Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS12

ID y Sylw: 1172

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae'n bwysig gan Horizon y gallai Maen Prawf 6 "gwrthsefyll ymestyn datblygiadau manwerthu a hamdden y tu allan i ganol trefi" gyfyngu'n ormodol ar ddatblygu cyfleusterau hamdden ar safleoedd llety i weithwyr dros dro. Yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i'r polisi hwn, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig uchod. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig rhag bod yn destun i'r polisi hwn.

ID y Sylw: 1068

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Nid yw'n glir ble fydd y ddarpariaeth o ofod manwerthu'n cael ei leoli.

ID y Sylw: 1067

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Gwahanol hierarchaeth i fanwerthu a thai - beth yw'r rhesymeg dros y gwahaniaeth?

ID y Sylw: 861

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Cefnogir Polisi PS12 (gan nodi pwysigrwydd is-ranbarthol Bangor).

ID y Sylw: 840

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Croesawir polisïau sy'n gwarchod bywiogrwydd a hyfywdra Bangor fel Canolfan Fanwerthu Isranbarthol, a pholisïau sy'n diogelu Bangor wrth gyfyngu ar ehangiad datblygiadau manwerthu a hamdden allan o'r dref ac allan o ganol y dref. Fodd bynnag, dylid adnabod ardaloedd ailddatblygu arfaethedig o fewn canol y dref neu wrth ei ymyl, i sicrhau nad ydym yn colli cyfle manwerthu neu hamdden. Ymddengys bod nifer o safleoedd yn barod i'w datblygu:
-Ochr dde-ddwyrain y Stryd Fawr rhwng Plas Llwyd a Chyffordd Stryd y Deon, gan gynnwys maes parcio Plas Llwyd.
-Ochr ogledd-orllewin y Stryd Fawr gan gynnwys y Rose and Crown a'r White Lion.
-Adeiladau'r brifysgol a'r maes parcio oddi ar Stryd James, yng nghefn Stryd y Deon, gan gynnwys adeilad Octagon gynt.

ID y Sylw: 606

CEFNOGI Menter Iaith Bangor (Mrs Branwen Thomas)

Crynodeb:

Cytuna Menter Iaith Bangor gyda'r Polisi PS12 Canol Trefi a Manwerthu, a phwynt 1 - Annog cymysgedd amrywiol o ddefnyddiau addas (fel y diffinnir yn PCC a NCT 4) mewn amgylcheddau o ansawdd uchel sy'n denu ystod eang o bobl ar wahanol amseroedd o'r dydd, sy'n ddiogel ac yn hygyrch i bawb. Mae gormodedd o take aways yng nghanol Bangor a phrinder gwestai a bwytai. Byddai'r Fenter yn croesawu busnesau cynhenid Cymreig a fyddai'n defnyddio'r Gymraeg ac yn rhoi awyrgylch Gymreig i'r prif strydoedd sydd ar hyn o bryd yn brin iawn o unrhyw arlliw o'r Gymraeg a Chymreictod.

ID y Sylw: 431

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Mae eisiau darparu croes-doriad o dai o wahanol fathau o ddyluniad newydd, dyfeisgar ac ynni-effeithiol, er mwyn sicrhau tai addas ar gyfer pobl ar wahanol adegau trwy eu bywydau. Mae hyn yn bwysig iawn i gadw bobl yn y gymunedol leol, a felly cadw'r iaith Gymraeg.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult