Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TWR4

ID y Sylw: 1400

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc Alwyn Gruffydd

Crynodeb:

Barn yw nad yw ymestyn y tymor gwyliau yn gwneud llawer i hybu cynaliadwyedd
cymunedau a bod hynny o fudd sydd i'w gael o hynny yn cael ei or-bwyso gan effeithiau negyddol caniatadau o'r fath, fel yr effaith ar natur ieithyddol cymunedau a'r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus.

Angen ystyried ymhellach y polisi o agor 12 mis.

ID y Sylw: 795

GWRTHWYNEBU Caravan Club cyflwynwyd gan Savills (Duncan Parr)

Crynodeb:

Mewn crynodeb mae'r polisïau sy'n perthyn i lety gwyliau llawer rhy gaeth ac yn brin o eglurder sydd yn dderbyniol mewn meysydd carafanau presennol. Dylid y polisi cael ei ddiwygio i sicrhau fod y cynllun ddim yn effeithio ar allu busnesau twristiaeth leol i ymdopi gyda newidiadau yn economi ymwelwyr a ddim yn cael effaith ar ddyfodol hyfywdra economaidd y busnesau yma sydd yn cefnogi'r economi leol, cyflogwyr a chymunedau.

ID y Sylw: 789

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae'r nod o ymestyn y tymor twristiaeth yn synhwyrol, ond mae'n peri problemau yn y sector carafanau. Ni fydd caniatáu defnyddio carafanau sefydlog trwy'r flwyddyn gron yn hytrach na defnyddio'r cyfyngiad blaenorol o 10 mis a hanner yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'w heffaith weledol ac mae'n ymateb i gynseiliau sydd wedi'u sefydlu. Fodd bynnag, rhannwn bryderon nad oes digon o gapasiti i fonitro a gorfodi defnydd gwyliau gwirioneddol ac i atal defnydd preswyl parhaol, yn groes i'r polisi dan sylw. Mae'n annhebygol y byddai'r buddion economaidd o ddim ond 6 wythnos ychwanegol yn y tymor tawel yn cyfiawnhau'r risgiau hyn. Ar y llaw arall, credwn hefyd fod polisïau i gyfyngu'r defnydd gwyliau o garafanau sefydlog i 28 diwrnod ar y tro neu 3 mis y flwyddyn hefyd yn fympwyol, yn anymarferol, ac na fyddai modd eu gorfodi.

Gwnewch i ffwrdd â'r cyfyngiadau ar ddefnydd gwyliau carafanau, gan nad oes modd eu gweithredu.

ID y Sylw: 783

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Roedd pryder am ganiatau i safleoedd carafanau sefydlog/sialetau fod yn agored 12 mis y flwyddyn. Heb adnoddau dgonol i ellir monitro'r sefyllfa a mae posibilrwydd o fyw'n barhaol yn yr unedau - heb dalu trethi.

ID y Sylw: 614

GWRTHWYNEBU Hunaniaith (Debbie A. Williams Jones)

Crynodeb:

Nid oes budd economaidd o ymestyn y tymor gwyliau i 12 mis fyddai'n cyfrannu at sicrhau cymunedau cynaliadwy. Ni all y Gymraeg ychwaith ymdopi gydag effaith negyddol ymestyn y tymor gwyliau all olygu cynnydd sylweddol ym mhoblogaeth rhai cymunedau a bod hynny o fudd sydd i'w gael o hynny yn cael ei orbwyso gan effeithiau negyddol caniatadau o'r fath, fel yr effaith ar natur ieithyddol cymunedau a'r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus. Angen ailystyried y polisi o ganiatáu meysydd carafanau a 'chalets' i agor 12 mis.

ID y Sylw: 613

GWRTHWYNEBU Menter Môn (Helen Thomas)

Crynodeb:

Nid oes budd economaidd o ymestyn y tymor gwyliau i 12 mis fyddai'n cyfrannu at sicrhau cymunedau cynaliadwy. Ni all y Gymraeg ychwaith ymdopi gydag effaith negyddol ymestyn y tymor gwyliau. Gall hyn olygu cynnydd sylweddol ym mhoblogaeth rhai cymunedau, a bod yr ychydig o fudd sydd i'w gael o hynny yn cael ei or-bwyso gan effeithiau negyddol caniatadau o'r fath - fel yr effaith ar natur ieithyddol cymunedau, a'r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus. Angen ailystyried y polisi o agor 12 mis.

ID y Sylw: 225

CEFNOGI Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol

ID y Sylw: 224

CEFNOGI Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol

ID y Sylw: 97

CEFNOGI BH&HPA cyflwynwyd gan Savills (UK) Limited (Mr David Middleton)

Crynodeb:

Dymunem gofrestru ein cefnogaeth i Bolisi TWR4 gan ei fod yn cydymffurfio â nodau ac amcanion Polisi Cynllunio Cymru ac yn unol â pholisïau tebyg y cynllun datblygu mewn Awdurdodau Cynllunio lleol cyfagos sy'n cefnogi ac yn annog cyfnodau estynedig i feddiannaeth wyliau. Mae'r Polisi'n gadarn ac yn bodloni'r holl brofion cadernid gofynnol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult