosodiadau,'
TWR3/2
'Mewn lleoliadau eraill caniateir safleoedd... dim ond os...:' ychwanegwch faen prawf iv 'Mae'r safle yn fach iawn o ran graddfa (10 uned ar y mwyaf) ac ymhellach na 2km o'r arfordir'.
TWR3 Diwygiwch 7.3.65: '.. yn cynnwys golygfeydd allan o Barc Cenedlaethol Eryri [ychwanegwch] 'a'r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol'.
TWR3/3 a 4, ychwanegwch: darparu, fel rhan o'r cais cychwynnol, gynllun tirweddu, plannu a chynnal a chadw manwl, y gellir ei fonitro dros amser, sy'n dangos sut caiff yr effaith weledol ar y dirwedd ei lleihau.
TWR3/1,3,4 ychwanegwch: bydd yr holl garfanau sefydlog newydd a ddaw ar y safle yn cydymffurfio â lliwiau cadwraeth penodol y cynutwyd arnynt sy'n briodol i amodau'r safle.

ID y Sylw: 782

CEFNOGI Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Cefnogir y polisi hwn gan y bwriedir gwrthod safloedd newydd ac estyniadau o fewn yr AHNE a'r ATA. Credir fod angen blaenoriaeth i fonitro cydymffurfiaeth hawl cynllunio, amodau cynllunio, amodau tirweddau ac amodau preswyliaeth.

ID y Sylw: 757

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Nid yw Bourne Leisure yn gwrthwynebu pwynt 3 a 4 ym mholisi TWR3 fel mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, gan y byddai'n caniatáu adleoli meysydd carafanau mewn modd sensitif sy'n allweddol er mwyn cynnal y cynnig twristiaeth yn ardal y cynllun. Yn ei dro caiff hyn effaith bositif sylweddol ar yr economi lleol.

Fodd bynnag, mae Bourne Leisure yn ystyried y byddai'n fuddiol newid geiriad y polisi hwn er mwyn ymgorffori agwedd fwy bositif a hyblyg, lle caiff y newid cyflwr parhaus mewn cyfleusterau twristiaeth ei gydnabod, gydag ailddatblygu a rhesymoli safleoedd er mwyn cwrdd ag anghenion marchnad dwristiaeth ddeinamig.

ID y Sylw: 740

GWRTHWYNEBU Haulfryn Group Ltd cyflwynwyd gan Lambe Planning & Design Ltd (Mr Jeremy Lambe)

Crynodeb:

Nid yw polisi TWR3 yn caniatáu cynnydd bychan yn nifer y lleiniau oddi mewn i'r AHNE o gymharu â'r polisi presennol yn y CDU (D17). Er mwyn cynorthwyo i gyllido gwaith uwchraddio ar safle, mae angen cynnydd bychan yn nifer y carafanau gwyliau sefydlog/chalets.

Dilëwch y cyfeiriad ym mhwynt 3, TWR3 sy'n datgan "nid yw'r gwelliannau yn cynyddu nifer y carafanau sefydlog neu'r unedau chalet ar y safle" a defnyddiwch yr un geiriad â sydd ym mhwynt 4 TWR3 sy'n datgan "cynnydd bychan yn nifer yr unedau ar y safle yn cael eu caniatáu os gellir cydymffurfio gyda'r meini prawf canlynol i gyd".

ID y Sylw: 739

GWRTHWYNEBU Haulfryn Group Ltd cyflwynwyd gan Lambe Planning & Design Ltd (Mr Jeremy Lambe)

Crynodeb:

Pan fo Meysydd Carafanau Gwyliau wedi ei lleoli yn y parth Rheoli Newid Arforidol a chynnydd bach yn nifer y lleiniau, fel rhan o gynnig sy'n adleoli lleiniau i ffwrdd o'r morlin sy'n cael ei effeithio gan lefelau'r môr yn codi.

Mae gweithrediadau Parciau Gwyliau yn cyfrannu'n sylweddol at gymunedau lleol cynaliadwy trwy ddarparu marchnad ar gyfer nwyddau a gwasanaethau lleol, a darparu cyflogaeth leol y mae cymaint o'i hangen.

Mae cynnydd bach yn angenrheidiol er mwyn ariannu'r cynnig i adleoli lleiniau i ffwrdd o ardaloedd mwy bregus i osgoi colledion posib ac i ariannu'r buddsoddiad sydd ei angen i adleoli lleiniau.

ID y Sylw: 520

GWRTHWYNEBU Lambe Planning & Design Ltd (Mr Jeremy Lambe)

Crynodeb:

Pan fo Meysydd Carafanau Gwyliau wedi'u lleoli yn y parth Rheoli Newid Arfordirol ac o fewn AHNE I Ardal o Dirwedd Arbennig, dylid cynnwys adran benodol o fewn Polisi TWR3 sy'n caniatáu cynnydd bach yn nifer y lleiniau, fel rhan o gynnig sy'n adleoli lleiniau i ffwrdd o'r morlin sy'n cael ei effeithio gan lefelau'r môr yn codi. Mae cynnydd bach yn angenrheidiol er mwyn ariannu'r cynnig i adleoli lleiniau i ffwrdd o ardaloedd mwy bregus i ardaloedd llai bregus - sefyllfa "rollback". Newidiadau i Gynllun Polisi TWR3 Para 3 pwynt V - Ychwanegu geiriad ar ddiwedd pwynt V ar ôl... preswylwyr carafanau a chalets. "Caiff cynnydd bach yn nifer yr unedau ar y safle ei ganiatáu fel rhan o gynllun i adleoli lleiniau o ardaloedd mwy bregus i ardaloedd llai bregus".

ID y Sylw: 519

GWRTHWYNEBU Lambe Planning & Design Ltd (Mr Jeremy Lambe)

Crynodeb:

The proposed Policy TWR3 does not allow any minor increase in units within the AONB when considering proposals to improve sites.
Minor increase in the number of units is required to assist with funding of upgrading. Upgrading requires significant investment. Policy D17 of Gwynedd UDP gives an incentive to upgrade.
Minor increase in number of pitches should be allowed to assist in funding relocation of sites within Coastal Change Management Zone.

Delete the reference in point 3 of Policy TWR3 sub paragraph iii -which states "the improvements does not increase the number of static caravan or chalet units on the site and utilise the same wording as Point 4 of Policy TWR3 sub paragraph iii which states "a minor increase in the number of units on site will be permitted providing all of the following criteria can be met".

ID y Sylw: 517

GWRTHWYNEBU John Parry

Crynodeb:

Eglurhad 7.3.60 Ystyried bod yna angen am ragor o ddarpariaeth ar gyfer carafanau statig a siales er mwyn cyfarch galw cwsmeriaid. Eglurhad 7.3.63 ystyried bod yna sgop ar gyfer estyniadau bychan i feysydd carafanau statig a siales fel rhan o gynllun gwella cyffredinol mewn ardaloedd arfordirol. Eglurhad 7.3.64 a 65 Ystyried nad oes dim byd i annog gwella safleoedd os nad ellir ychwanegu at niferoedd. Eglurhad 7.3.46 Ystyried bod polisi i beidio cael estyniadau i safleoedd statif cyfredol yn yr AHNE yn groes i adnybyddiaeth gan y Cyngor bod twristiaeth yn brif flaenoriaeth.

ID y Sylw: 516

GWRTHWYNEBU Bodafon Caravan Park (Mr Robert Roberts)

Crynodeb:

Nid yw POLISI TWR3 yn caniatáu unrhyw gynnydd yn nifer yr unedau. Felly, does dim yn ysgogi Perchnogion y Parc i wneud gwelliannau.

Newidiadau i'r Cynllun
Ychwanegu:
3(iii) cynnydd bychan iawn yn nifer yr unedau ar y safle.
Eglurhad:
Diffinnir "bychan" ym mharagraff 7.3.66: "ni ddylai fod yn fwy na 10% uwchlaw'r nifer pan wnaed y cais gwreiddiol".
Dylid newid diffiniad "bychan" i ddarllen: "ni ddylai fod yn fwy na 15% uwchlaw'r nifer" ac ati
Diffiniad "bychan iawn"
A "Nid yw bychan iawn o safbwynt ardal y safle wedi'i ddiffinio oni bai o ran cynnydd yn nifer yr unedau a ni ddylai fod yn fwy na 10% uwchlaw'r nifer pan wnaed y cais gwreiddiol".

ID y Sylw: 515

GWRTHWYNEBU Bodafon Caravan Park (Mr Robert Roberts)

Crynodeb:

Rhif 1 - Mae'r paragraff hwn yn berthnasol i gynigon ar gyfer datblygu Parciau newydd ac yn cyfeirio at "lety gwersylla amgen parhaol". Nid oes diffiniad o "lety gwersylla amgen parhaol" yn eglurhad 7.3.60 i 7.3.66 sy'n dilyn datganiad Polisi TWR3. A yw'n cyfeirio at garafanau symudol, pebyll neu bebyll trelar gwersylla, tai modur, podiau, yurts, wigwamiau a phebyll "tepees"? Mae'r rhain wedi'u grwpio â'i gilydd ac fe sonir amdanynt yn natganiad Polisi TWR5. Nid yw Polisi TWR5 yn gwahaniaethu rhwng ardaloedd AHNE ac ardaloedd nad ydynt yn yr AHNE. Felly, mae'n bosib bod amwyster rhwng Polisi TWR3 a TWR5. Mae gofyn i Bolisi TWR3 ddarparu diffiniad o "lety gwersylla amgen parhaol" mewn dyfyniad tebyg i 1 a 2 ar dudalen 114. Ni ellid cynnig newidiadau heb gael diffiniad.

ID y Sylw: 483

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Mae'r polisi gystal a gwahardd rhagor o garafanau statig yn yr AHNE ac AGT. Nid yw hyn yn rhoi dim i ysgogi perchnogion a gweithredwyr i wneud mwy o wellianau i'w safleoedd. Mae'r gwaharddiad yma yn groes bolisi cynllunio cenedlaethol sy'n rhoi pwyslais cynyddol ar fudd economaidd ddaw o dwristiaeth.

ID y Sylw: 458

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Cefnogir agweddau o TWR3 gan ei fod yn hyrwyddo cynigion i wella safleoedd statig a silaes presennol cyn belled a'u bod nhw'n cydfynd a nifer o feini prawf.

ID y Sylw: 308

GWRTHWYNEBU Point Lynas Caravan Park/Pant y Saer Caravan Park (Mr Peter Hoyland)

Crynodeb:

Nid yw eitem 3 iii Polisi TW3 yn ddigon hyblyg i gyflawni nodau'r polisi. Cysidro cynnydd bychan yn niferoedd carafanau sefydlog neu siales ar y parc os gellid dangos ei bod angen ar gyfer i wneud cynllun gwella yn hyfyw.

ID y Sylw: 223

CEFNOGI Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol

ID y Sylw: 222

CEFNOGI Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol

ID y Sylw: 197

GWRTHWYNEBU Kingsbridge Caravan Park (Mr Andrew Bate)

Crynodeb:

Er y byddwn yn cytuno gyda'r bwriad i wrthod datblygu parciau NEWYDD yn yr AHNE, dylid rhoi ystyriaeth i'r bwriad i gyfyngu ar gynyddu nifer yr unedau mewn ardaloedd o AHNE. Gallai hyn esgor ar gynnydd yn y galw am ail dai gan ymwelwyr. Mae effeithiau hyn yn amlwg yn Rhosneigr a Threarddur.

Hoffwn weld elfen o hyblygrwydd gyda phob cais yn cael ei gysidro ar ei deilyngdod ac efallai trafodaeth rhwng cynllunwyr a pherchenogion y parciau.

ID y Sylw: 96

GWRTHWYNEBU BH&HPA cyflwynwyd gan Savills (UK) Limited (Mr David Middleton)

Crynodeb:

Dylai Polisi TWR3 ddyfarnu ceisiadau cynllunio am feysydd carafanau gwyliau sydd yn yr AHNE a'r Ardal Tirwedd Arbennig yn erbyn set gyffredin o feini prawf a ddylai fod yn berthnasol i'r holl barciau. Os gall cynigion datblygu ddangos gwelliannau amgylcheddol sylweddol i ddyluniad, gosodiad ac edrychiad parc gwyliau, yna dylid eu hannog, waeth lle y cânt eu lleoli. Os caiff effaith gyffredinol safle ei gostwng a/neu fod hyn yn arwain at fanteision economaidd sylweddol, yna nid oes rheswm cadarn dros eithrio llecynnau ychwanegol. Rhaid i'r ysgogiad fod yno i gynorthwyo i ariannu'r prosiectau datblygu hyn a allai, yn aml iawn, fod yn ddrud.
Newid y polisi trwy:
1. Dileu pwynt 3
2. Newid pwynt 4 i alluogi cynigion i wella safleoedd carafanau statig a chalet presennol trwy alluogi estyniad bach i faint y safle, ac/neu Ail leoli unedau ac/neu Cynydd bach yn y nifer o unedau yn ddarostyngedig i feini prawf manwl. Gweler sylw llawn am eirfa penodol a gynnigir.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult