Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI1

ID y Sylw: 1421

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y Polisïau Rheoli Datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft
Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:-
* Mewn amgylchiadau, lle byddai'n helpu i fodloni angen lleol am dai, gan gynnwys cynlluniau sy'n gyson a'r Polisi Tai Fforddiadwy

ID y Sylw: 1267

CEFNOGI Hwylusydd Tai Gwledig (Mr Arfon Hughes)

Crynodeb:

Mae darpariaeth addas o dai mewn ardaloedd gwledig yn bwysig er mwyn hyrwyddo cymunedau cynaliadwy ac mae newidiadau mewn hawliau lles yn golygu bod pobl yn gorfod symud i eiddo llai. Mae canran uwch o'r boblogaeth wledig yn awyddus i fyw yn eu cynefin ac mae'n bwysig medru cynnig y math o dai ar eu cyfer. Ceir hefyd poblogaeth sy'n heneiddio ar angen i gael tai sydd yn hawdd i'w haddasu ac i bobl allu byw o fewn eu cartrefi a'u cymunedau cyn hired ag sydd bosib. Mae gan Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd rol ganolog er mwyn sicrhau bod y polisi hwn yn cyfrannu at y math cywir o ddarpariaeth yn y Sir.

ID y Sylw: 969

GWRTHWYNEBU CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Dylid defnyddio'r Stryd Fawr a chanol y ddinas hefyd ar gyfer anheddau, yn ogystal â masnach ac adloniant. Ni ddylid adeiladu yn uwch na thri llawr wrth adeiladu fflatiau neu neuaddau myfyrwyr mewn safleoedd nad ydynt ar gampws.

ID y Sylw: 965

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Mae'r Cyngor o'r farn y dylai'r CDLl ar y Cyd gynnwys polisïau i annog 'Byw Uwchben y Siop' yn Stryd Fawr Bangor. Byddai hyn yn:
i) Darparu llety preswyl angenrheidiol mewn lleoliad cynaliadwy;

ii) Rhoi defnydd economaidd i loriau uchaf adeiladau siop y Stryd Fawr, a all arwain at ysgogi landlordiaid i fuddsoddi yn yr adeiladau hyn.
iii) Dod a diogelwch a bywiogrwydd yn ôl i ganol y dref.
iv) Helpu adfywio'r Stryd Fawr.

ID y Sylw: 962

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Botwnnog (Mrs Gwenda Roberts)

Crynodeb:

Yn wyneb fod y boblogaeth yn heneiddio a'r pwyslais mawr gan y llywodraeth i ofalu amdanynt yn eu cymuned, oni ddylai'r Cynllun arfaethedig ofalu fod tai pwrpasol ar eu cyfer yn y cymunedau lle maent yn byw. Mae'n holl bwysig fod y bobl hŷn yn cael treulio gweddill eu hoes yn eu cynefin a'r amgylchfyd maent wedi arfer erioed.

ID y Sylw: 957

GWRTHWYNEBU CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Mae angen cydweithio efo'r Brifysgol er mwyn cynllunio ar gyfer anghenion tai Bangor. Caniatawyd beth wmbrath o anheddau myfyrwyr dros y blynyddoedd diwethaf ac o ganlyniad, mae fflatiau myfyrwyr ymhob man a thai ar rent o gwmpas y ddinas yn wag. Nid yw'r tai rhent yma yn fforddiadwy ar gyfer y sector gymdeithasol oherwydd fod y rhent wedi ei bennu ar gyfer myfyrwyr. Felly ar hyn o bryd maent yn wag. Felly, dylid ystyried y tai sy'n wag ar hyn o bryd cyn adeiladu mwy o dai.

ID y Sylw: 735

CEFNOGI Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywed pwynt 6 'Gwella ansawdd ac addasrwydd y stoc dai bresennol'.

Cytunwn yn llwyr â hyn a dylid ei annog bob tro yn hytrach nag adeiladu rhai newydd.

ID y Sylw: 734

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yma y 'Bydd Canllaw Cynllunio Atodol am y maes yma'n cael ei gyhoeddi i roi mwy o arweiniad'. Ail-adroddwn ein sylwadau yn p. 7.1.4.

ID y Sylw: 414

CEFNOGI Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Mae geiriad y polisi yn addas i ardal y Cynllun

ID y Sylw: 215

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Mae Pwynt 4 yn cyflwyno'r syniad o'r gofyn am adeiladu fesul cam. Fodd bynnag, ni roddir eglurhad am hyn na chyfiawnhad drosto yn y paragraffau sy'n cefnogi. Mae'r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai yn gwrthwynebu'r egwyddor o adeiladu fesul cam onid oes modd ei gyfiawnhau, barn a gefnogir gan Bolisi Cynllunio Cymru, paragraff 2.5. Tynnu'r cyfeiriad tuag at fesul cam o bwynt 4 neu ei gyfiawnhau yn y tesun cefnogol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult