Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TWR5

ID y Sylw: 788

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Gwrthwynebwn barhad polisi sy'n caniatáu safleoedd carafanau teithiol yn ardaloedd mwyaf sensitif y dirwedd, yn absenoldeb tystiolaeth sy'n dangos ei effaith. Credwn nad yw effaith weledol carafanau teithiol, gan gynnwys yr effaith gronnus, yn cael ei lawn werthfawrogi, ac mae risg y bydd mor fawr â'r effaith gydnabyddedig o safleoedd sefydlog yn y gorffennol. Fel polisi rhagofalus gofynnwn am foratoriwm ar safleoedd teithiol newydd o fewn ardaloedd AHNE, ATA ac o fewn 2km i'r arfordir, a pheth cyfyngiad ar faint estyniadau i safleoedd presennol. Cefnogwn bolisïau ar gyfer ymestyn safleoedd presennol, cyn belled ag y caiff cyfyngiadau manwl eu gosod yn gyfnewid am welliannau amgylcheddol gwirioneddol, a bod y rhain yn cael eu monitro a'u gorfodi.

O fewn yr ardaloedd AHNE, ATA ac mewn ardaloedd eraill o fewn 2km i'r arfordir, caiff cynigion am garafanau teithiol newydd eu gwrthod. Caniateir cynigion am safleoedd teithiol newydd mewn ardaloedd eraill, cynigion am feysydd gwersylla sydd wirioneddol dros dro ym mhob ardal, a chynigion am estyniadau cyfyngedig i safleoedd presennol neu leiniau ychwanegol ym mhob ardal cyn belled ag y byddant yn cydymffurfio â'r meini prawf a ganlyn: [1-7 fel yn nhestun y cynllun drafft adnau.]

ID y Sylw: 784

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Roedd aeoldau wedi sylw fod cynydd mewn ceisiadau a chryn bwysedd gan y math yma o ddatblygiad yn ardal Llŷn. Gofynwyd os sail i;r polisi ac oedd yna ddadansoddiad o gynydd mewn unedau/effaith datblygiadau newydd wedi ei wneud? Credir y dylia'r polisi fod yn fwy caeth oddi mewn, a gerllaw, yr ardal ddynodedig. Credir fod blaenoriaeth i fonitro cydymffurfiaeth hawl cynllunio, amodau cynllunio, amodau tirweddu ac amodau preswyliaeth.

ID y Sylw: 467

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Rydym yn gwrthwynebu meini prawf 3 a 7 polisi TWR 5. Dylid diwygio maen prawf 3 i ddarllen: gellir ei symud odd ar y safle os nad yw'n cael ei ddefnyddio mwyach.

ID y Sylw: 227

CEFNOGI Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol

ID y Sylw: 226

CEFNOGI Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae defnyddiau hamdden a thwristiaeth yn ddefnyddiau hyfyw o dir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio ar safleoedd cloddio mwynau y mae modd iddynt, unwaith y byddant wedi'u hadfer, ddarparu cyfleusterau megis cyfleoedd llety, gwersyllfeydd, cabanau coed a meysydd carafanau lle bo'n briodol

ID y Sylw: 199

GWRTHWYNEBU Kingsbridge Caravan Park (Mr Andrew Bate)

Crynodeb:

Dylid caniatáu i feysydd carafanau teithiol storio carafanau i gwsmeriaid ar yr amod y cânt eu cadw mewn mannau nad ydynt yn tynnu sylw.

Mae hyn yn elfen allweddol o weithgareddau carafanau teithiol ac nid oes cyfeiriad tuag at y mater yn y ddogfen polisi. Bydd storio unedau yn cael effaith positif ar leihau'r traffig ar brif ffyrdd ac ar ffyrdd cefn gwlad. Bydd hefyd yn lleihau llygredd ceir oherwydd ni fydd y car yn tynnu carafán.

ID y Sylw: 98

GWRTHWYNEBU BH&HPA cyflwynwyd gan Savills (UK) Limited (Mr David Middleton)

Crynodeb:

Er derbyn fersiwn ddrafft polisi TWR5 yn gyffredinol, trwy ddefnyddio maen prawf 7 methir y profion cadernid a osodir yn y Cynllun Datblygu Lleol. Nid oes rheswm cynllunio dros osod terfyn ar hyd cyfnod aros a byddai hyn yn gorchymyn yn afresymol sut y dylid rhedeg parc. Ni fyddai modd gorfodi'r angen na'i fonitro ac nid yw'r cyfryw angen yn unol â pholisïau cynllunio lleol eraill mewn ardaloedd gerllaw. O'r herwydd, gofynnir gwneud i ffwrdd â'r elfen hon o Bolisi TWR5. Fel bod Polisi TWR5 yn 'gadarn' dylid diwygio'r testun cysylltiedig. Gweler sylw llawn am newidiadau penodol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult