Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.64

ID y Sylw: 518

GWRTHWYNEBU Haulfryn Group Ltd cyflwynwyd gan Lambe Planning & Design Ltd (Mr Jeremy Lambe)

Crynodeb:

Mae Paragraff 7.3.64 yn cyfeirio at ddim cynnydd yn niferoedd y carafanau neu siales. Dylid caniatáu cynnydd bychan yn nifer yr unedau pan fo'r datblygiad arfaethedig yn rhan o gynllun i wella amrediad ac ansawdd llety a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ar y safle. Heb gynnydd bychan yn nifer y lleiniau. efallai na fydd hi'n bosibl ariannu'r buddsoddiad sylweddol fydd ei angen i dalu am gynigion uwchraddio.
Pan fo Parciau Gwyliau wedi eu lleoli oddi mewn i'r Ardal Rheoli Newid Arfordirol (o fewn yr AHNE) a bod angen adleoli lleiniau er mwyn symud y safle'n ôl o'r draethlin, dylid caniatáu cynnydd bychan yn nifer y lleiniau er mwyn cynorthwyo ag ariannu'r gwaith o adleoli lleiniau gwyliau a'r buddsoddiad sylweddol fydd ei angen.

POLISI TWR3 paragraff 7.3.64
newid i ganiatáu cynnydd bychan yn nifer yr unedau ar yr amod y gellid dangos y byddai gwelliannau sylweddol i'r safle a llai o effaith ar y tirlun yn digwydd yn sgil hynny.

ID y Sylw: 486

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Dylid dileu hwn fel y nodir yn ein hymateb i TWR3.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult